Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam

Được đăng lên bởi kiemtailieuhangvicas
Số trang: 840 trang   |   Lượt xem: 6547 lần   |   Lượt tải: 2 lần
14
Tới 33
Bình Nguyên Lộc
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam
(Với hơn hai trăm biểu đối chiếu sơ về ngôn ngữ Việt-Mã và nhiều khám phá mới lạ
về thượng cổ 5000 năm của dân tộc Việt Nam)
Không có nền văn hóa nào tự thẹn, cũng không có nền văn hóa nào được phép khinh bỉ các
nền văn hóa khác. Cũng như các sinh vật, các nhóm dân tộc đã trải qua nhiều giai đoạn tiến
triển y hệt như nhau. Đôi khi chỉ nhờ những nguyên nhơn địa phương và ngẫu nhiên nó giúp
vài dân tộc trội hẳn các dân tộc khác. Nhưng luôn luôn, ở tỷ độ lịch sử, những thành tích ấy,
lớn hay nhỏ, dài hay ngắn hạn, không bao giờ ổn cố, và những nền văn minh tàn lụi, không
còn làm sao mà đếm cho xiết nữa.
Vậy, người ta đi đến cái quan niệm là có một sự đồng đẳng căn bản nào ban đầu, chung cho cả
nhân loại, đó là cái thực thể hạ tầng của những chênh lệch phụ thuộc khác.
Ở đây, cũng như ở các vấn đề khác, tự ty hoặc tự tôn mặc cảm đều không chính đáng.
Bác sĩ P. HUARD
Giáo sư Y khoa Hà Nội (Tiền chiến)
(Les chemins du ralsonnement et de la logique en E.O.)

Nguyên văn:
Aucune culture ne doit avoir honte d’elle-méme, pas plus qu’elle ne saurait mépriser les
autres. Comme les êtres vivants, les groupes ethniques ont passé par les mémes phases de
développement. Souveni, ce sont des causes locales et fortuites qui ont permis à certains de
dépasser franchement les autres. Presque toujours, à l’échelle historique, cette performance,
plus ou moins réussie, ou plus on moins longue, ne s’est jamais definitivement stabilisée et on
ne compte plus les civilisations mortes.
On arive donc à la notion d’une certaine égalité de base, commune à tous les hommes,
substrat sous-jacent à une foule d’inégalites.
Le complexe d’infériorité, ici comme ailleurs, n’est done pas plus justifié que le complexe de
supériorité.

*
*

*

Ngữ vựng riêng của sách này
Về vài danh từ, mỗi sách mỗi dùng khác nhau, nên chúng tôi xin trình ra những danh từ
của chúng tôi và đối chiếu với danh từ Pháp, Anh, Mỹ, Đức nếu cần, để khỏi gây ngộ nhận.

Ấn học: Hindianisme
Trung Hoa học: Sinologie
Chủng tộc học: Anthropologie physique và Raciologie (thay cho danh từ Nhân chủng
học dùng hồi tiền chiến).
Dân tộc: Ethnologie, Ethnographie, Social anthropology, Cultural anthropology –
Volkskunde (thay cho danh từ Nhân chủng học tiền chiến).
Nhơn thể tính: Caractères anthropologiques
Thị tộc: Clan
Bộ lạc: Tribu
Chỉ số sọ: Indice crânien
Dung lượng sọ: Capacité crânienne
Giả thiết: Conjecture
Giả thuyết: Hypothèse
T.K.: Trước Kitô kỷ nguyên
S.K.: Sau Ki...
14
Tới 33
Bình Nguyên Lộc
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam
(Với hơn hai trăm biểu đối chiếu sơ về ngôn ngữ Việt-Mã và nhiều khám phá mới lạ
về thượng cổ 5000 năm của dân tộc Việt Nam)
Không có nền văn hóa nào tự thẹn, cũng không có nền văn hóa nào được phép khinh bỉ các
nền văn hóa khác. Cũng như các sinh vật, các nhóm dân tộc đã trải qua nhiều giai đoạn tiến
triển y hệt như nhau. Đôi khi chỉ nhờ những nguyên nhơn địa phương và ngẫu nhiên nó giúp
vài dân tộc trội hẳn các dân tộc khác. Nhưng luôn luôn, ở tỷ độ lịch sử, những thành tích ấy,
lớn hay nhỏ, dài hay ngắn hạn, không bao giờ ổn cố, và những nền văn minh tàn lụi, không
còn làm sao mà đếm cho xiết nữa.
Vậy, nời ta đi đến i quan niệm là có một sự đồng đẳngn bản nào ban đầu, chung cho c
nhân loại, đó cái thực thể hạ tầng của những chênh lệch phụ thuộc kc.
Ở đây, cũng như ở các vấn đề khác, tự ty hoặc tự tôn mặc cảm đều không chính đáng.
Bác sĩ P. HUARD
Giáo sư Y khoa Hà Nội (Tiền chiến)
(Les chemins du ralsonnement et de la logique en E.O.)
Nguyên văn:
Aucune culture ne doit avoir honte d’elle-méme, pas plus qu’elle ne saurait mépriser les
autres. Comme les êtres vivants, les groupes ethniques ont passé par les mémes phases de
développement. Souveni, ce sont des causes locales et fortuites qui ont permis à certains de
dépasser franchement les autres. Presque toujours, à l’échelle historique, cette performance,
plus ou moins réussie, ou plus on moins longue, ne s’est jamais definitivement stabilisée et on
ne compte plus les civilisations mortes.
On arive donc à la notion d’une certaine égalité de base, commune à tous les hommes,
substrat sous-jacent à une foule d’inégalites.
Le complexe d’infériorité, ici comme ailleurs, n’est done pas plus justifié que le complexe de
supériorité.
*
* *
Ngữ vựng riêng của sách này
Về vài danh từ, mỗi sách mỗi dùng khác nhau, nên chúng tôi xin tnh ra những danh t
của chúng tôi đối chiếu với danh từ Pp, Anh, M, Đức nếu cần, để khỏi gây ngộ nhận.
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam - Người đăng: kiemtailieuhangvicas
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
840 Vietnamese
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam 9 10 631