Ktl-icon-tai-lieu

Mưu lược Tam quốc

Được đăng lên bởi builinhckgt
Số trang: 144 trang   |   Lượt xem: 2760 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI GIỚI THIỆU
CHƢƠNG 1
BẢY "CUA" SÁNG NGHIỆP
Cua 1: Vận mệnh là quả trứng chim ưng trong ổ gà
Cua 2: Tự cứu rồi trời cứu
Cua 3: Tâm huyết thu về hạnh phúc
Cua 4: Làm một người được yêu mến
Cua 5: Bí mật trong vỏ trứng
Cua 6: Dùng tất cả lực lượng
Cua 7: Không hoài nghi
Kết nhỏ
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƢƠNG 2
CÓ THỂ BÁN LƢỢC CHO SƢ KHÔNG?
1. Xin việc, sa bẫy Kỳ Diệu
2. Bán lược cho sư
3. Lã Bố bán 999 chiếc lược
4. Thiên cơ hé lộ
5. Ác giả ác báo
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƢƠNG 3
HỌC THUYẾT ĐÓNG ĐAI THÙNG
1. Luận "rò nước" của Lưu Bị
2. Năm việc xây dựng đội ngũ hiệu quả vượt bậc
3. Anh ta là thợ đóng đai thùng
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƢƠNG 4
QUẢN LÝ LÀ MỘT LOẠI GAME ĐIỀU KHIỂN
1. Luận chính – tà của Trần Đăng
2. Ba chiêu quan mới
3. Làm nên uy quyền
4. Điều khiển như thế nào?
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƢƠNG 5
CÁC LOẠI CÀ RỐT VÀ CÔNG DỤNG
1. Chuyện nhỏ và củ cà rốt
2. Có bao nhiêu nhu cầu, có bấy nhiêu cà rốt
3. Một số loại cà rốt không tốn tiền
4. Dùng trò chơi cà rốt để kích thích tinh thần công ty
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ

CHƢƠNG 6
GÀ MẸ MUỘN PHIỀN
1. Lã Bố xin việc
2. Gà mẹ muộn phiền
3. Vì sao Lưu Bang yếu mà thắng mạnh
4. Chín trở ngại trong giao quyền
5. "Cơn sốt" tin tức về Lã Bố
6. Lúc chìa cà rốt không được buông gậy
7. Bảy điều trọng yếu trong giao quyền
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƢƠNG 7
LÝ LUẬN MUA BÁN RAU CỦA LƢU BỊ
1. Cuối năm hoạ vô đơn chí
2. Lã Bố chết không nhắm được mắt
3. Sáu chiêu giả vờ chăm chỉ
4. Mặc cả rau chợ
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƢƠNG 8
TÀO THÁO UỐNG RƢỢU LUẬN NHÂN TÀI
1. Cỏ lồng vực không thể thành lúa
2. Trò vui của Tào Tháo
3. Tính cách đặc trưng của anh hùng
4. Từ sự việc Lã Bố
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƢƠNG 9
TƢỚNG MẠO QUAN CÔNG
1. Nguồn gốc màu đỏ mặt Quan Công
2. Cuộc hẹn ở quán bar
3. Ba lý do Quan Vũ ra đi
4. BMW tặng anh hùng
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƢƠNG 10
BẢN GHI CHÉP VỀ QUẢN LÝ CỦA VIÊN THIỆU
1. Bản ghi chép về quản lý của Viên Thiệu
2. Định hướng công việc của giám đốc
3. Tính tất yếu của bồi dưỡng nhân viên
4. Không thể lấy mông Viên Thiệu làm phương hướng
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƢƠNG 11
TÌNH CÔNG SỞ CỦA TÀO PHI

1. Từ con nhà khuê các thành nhân viên văn phòng
2. Vừa gặp đã yêu, tin đồn lan rộng
3. Tình yêu có tội gì?
4. Người đẹp như hổ dữ
5. Vốn sinh cùng một gốc – Sao nỡ đốt thiêu nhau
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƢƠNG 12:
THỢ SĂN QUẢN LÝ ĐÀN CHÓ
1. Hận cũ thù mới của Tào Tháo
2. Một con chó muốn làm giám đốc
3. Thợ săn quản lý đàn chó
4. Năm bước phát triển của khoa học quản lý
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƢƠNG 13:
1.Bí quyết nụ cười
2. Năm điều tâm huyết...
LỜI GIỚI THIỆU
CHƢƠNG 1
BẢY "CUA" SÁNG NGHIỆP
Cua 1: Vận mệnh là quả trứng chim ưng trong ổ gà
Cua 2: Tự cứu rồi trời cứu
Cua 3: Tâm huyết thu về hạnh phúc
Cua 4: Làm một người được yêu mến
Cua 5: Bí mật trong vỏ trứng
Cua 6: Dùng tất cả lực lượng
Cua 7: Không hoài nghi
Kết nhỏ
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƢƠNG 2
CÓ THỂ BÁN LƢỢC CHO SƢ KHÔNG?
1. Xin việc, sa bẫy Kỳ Diệu
2. Bán lược cho sư
3. Lã Bố bán 999 chiếc lược
4. Thiên cơ hé lộ
5. Ác giả ác báo
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƢƠNG 3
HỌC THUYẾT ĐÓNG ĐAI THÙNG
1. Luận "rò nước" của Lưu Bị
2. Năm việc xây dựng đội ngũ hiệu quả vượt bậc
3. Anh ta là thợ đóng đai thùng
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƢƠNG 4
QUẢN LÝ LÀ MỘT LOẠI GAME ĐIỀU KHIỂN
1. Luận chính tà của Trần Đăng
2. Ba chiêu quan mới
3. Làm nên uy quyền
4. Điều khiển như thế nào?
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
CHƢƠNG 5
CÁC LOI CÀ RỐT VÀ CÔNG DỤNG
1. Chuyện nhỏ và củ cà rốt
2. Có bao nhiêu nhu cầu, có bấy nhiêu cà rốt
3. Một số loại cà rốt không tốn tiền
4. Dùng trò chơi cà rốt để kích thích tinh thần công ty
LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
Mưu lược Tam quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mưu lược Tam quốc - Người đăng: builinhckgt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
144 Vietnamese
Mưu lược Tam quốc 9 10 18