Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TRIẾT HỌC TRẦN ĐỨC THẢO

Được đăng lên bởi thuyseusptriethock1
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1368 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TRIẾT HỌC
TRẦN ĐỨC THẢO
Chương 1: Trần Đức Thảo- con người và tác phẩm
1.1. Cơ sở hình thành tư tưởng triết học Trần Đức Thảo.
1.1.1. Điều kiện kinh tế- chính trị- xã hội
1.1.2. Chủ nghĩa Mác và hiện tượng luận Husserl
1.2. Triết gia Trần Đức Thảo
1.2.1. Quê hương, dòng họ, gia đình
1.2.2. Con người Trần Đức Thảo
1.3. Những di sản triết học Trần Đức Thảo
Chương 2: Nội dung cơ bản trong triết học Trần Đức Thảo
2.1. Quan niệm của Trần Đức Thảo về hiện tượng luận
2.1.1. Khái quát về hiện tượng luận
2.1.2. Quan niệm của Trần Đức Thảo về hiện tượng luận
2.1.2.1. Trần Đức Thảo phát hiện ra những hạn chế trong quan
niệm của Husserl về hiện tượng luận.
2.1.2.2. Trần Đức Thảo đánh giá cao vai trò của hiện tượng
luận
2.1.3. Những hạn chế còn tồn tại trong quan niệm của Trần Đức
Thảo về hiện tượng luận.
2.2. Tính chất duy vật biện chứng nhân bản- đỉnh cao trong triết học
Trần Đức Thảo.
2.1.1. Con đường Trần Đức Thảo đến với chủ nghĩa duy vật biện
chứng nhân bản.
2.2.1. Tính chất duy vật biện chứng trong triết học Trần Đức Thảo
2.2.1.1. Sự thống nhất biện chứng giữa lịch sử tự nhiên- lịch sử
xã hội và lịch sử con người.

2.2.1.2. Biện chứng của sự vận động thời gian
2.2.2. Tư tưởng về con người.
2.2.2.1. Quan niệm của Trần Đức Thảo về vấn đề “ tha hóa”
con người
2.2.2.2. Vấn đề lý thuyết “ Con người nói chung”
2.2.2.3. Bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội
2.3. Ý nghĩa việc nghiên cứu tư tưởng duy vật biện chứng nhân bản
trong triết học Trần Đức Thảo
2.3.1. Bảo vệ chủ nghĩa Mác
2.3.2. Khẳng định vài trò, vị trí của nền triết học Việt Nam.

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
“ Một dân tộc muốn đứng vững trên đỉnh cao của khoa học thì
không thể không có tư duy lý luận” [15- tr.489] “ Muốn nâng cao trình
độ tư duy lý luận không có cách nào khác hơn là nghiên cứu toàn bộ lịch
sử triết học thời trước”. [15- tr.489].
Phri-đrích Ăng-ghen - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai
cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, người đã cùng Các
Mác sáng tạo ra thế giới quan mới của giai cấp công nhân đã khẳng định
vai trò quan trọng của tư duy lý luận trong việc nghiên cứu và khám phá
thế giới tự nhiên cũng như chính bản thân con người. Bởi lẽ giá trị của
triết học không chỉ dừng lại ở sự vĩ đại khi nghiên cứu về giới tự nhiên
một cách toàn diện, sâu sắc mà thông qua việc nghiên cứu đó thì tinh
thần con người cũng trở nên vĩ đại và có khả năng hợp nhất với vũ trụ.
Sự hợp nhất này là lợi ích cao nhất mà triết học mang lại cho con ng...
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TRIẾT HỌC
TRẦN ĐỨC THẢO
Chương 1: Trần Đức Thảo- con người và tác phẩm
1.1. Cơ sở hình thành tư tưởng triết học Trần Đức Thảo.
1.1.1. Điều kiện kinh tế- chính trị- xã hội
1.1.2. Chủ nghĩa Mác và hiện tượng luận Husserl
1.2. Triết gia Trần Đức Thảo
1.2.1. Quê hương, dòng họ, gia đình
1.2.2. Con người Trần Đức Thảo
1.3. Những di sản triết học Trần Đức Thảo
Chương 2: Nội dung cơ bản trong triết học Trần Đức Thảo
2.1. Quan niệm của Trần Đức Thảo về hiện tượng luận
2.1.1. Khái quát về hiện tượng luận
2.1.2. Quan niệm của Trần Đức Thảo về hiện tượng luận
2.1.2.1. Trần Đức Thảo phát hiện ra những hạn chế trong quan
niệm của Husserl về hiện tượng luận.
2.1.2.2. Trần Đức Thảo đánh giá cao vai trò của hiện tượng
luận
2.1.3. Những hạn chế còn tồn tại trong quan niệm của Trần Đức
Thảo về hiện tượng luận.
2.2. Tính chất duy vật biện chứng nhân bản- đỉnh cao trong triết học
Trần Đức Thảo.
2.1.1. Con đường Trần Đức Thảo đến với chủ nghĩa duy vật biện
chứng nhân bản.
2.2.1. Tính chất duy vật biện chứng trong triết học Trần Đức Thảo
2.2.1.1. Sự thống nhất biện chứng giữa lịch stự nhiên- lịch sử
xã hội và lịch sử con người.
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TRIẾT HỌC TRẦN ĐỨC THẢO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TRIẾT HỌC TRẦN ĐỨC THẢO - Người đăng: thuyseusptriethock1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TRIẾT HỌC TRẦN ĐỨC THẢO 9 10 150