Ktl-icon-tai-lieu

Ngô thì Nhậm

Được đăng lên bởi Lãn Nhân
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGOÂ THÌ NHAÄM
吳時任
1746-1803

1

“Ngoâ Thì Nhaäm laø nhaø vaên hoaù lôùn baäc nhaát cuûa theá kyû 18, theá kyû cuûa nhöõng rung
chuyeån xaõ hoäi vaø lòch söû, theá kyû taïo ra nhöõng con ngöôøi khoång loà cuûa lòch söû vaên hoaù.
OÂng laø nhaø chính trò, nhaø vaên hoaù ... ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp lôùn lao trong moät thôøi ñieåm
bi thöông vaø haøo huøng cuûa lòch söû ...”
Nhöõng doøng chöõ treân ñaây trích trong Lôøi Noùi Ñaàu cuûa Mai Quoác Lieân trong boä saùch
boán cuoán töông ñoái coâng phu vaø vó ñaïi coù nhan ñeà Ngoâ Thì Nhaäm taùc phaåm do Trung
Taâm Nghieân Cöùu Quoác Hoïc - nxb Vaên Hoïc aán haønh taïi Vieät Nam naêm 2001.
Ngoâ Thì Nhaäm – maø mieàn Nam chuùng ta thöôøng quen goïi laø Ngoâ Thôøi Nhieäm vì kieâng
teân vua Töï Ñöùc (Hoàng Nhaäm) -- khoâng phaûi chæ laø moät nhaø vaên hoaù. OÂng ñöôïc ñaùnh giaù
döôùi nhieàu phöông dieän khaùc nhau, moät nhaø nho uyeân baùc, moät nhaø chính trò taøi ba vaø
moät nhaø ngoaïi giao loãi laïc. Ngoaøi ra oâng coøn ñöôïc coi nhö moät trong nhöõng cö só ñoùng
goùp nhieàu cho Thieàn hoïc phaùi Truùc Laâm.
Vieát veà oâng xuaát hieän ñaày raãy trong vaên chöông cuõng nhö bieân khaûo. Khi ca tuïng vua
Quang Trung, ngöôøi ta döôøng nhö khoâng theå taùch rôøi söï thaønh coâng quaân söï cuûa oâng vôùi
nhaõn quan chính trò cuûa ngöôøi vaên thaàn hoï Ngoâ vaø nhöõng thaéng lôïi veà ngoaïi giao maø
ngöôøi baày toâi naøy ñoùng goùp. ÔÛ trong nöôùc ngöôøi naøo daùm ñuïng chaïm hay nghi ngôø oâng
laø ñaõ phaïm vaøo moät ñieàu caám kî, moät thöù phaïm huyù vaø coù theå bò suy dieãn thaønh nhöõng
toäi taøy trôøi.
Trong baøi naøy, chuùng toâi xin xaùc ñònh tröôùc. Chuùng toâi khoâng ñeà caäp ñeán con ngöôøi toân
giaùo, cuõng khoâng bình luaän vaên chöông vaø sôû hoïc teá theá kinh bang cuûa oâng maø chæ ñaùnh
giaù laïi moät soá vaán ñeà lieân quan tröïc tieáp ñeán tö caùch chính trò cuûa Ngoâ Thì Nhaäm.
TIEÅU SÖÛ:
Ngoâ Thì Nhaäm laø con trai cuûa Ngoï Phong Ngoâ Thôøi Só, ngöôøi laøng Taû Thanh Oai, tænh
Haø Ñoâng. OÂng töø treû ñaõ noåi tieáng thoâng minh, ñoã Tieán Só naêm AÁt Muøi ñôøi Caûnh Höng
thöù 36 (1775), ñöôïc chuùa Trònh Saâm vôøi vaøo laøm tö giaûng, daïy theá töû Trònh Khaûi. Veà
sau oâng ñöôïc boå nhieäm laøm ñoác ñoàng xöù Kinh Baéc.
Sau vuï aùn naêm Canh Tyù maø oâng coù lieân quan, oâng ñöôïc thaêng leân thò lang boä Coâng
nhöng khi Trònh Khaûi laáy laïi ñöôïc nghieäp chuùa, oâng phaûi troán veà queâ vôï ôû Sôn Nam,
thay teân ñoåi hoï ôû ñoù trong 6 naêm, maõi ñeán khi Nguyeãn Hueä ra Baéc laàn thöù hai...
NGOÂ THÌ NHAÄM
吳時任
1746-1803
1
Ngô thì Nhậm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngô thì Nhậm - Người đăng: Lãn Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Ngô thì Nhậm 9 10 227