Ktl-icon-tai-lieu

Món lạ Miền Nam

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 2677 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

TUYEÅ N TAÄ P VUÕ BAÈ N G

MOÙN LAÏ MIEÀN NAM(1)

(1)

In theo baûn in cuûa Nhaø xuaát baûn Vaên hoïc Naêm 1994

http://ebooks.vdcmedia.com

2

MOÙN LAÏ MIEÀN NAM

DÖÏNG

Coù ngöôøi ñoïc cuoán “Mieáng ngon Haø Noäi”(1) cuûa toâi
xong, thuùc giuïc:
- Mieàn Nam nöôùc Vieät coù nhieàu thöùc ngon laønh laém,
sao khoâng söu taàm laïi maø vieát thaønh moät cuoán nöõa coi
chôi?
Toâi boû nhaø ñi lang baït töø luùc möôøi baûy tuoåi. Ñeán Saøi
Goøn daïo ñoù, toâi ñaõ aên nem Thuû Ñöùc, thöôûng thöùc phaù
laáu Loà OÀÂ, aên toùp môõ nhieãn ñöôøng ôû Sa Ñeùc, neám suoâng
ôû Caây Mai, thòt boø baûy moùn Baø Hom, mì Coät Ñeøn Naêm
Ngoïn.
Roài ñeán kyø naøy, laïi trôû veà queâ ngoaïi meán thöông, toâi
ñaõ thöôûng thöùc nhieàu moùn hôn, nhöng thuù thöïc toâi
khoâng thaáy caùc moùn ñoù coù noùi leân ñöôïc caùi gì môùi meû,
laï luøng cho laém.
Coù leõ toâ caù chìa voâi ngon thöïc, nhöng loøng coøn gôûi veà
coá lyù neân caù roâ ñaàm Seùt vaãn laø hôn, traùi su su maùt nhö
da coâ gaùi tuyeát trinh, oâ hay, sao laïi nhö ñaêng ñaéng, maø
http://ebooks.vdcmedia.com

3

TUYEÅ N TAÄ P VUÕ BAÈ N G

mieáng thòt gaø muoán cheá hoùa caùch gì ñi nöõa cuõng vaãn cöù
nhaït pheøo?
Maõi ñeán gaàn ñaây, toâi môùi nhaän ra raèng höông vò cuûa
nhöõng mieáng ngon khoâng hoaøn toaøn do nôi khaåu caùi. Töï
nhieân, khoâng vì lyù do gì heát, vaøo moät buoåi chieàu xuoáng
maàu kia, mình thaáy mieáng thòt gaø ñaäm ñaø hôn, traùi su
su thoang thoaûng ngoït vaø con caù chìa voâi aên beùo maø
thôm.
OÀ, taïi sao laïi theá?
Thì ra ngon hay khoâng laø töï ôû loøng mình. Chöa chaéc
mieáng ngon mieàn Nam baây giôø khaùc tröôùc. Nhöng ngöôøi
xa nhaø caûm thaáy ngon laønh khaùc tröôùc, coù leõ vì baây giôø
y nhaän thöùc ñöôïc loøng thöông yeâu cuûa nhöõng ngöôøi ôû
chung quanh roõ reät, ñaäm ñaø hôn tröôùc.
Ñöông buoàn day döùt, coù moät anh baïn ruû veà Caùi Beø aên
oác gaïo; naêm taøn nhôù queâ, moät coâ ôû Cao Laõnh mang bieáu
baùnh in vaø ngoài ngay beân caïnh taùch ra töøng laùt moûng
môøi aên; baø giaø vôï ôû Raïch Giaù leã meã ñem cho maáy caùi
baùnh teùt baép, ít khoâ tra, khoâ goäc vaø xoâi vò... Taát caû
nhöõng caùi ñoù coù nghóa lyù gì ñaâu, nhöng aên thaáy ñaäm ñaø,
(2)

"Mieáng ngon Haø Noäi" in laàn thöù nhaát treân baùo Môùi (xuaát baûn ôû Saøi Goøn naêm
1950-52, in thaønh saùch naêm 1955, Nhaø xuaát baûn Nguyeãn An Ninh) taùi baûn naêm
1957 (Nhaø xuaát baûn Nam Chi trong Kim Lai Tuøng thö)

http://ebooks.vdcmedia.com

MOÙN LAÏ MIEÀN NAM

4

yù vò, vì mình aên vaøo moät mieáng maø caûm tha...
MOÙN LAÏ MIEÀN NAM
(1)
1 TUYEÅN TAÄP VUÕ BAÈNG
http://ebooks.vdcmedia.com
(1) In theo baûn in cuûa Nhaø xuaát baûn Vaên hoïc Naêm 1994
Món lạ Miền Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Món lạ Miền Nam - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Món lạ Miền Nam 9 10 964