Ktl-icon-tai-lieu

nghi thức đội

Được đăng lên bởi Ngọc Hiếu Thị Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn Nghi thức Đội.
1. Khái niệm:
- Nghi thức là một phương tiện giáo dục của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Nổi bật là ý thức tổ chức kỉ luật, tư thế, tác phong và tinh thần tập thể cho đội viên, tạo ra vẻ
đẹp tính nghiêm chỉnh và sự thống nhất của tổ chức Đội.
2. Một số nội dung của Nghi thức Đội:
2.1 Yêu cầu đối với đội viên( cần ghi nhớ)
- Thuộc, hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống.
- Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ.
- Chào tiểu Đội.
- Hô, đáp khẩu hiệu Đội.
- Thực hiện các động tác trong đội hình và nghi lễ của Đội.
- Biết 3 bài trống của Đội.
 Đội hình , đội ngũ đơn vị
- Đội hình hàng dọc, hàng ngang, chữ U, vòng tròn.
 Nghi lễ của Đội
- Chào cờ, diễu hành, duyệt Đội, kết nạp đội viên, công nhận chi đội, trưởng thành Đội, đại
hội Đội.
3. Tên và khẩu lệnh thực hiện yêu cầu đối với đội viên :
 Thuộc và hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống
- Khẩu lệnh: Quốc ca! Đội ca!
 Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ
- Khẩu lệnh: Tháo khăn! Thắt khăn!
 . Chào kiểu đội viên Thiếu niên tiền phong
- Khẩu lệnh: Chào! - Thôi!
Chào cờ, chào!.


Hô đáp khẩu hiệu Đội
- Khẩu hiệu: “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại - Sẵn sàng!”



Các động tác cá nhân tại chỗ và di động
a> Các động tác tại chỗ
- Khẩu lệnh tư thế nghiêm, tư thế nghỉ: Nghiêm! Nghỉ!
- Khẩu lệnh quay phải, quay trái, quay đằng sau: Bên phải, quay! Bên trái, quay! Đằng
sau, quay!
- Khẩu lệnh dậm chân tại chỗ: Dậm chân, dậm! Đứng lại, đứng!
- Khẩu lệnh chạy tại chỗ: Chạy tại chỗ, chạy! Đứng lại,đứng!
b> Các động tác di động
- Khẩu lệnh tiến, lùi, sang phải, sang trái: Tiến (n) bước, bước! Lùi (n) bước, bước! Sang
phải (n) bước, bước! Sang trái (n) bước, bước!
1
Nghi thức Đội

- Khẩu lệnh đi đều: Đi đều, bước! Đứng lại, đứng!
- Khẩu lệnh chạy đều: Chạy đều, chạy! Đứng lại, đứng!
- Khẩu lệnh dừng để quy định đội hình khi đang đi đều hoặc chạy đều:
Vòng bên trái (phải) - bước!
Vòng bên trái (phải) - chạy!
Bên trái (bên phải) vòng đằng sau - bước!
Bên trái (bên phải) vòng đằng sau - chạy!


Đánh trống
- Biết 3 bài trống quy định: Trống chào cờ, trống hành tiến, trống chào mừng.
4. Cách thực hiện yêu cầu đối với đội viên :
4.1. Thuộc và hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống
4.2. Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ

 Thắt khăn quàng đỏ:
 Tháo khăn quàng đỏ: Tay trái cầm nút khăn, tay phải cầm dải khăn phải phía trên nút, rút
khăn ra.
 Chào kiểu đội viên Thiếu niên tiền phong
- Đội viên đứng ở tư thế nghiêm, mắt hướng về phía chào, chào bằng t...
Hướng dẫn Nghi thức Đội.
1. Khái niệm:
- Nghi thức là một phương tiện giáo dục của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Nổi bật là ý thức tổ chức kỉ luật, tư thế, tác phong và tinh thần tập thể cho đội viên, tạo ra vẻ
đẹp tính nghiêm chỉnh và sự thống nhất của tổ chức Đội.
2. Một số nội dung của Nghi thức Đội:
2.1 Yêu cầu đối với đội viên( cần ghi nhớ)
- Thuộc, hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống.
- Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ.
- Chào tiểu Đội.
- Hô, đáp khẩu hiệu Đội.
- Thực hiện các động tác trong đội hình và nghi lễ của Đội.
- Biết 3 bài trống của Đội.
Đội hình , đội ngũ đơn vị
- Đội hình hàng dọc, hàng ngang, chữ U, vòng tròn.
Nghi lễ của Đội
- Chào cờ, diễu hành, duyệt Đội, kết nạp đội viên, công nhận chi đội, trưởng thành Đội, đại
hội Đội.
3. Tên và khẩu lệnh thực hiện yêu cầu đối với đội viên :
Thuộc và hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống
- Khẩu lệnh: Quốc ca! Đội ca!
Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ
- Khẩu lệnh: Tháo khăn! Thắt khăn!
. Chào kiểu đội viên Thiếu niên tiền phong
- Khẩu lệnh: Chào! - Thôi!
Chào cờ, chào!.
Hô đáp khẩu hiệu Đội
- Khẩu hiệu: “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại - Sẵn sàng!”
Các động tác cá nhân tại chỗ và di động
a> Các động tác tại chỗ
- Khẩu lệnh tư thế nghiêm, tư thế nghỉ: Nghiêm! Nghỉ!
- Khẩu lệnh quay phải, quay trái, quay đằng sau: Bên phải, quay! Bên trái, quay! Đằng
sau, quay!
- Khẩu lệnh dậm chân tại chỗ: Dậm chân, dậm! Đứng lại, đứng!
- Khẩu lệnh chạy tại chỗ: Chạy tại chỗ, chạy! Đứng lại,đứng!
b> Các động tác di động
- Khẩu lệnh tiến, lùi, sang phải, sang trái: Tiến (n) bước, bước! Lùi (n) bước, bước! Sang
phải (n) bước, bước! Sang trái (n) bước, bước!
1
Nghi thức Đội
nghi thức đội - Trang 2
nghi thức đội - Người đăng: Ngọc Hiếu Thị Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
nghi thức đội 9 10 920