Ktl-icon-tai-lieu

Người giỏi không phải là người làm tất cả

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 1906 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH
Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ
hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

DONNA M. GENETT, PH.D

If
You Want It
Done Right,
You Don't
Have to
Do It Yourself!
NGÛÚÂI GIOÃI
KHÖNG PHAÃI LAÂ
NGÛÚÂI LAÂM TÊËT CAÃ
Nghïå thuêåt quaãn lyá mang laåi hiïåu quaã
cao nhêët cho töí chûác cuãa baån
Biïn dõch: NGUYÏN CHÛÚNG
VIÏÅT HAÂ

First News
NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH

Quyïín saách cuãa caác
nhaâ quaãn lyá hiïån àaåi

Quaãn lyá theo kiïíu “giao khoaán” laâ phong caách
“
phöí biïën nhêët hiïån nay. Ngûúâi quaãn lyá thûåc hiïån cöng viïåc
giao viïåc vaâ chó can thiïåp khi naâo nhên viïn coá sai soát. Hoå
luön quan têm àïën kïët quaã cöng viïåc, vaâ chó biïët la löëi êìm
ô khi nhên viïn laâm sai. Hoå thûúâng àïí mùåc nhên viïn vúái
múá cöng viïåc ngöín ngang vaâ khöng möåt sûå hûúáng dêîn.
Nïëu baån àaä àoåc vaâ aáp duång nhûäng àiïìu maâ Donna Genett
àaä viïët vïì nghïå thuêåt uãy quyïìn, chùæc chùæn nhûäng lêìn xuêët
hiïån ngùæn nguãi vö ñch àoá cuãa ngûúâi quaãn lyá seä khöng coân
cêìn thiïët nûäa.

”

- Ken Blanchard, àöìng taác giaã quyïín
Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát

Àïí thaânh cöng trong cöng viïåc, baån coá thïí choån
“
caách laâm viïåc chùm chó, nhûng baån cuäng coá thïí choån möåt
caách laâm viïåc khaác thöng minh hún. Àoá laâ thûåc hiïån saáu
bûúác uãy quyïìn àún giaãn nhûng rêët hiïåu quaã cuãa Donna
Genett.

”

- Gary Milgard
Töíng Giaám àöëc Milgard Manufacturing

Biïët caách uãy quyïìn chñnh laâ kyä nùng cú baãn
“
nhêët cuãa möåt ngûúâi quaãn lyá hiïåu quaã búãi noá khöng
nhûäng giuáp ngûúâi uãy quyïìn thûåc hiïån töët cöng viïåc quaãn
lyá maâ coân giuáp ngûúâi àûúåc uãy quyïìn caãm thêëy tûå tin hún
trong cöng viïåc. Nïëu baån mong muöën trúã thaânh möåt nhaâ
quaãn lyá hiïåu quaã thò “Ngûúâi gioãi khöng phaãi laâ ngûúâi
laâm têët caã” cuãa Donna Genett laâ quyïín saách cêìn thiïët
cho baån.

”

- Brian Tracy
Taác giaã quyïín 100 Quy luêåt bêët biïën àïí
thaânh cöng trong kinh doanh

Töi chó mêët vaâi giúâ àïí àoåc quyïín saách naây,
“
nhûng nhûäng gò töi hoåc hoãi àûúåc tûâ noá coá giaá trõ gêëp böåi
phêìn khoaãng thúâi gian töi àaä boã ra!
”

- Richard Hartman
Tiïën sô - Giaám àöëc Phaát triïín Saãn phêím
International Paper Company

Nhûäng caách thûác...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Người giỏi không phải là người làm tất cả - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Người giỏi không phải là người làm tất cả 9 10 332