Ktl-icon-tai-lieu

Môn cơ sở ngành văn hóa

Được đăng lên bởi kieukimngan77
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN :
LÝ LUẬN VĂN HÓA
Cô Mai – 3đvht

Biên soạn- Ngân Kiều.
*Tài

liệu tham khảo:

- VH học – Đoàn Văn Phúc –ĐHVH.
- Tìm về bản sắc VHVN – Trần Ngọc Thêm.
-Hỏi đáp về cơ sở VHVN.
-VH là gì? – Đào Duy Anh.
- VH học đại cương và cơ sở VHVN – Hoàng Nam – ĐHQG HN.

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA
I.Khái niệm VH:
1.Nguồn gốc từ VH:
-VH ra đời cùng với sự hình thành và phát triển của loài người.
-VH về mặt từ nguyên VH bắt nguồn từ Châu Âu nhưng VH có cả ở P.Đông và
P.Tây.
2.Khái niệm:
VH là tổng thể ( phức thể) các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo
ra trong qt tác động vào tự nhiên và XH.Nó mang tính truyền thống và khắc họa
bản sắc của mỗi vùng miền,quốc gia,XH.
3.Một số khái niệm VH khác:

-Những đặc trưng cố hữu của VH:
-VH đc kế thừa về mặt sinh học.
-VH là cách ứng xử đã đc mẫu thức hóa.
-VH là đặc trưng riêng của XH loài người.
II.Khái niệm về văn minh,văn hóa,văn vật:
- Văn minh là trạng thái tiến bộ cả về mặt vật chất và tinh thần,tức là trạng thái
phát triển cao của nền VH.
-Văn hiến gắn với bề dày lịch sử của nền VH và nền VH ấy thiên về giá trị tinh
thần.
-Văn hóa thiên về tiến bộ mặt vật chất.
III.Đặc trưng ,chức năng của VH:
1.Đặc trưng:
a.Tính hệ thống:
-Các hiện tượng VH ,các thành tố VH trong cấu trúc VH không tách rời nhau mà
quan hệ mật thiết với nhau để tạo thành 1 chỉnh thể VH.
Ví dụ: Hiện tượng lên đồng.
-Biểu hiện ở sự xâm nhập lẫn nhau,làm tiền đề để tồn tại.
b.Tính nhân văn:
-Nói đến VH là nói đến con người,con người vừa là chủ thể vừa là sp của VH.
-VH đc tạo thành với tổng hòa các giá trị vc và tt do con người tạo ra.
-Tính nhân văn là tiêu chuẩn,là thước đo để đánh giá,thẩm định phân biệt VH với
các ….
c.Tính lịch sử:

-VH đc hình thành và phát triển qua qt lịch sử lâu dài và đc tích lũy qua nhiều thế
hệ.
-Lịch sử vùi đắp tạo cho VH 1 bề dày và 1 chiều sâu.
-Tính lịch sử của VH đc duy trì bằng truyền thống VH.
-Tính dân tộc của VH:
- Là đặc trưng làm nổi bật rõ nét cách thức tồn tại và biểu hiện của mỗi nền VH.
-Biểu hiện ở bản sắc VH dân tộc.
2.Chức năng của VH:
-Chức năng nhận thức (là chức năng đặc thù của VH):
+Giúp con người : mở mang trí tuệ ,nhận thức đc trí thức TN,XH,CN,CS.
+Giúp con người lĩnh hội các giá trị mà dân tộc và nhân loại đạt đc trong qt lịch
sử.
-Chức năng giáo dục (là chức năng bao trùm quan trọng nhất của VH):
+VH có vai trò định hướng các giá trị ,đinh hướng các chuẩn mực cho con người.
+VH thực hiện chức năng gd phát triển nhân cách con người,thông qua các giá trị
truyền thông và các qt...
N :
LÝ LU N VĂN HÓA
Cô Mai – 3đvht
Biên soạn- Ngân Kiều.
*Tài liệu tham khảo:
- VH học – Đoàn Văn Phúc –ĐHVH.
- Tìm về bản sắc VHVN – Trần Ngọc Thêm.
-Hỏi đáp về cơ sở VHVN.
-VH là gì? – Đào Duy Anh.
- VH học đại cương và cơ sở VHVN – Hoàng Nam – ĐHQG HN.
CH NG I: C S LÝ LU N V VĂN HÓAƯƠ Ơ
I.Khái niệm VH:
1.Nguồn gốc từ VH:
-VH ra đời cùng với sự hình thành và phát triển của loài người.
-VH về mặt từ nguyên VH bắt nguồn từ Châu Âu nhưng VH có cả ở P.Đông và
P.Tây.
2.Khái niệm:
VH là tổng thể ( phức thể) các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo
ra trong qt tác động vào tự nhiên và XH.Nó mang tính truyền thống và khắc họa
bản sắc của mỗi vùng miền,quốc gia,XH.
3.Một số khái niệm VH khác:
Môn cơ sở ngành văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn cơ sở ngành văn hóa - Người đăng: kieukimngan77
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Môn cơ sở ngành văn hóa 9 10 542