Ktl-icon-tai-lieu

Nghi lễ tang ma dân tộc Tày huyện Định Hóa ( Thái Nguyên)

Được đăng lên bởi thuongthuongtn95
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 998 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tiểu luận
Nghi lễ tang ma của dân tộc Tày ở
huyện Định Hóa-tỉnh Thái Nguyên
trong truyền thống và hiện đại

Danh sách nhóm thực hiện:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Trần Duy Tuyến.
Đặng Mai Tuyết.
Mông Văn Khương.
Hoàng Văn Định.
Bàn Thị Nhung.
Lưu Huệ Phương.
Nông Thị Thương Thương.
Nguyễn Văn Vũ.
Đàm Văn Chung.
Nguyễn Chiến.
Bùi Tiến Đạt.

Mục lục
A.Mở đầu:
1
2
3
4

Lý do chọn đề tài.
Đối tượng,phạm vi và mục đích nghiên cứu.
Nguồn tài liệu.
Bố cục của bài tiểu luận.

B.Nội dung:
Chương I:Vài nét về huyện Định Hóa và dân tộc Tày ở huyện Định
Hóa tỉnh Thái nguyên.
1
2
3

Vài nét về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của huy ện Định Hóa.
Vài nét về dân tộc Tày ở huyện Định Hóa.
Tiểu kết chương I

Chương II:Nghi lễ tang ma của dân tộc Tày ở Định Hóa truy ền th ống
và hiện đại.
1

Nghi lễ tang ma của người Tày ở huyện Định Hóa-Thái Nguyên.
1.1.Một số nghi lễ trong đám tang.
1.2.Một số điều cấm kị trong đám tang.
1.3.Tục làm ma khô.
1.4.Mặt bằng .
1.5.Vai trò của th ầy Tào.

2

So sánh sự giống và khác nhau về nghi lễ tang ma của người Tày ở

3

huyện Định Hóa –Thái Nguyên trong quá khứ và hiện tại.
Nguyên nhân dẫn tới sự khác nhau về nghi lễ tang ma của người Tày

4

ở huyện Định Hóa –Thái Nguyên trong quá khứ và hiện tại.
So sánh nghi lễ tang ma của người Tày ở huyện Định Hóa –Thái
Nguyên với phong tục tang ma của người dân tộc khác trên đ ịa bàn

5

huyện Định Hóa-Thái Nguyên.
Tiểu kết chương II.

C.Kết luận.
1.Tài liệu tham khảo.
2.Người cung cấp thông tin.

Mở đầu
1.Lý do chọn đề tài.
Việt Nam là quốc gia có 54 dân tộc anh em cùng sinh s ống.M ỗi m ột dân
tộc lại có những phong tục tập,tập quán,những bản sắc văn hóa đ ặc s ắc
riêng có từ lâu đời tạo nên sự đa dạng về văn hóa cho đất n ước Vi ệt
Nam.Là dân tộc có số dân đứng thứ hai sau dân tộc Kinh,chiếm 9,08% dân
số cả nước,dân tộc Tày là dân tộc có nhiều bản sắc văn hóa đặc biệt là
những phong tục ,tập quán lâu đời ,là một trong nh ững m ảnh ghép quan
trọng tạo nên bức tranh toàn diện về văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Nằm trong tỉnh Thái Nguyên,huyện Định Hóa là nơi c ư trú và sinh s ống
lâu đời của người Tày với dân số là hơn 43367 người chiếm 42,9% dân s ố
toàn huyện.Với dân số đông như vậy nên văn hóa của người Tày có ảnh
hưởng rất lớn với người dân trong huyện.
Dân tộc Tày nói chung cũng như người Tày ở huy ện Đ ịnh Hóa nói riêng
ngoài những văn hóa về vật chất,còn có văn hóa về tín ng ưỡng và tinh
thần như:văn hóa dân gian(truyện kể,dân ca,tục ngữ…),lễ hội Lồng
tồng,cầu mùa,nghệ thuật (múa rối,hoa văn...
Tiểu luận
Nghi lễ tang ma của dân tộc Tày ở
huyện Định Hóa-tỉnh Thái Nguyên
trong truyền thống và hiện đại
Danh sách nhóm thực hiện:
1 Trần Duy Tuyến.
2 Đặng Mai Tuyết.
3 Mông Văn Khương.
4 Hoàng Văn Định.
5 Bàn Thị Nhung.
6 Lưu Huệ Phương.
7 Nông Thị Thương Thương.
8 Nguyễn Văn Vũ.
9 Đàm Văn Chung.
10 Nguyễn Chiến.
11 Bùi Tiến Đạt.
Nghi lễ tang ma dân tộc Tày huyện Định Hóa ( Thái Nguyên) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghi lễ tang ma dân tộc Tày huyện Định Hóa ( Thái Nguyên) - Người đăng: thuongthuongtn95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Nghi lễ tang ma dân tộc Tày huyện Định Hóa ( Thái Nguyên) 9 10 554