Ktl-icon-tai-lieu

Một ngày khám phá Rừng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyeân baûn tieáng Ñöùc do nhaø xuaát baûn Boä Noâng Laâm nghieäp Bang Bavaria giöõ baûn quyeàn
Baûn tieáng Ñöùc
Xuaát baûn laàn 1:
Xuaát baûn laàn 2:
Xuaát baûn laàn 3:
Xuaát baûn laàn 4,
Xuaát baûn laàn 5:

1994
1995
1997
taùi baûn coù chænh söûa: 1998
2001

Baûn tieáng Vieät naøy ñöôïc bieân soaïn laïi vaø xuaát baûn baèng tieáng Vieät laàn ñaàu naêm 2009,
döôùi söï cho pheùp cuûa Nhaø xuaát baûn Boä Noâng Laâm nghieäp Bang Bavaria.
Boå sung chöông 1,2,5 (Muïc 2,3,4), ñieàu chænh noäi dung theo boái caûnh Vieät Nam:
Ñoã Thò Thanh Huyeàn
Trích daãn:
GTZ, 2009. Moät ngaøy khaùm phaù röøng – Caåm nang dieãn giaûi moâi tröôøng vôùi du khaùch taïi
caùc Vöôøn Quoác gia vaø Khu Baûo toàn thieân nhieân Vieät Nam.
Dòch tieáng Vieät:
Ñoã Troïng Hoaøi
Bieân taäp:
Ñoã Thò Thanh Huyeàn
Nguyeãn Só Haø
Phaïm Thò Lyù
Lieân laïc:
Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
- Hôïp taùc Kyõ thuaät Ñöùc Vaên phoøng GTZ Haø Noäi
Taàng 6, Hanoi Towers
49 Hai Baø Tröng,
Haø Noäi, Vieät Nam
T
+84 4 39 34 49 51
F
+84 4 39 34 49 50
E
gtz-vietnam@ gtz.de
I


Vöôøn Quoác gia Tam Ñaûo
Km 13, xaõ Hoà Sôn
Huyeän Tam Ñaûo
Tænh Vónh Phuùc
T +84 0211 3 853 257
F +84 0211 3 853 104
E tdnp-vp@ hn.vnn.vn
Thieát keá:
Golden Sky Co., Ltd.
T
+84 4 38 63 40 30
E
info@ goldenskyvn.com
© gtz, thaùng 5 naêm 2009

MÖÅT NGAÂY KHAÁM PHAÁ

Cêím nang diïîn giaãi möi trûúâng vúái du khaách taåi
caác Vûúân Quöëc gia vaâ Khu Baão töìnThiïn nhiïn

Lôøi môû ñaàu trong nguyeân baûn tieáng Ñöùc
Giaùo duïc moâi tröôøng, theo luaät laâm nghieäp cuûa bang Bavaria, laø nhieäm vuï cuûa caùc cô quan laâm
nghieäp. Chöông trình khoâng chæ taäp trung vaøo treû em, maø caû caùc ñoái töôïng ôû moïi löùa tuoåi khaùc nhau.
Hoaït ñoäng giaùo duïc moâi tröôøng nhaèm ñaùnh thöùc moái quan taâm tôùi thieân nhieân baèng caùch taùc ñoäng
vaøo tình caûm, taïo söï ngaïc nhieân tröôùc caùc hieän töôïng thieân nhieân. Giaùo duïc moâi tröôøng thuùc ñaåy
suy nghó veà giaù trò cuoäc soáng vaø thay ñoåi caùch öùng xöû vôùi thieân nhieân cuûa töøng caù nhaân. Khoái löôïng
kieán thöùc ñöôïc truyeàn ñaït maø ngöôøi nghe coøn nhôù thöôøng ít khi khuyeán khích caùc suy nghó treân.
Chính kinh nghieäm coù ñöôïc töø caûm nhaän cuûa khaùch du lòch thoâng qua caùc giaùc quan khaùc nhau
môùi coù taùc ñoäng maïnh meõ vaø laâu daøi.
Caùc noäi dung chuû yeáu cuûa giaùo duïc moâi tröôøng bao goàm
„ Giôùi thieäu heä sinh thaùi röøng vaø caùc yeáu toá cuûa heä sinh thaùi
„ Giôùi thieäu caùc ch...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một ngày khám phá Rừng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Một ngày khám phá Rừng 9 10 174