Ktl-icon-tai-lieu

người con yêu dấu

Được đăng lên bởi KO O OK
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÖÔØI CON YEÂU DAÁU
Caûm höùng Mt.3,13-17

Chuùa chòu Pheùp Röûa

Ñ.K.

Thanh Bình


 

24 




















Naày laø Con Ta daáu yeâu


 2


   







4



   


 

Naày

laø

Con Ta

Con Ta daáu yeâu

 
 


  






 
 

 
 






ñeïp loøng Ta moïi ñaøng moïi ñaøng.
Naày ngöôøi


     
     
     




 
     
ñeïp loøng Ta moïi ñaøng

Naày ngöôøi ôi haõy









 


   





ôi
haõy nghe haõy nghe lôøi, Lôøi Ngöôøi ñi








  

 





    
 




nghe haõy

nghe

haõy nghe lôøi Ngöôøi

ñi




    







 

          


T.K.1 Khi Chuùa leân khoûi nöôùc, Caùc taàng trôûi môû ra,







  
 
 

   
   




Vaø Thieân Chuùa Ngoâi






ñaõ

ngöï treân ñaàu




   
















  

 

Ngöôøi



Ba

vôùi

hình

Boà

caâu

traéng

raïng

ngôøi.








  
  



 
 




Vaø treân khoâng trung lôøi Chuùa Cha vang aâm vang uy









  






 
   
huøng laø







Chuùa muoân

truøng

ñaõ

phaùn

raèng:










  







T.K.2 Gioøng soâng
Gio - ña - noâ, ngöôøi coù






   













 






     


 

thaáy, ngöôøi coù thaáy? Naày Chuùa Ba Ngoâi ngöï ñaây...




   


 
 

 











   


  
Hoàng aân Chuía töø Trôøi




Ñaõ khaáng ban cho ngöôøi














  

    
 


sao ngöôi

nôõ ñoùng

ñinh Con Ñöùc

Chuùa Trôøi.

...
2
4
NGÖÔØI CON YEÂU DAÁU
Chuùa chòu Pheùp Röûa
Ñ.K.
Naày
Caûm höùng Mt.3,13-17
laø
Con
Thanh Bình
Ta
daáu
yeâu
2
4
Naày laø
Con
Ta
Con
Ta
daáu
yeâu
ñeïp loøng
Ta
moïi
ñaøng
moïi
ñaøng.
Naày ngöôøi
ñeïp
loøng
Ta
moïi
ñaøng
Naày ngöôøi
ôi
haõy
ôi haõy
nghe
haõy
nghe
lôøi, Lôøi
Ngöôøi
ñi
nghe haõy
nghe
haõy
nghe
lôøi Ngöôøi
ñi
người con yêu dấu - Trang 2
người con yêu dấu - Người đăng: KO O OK
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
người con yêu dấu 9 10 784