Ktl-icon-tai-lieu

Nhạc và lời Giọt nắng bên thềm

Được đăng lên bởi phuocnhannv
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIOÏT NAÉNG BEÂN THEÀM
nhaïc & lôøi: THANH TUØNG

Em7

G7

C

Em7

´

Hoa

(Hoa
Am

w.
Ta
pN
ha
c.n
et

C
Ì «« «« ´ « «£ «
£
«
«
Œ . ««« «« « ««« ««« «« «« ««ˆ« ˆ««« œ»» ˆ««« ˆ««« «««ˆ
c
======================
&
=l
»
ˆ« ˆ« _««ˆ ˆ ˆ« _ˆ«« l l ˆ« .

Piano Ballad

vaãn

hoàng

tröôùc

saân

nhaø

toâi

Chim vaãn

hoùt

sau

vöôøn

nhaø

vaãn

hoàng

tröôùc

saân

nhaø)

toâi

Chim vaãn

hoùt

sau

vöôøn

nhaø

Dm

a
«

Em7

Am

d

a

´

œ»» œ»»
. Jœ» œ»»
««˙« .
œ
»»»œ »»»œ œ»» «
œ»»»
»
»»»œ
œ
»
»
œ
»
»
»
»
»
»
»
«
»
»
»
.
»
»
»
»
l
l
˙
»
»
========================
&
=
«
»
»
»
» l
»
»
£
£
£
Gioït
Moät

naéng baâng khuaâng gioït naéng
sôùm mai
kia
chôït thaáy

ww

toâi
toâi

G7

Am

rôi
hö

rôi
voâ

beân theàm
trong ñôøi

D7

C

Baøi
Ngöôøi

haùt
vaãn

baâng
ñaâu

G

««
«
«
£
«
œ
»
Jœ»» Jœ»» «« «
œ»» . «j
«ˆ« «ˆ«
««
»
ˆ
«
«
«
w =l
»
«
»
»
»
«
ˆ«_ ˆ« .
j
l
========================
&
ˆ« ˆ« l _««ˆ .
_J»œ

a

Ì

khuaâng

baøi

haùt

ñaây

ngöôøi

cuõng

C

mang bao

G7

ñaõ

nhö

Î

»»

G

kyû

nieäm

nhöõng

ngaøy

ñaõ

qua

xa

roài

chæ

laø

theá

thoâi

Em7

C

C « «£ «« ´ «« ««
«« £« «
«
««ˆ« ««ˆ« œ»
««ˆ« ‰ ««« ««« « ««« ««« ˆ«««
«
ˆ« Jœ»»» «j
j
Jœ»»
ˆ«=
ˆ« £Jœ»»» «j
»»
» l
«ˆ« ˆ« _««ˆ «ˆ ˆ«
l «ˆ« .
========================
&
Ì

Laâu laém

roài

em

khoâng

ñeán

chôi

Caây

sen

ñaõ

laù

baïc

nhö

Khi thaáy

buoàn

em

cöù

ñeán

chôi

Chim

vaãn

hoùt

sau

vöôøn

ñaáy

NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP
Copyright ©2001 TaäpNhaïc.Net

Am

Dm

a
«

Em7

Am

d

a

´

œ»»
»»œ »»œ œ» . Jœ»
««˙« . œ»
œ»»
œ»»»
œ»»»
œ»»
»»œ «« . œ»»
»
»
»
»
»
»
»
»
»» l
»
»
»
========================
&
=
» l
»
»
»
»
»
»»
» l ˙«
»
£
£
£
voâi
thoâi

Soûi
Chæ

ñaù
coù

reâu phong
trong
toâi

soûi
ngaøy

ñaù
ñaõ

G7

Am

khoâng
sang

queân
ñeâm

chaân
laâu

ngöôøi
roài

D7

C

G

Baøi
Baøi

haùt
haùt

reâu
cho

G7

««
«
£
«
«
««
«
«« .
œ
œ
J
«
»
»
«
œ»» . «j
œ
J
‰
«
»
«
«
ˆ
»
»
«
«
ˆ
«
«
ˆ
»
«
«
ˆ«=l
j
» » » ««ˆ «ˆ« l _«ˆ . «j
l ˙«
========================
& »
« ˆ«__J»œ «ˆ« .

a

Ì

C

Î

phong

baøi

haùt

vieát khoâng

neân

lôøi

ñaõ

em

giôø

ñaõ

haùt

moïi

ngöôøi

ñeå

voäi

laõng

queân

Baøi

roài

laõng

queân

Baøi

w.
Ta
pN
ha
c.n
et

cho

»»

G Ì

Em7

C

Am

a«
£
œ»»
œ»»
œ»»
œ»»
««j
««j
««j
««j
‰
œ»»»
«˙« .
»
»
»
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ« l
»
«
«
«
»
========================
&
=
l
»»
»»
»
£
C

´

haùt

tìm

trong

noãi

nhôù

töøng

haùt

tìm

trong

khoùi

thuoác

töøng

G6

ngaøy

bình

yeân

Baøi

giôø

bình

yeân

Baøi

C

Dm

£ «
£
£
«
»
œ
»
œ
«
«
«
«
«
œ» œ» »»œ » » « « « « « « «
« «« ˆ«««...
www.TapNhac.net
=======================&
c
GIOÏT NAÉNG BEÂN THEÀM
Piano Ballad
Œ
.
Em
7
´
Hoa
(Hoa vaãn
vaãn
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
hoàng
hoàng
C
C
ˆ_
«
«
«
«
tröôùc
tröôùc
£
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
saân
saân
ˆ
nhaø)
nhaø
ˆ_
ˆ«
«
«
«
.
toâi
toâi
G
7
Ì
Chim
Chim
vaãn
vaãn
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
nhaïc & lôøi: THANH TUØNG
ˆ
hoùt
hoùt
Em
7
´
œ
»
»
»
»
sau
sau
£
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
vöôøn
vöôøn
ˆ
nhaø
nhaø
ˆ
llll ll
=========================&
˙
«
«
«
«
.
toâi
toâi
Am
a
Moät
Gioït
sôùm
naéng
£
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
œ
mai
baâng
œœ
»
»
»
»
.
Dm
d
kia
khuaâng
chôït
gioït
œ
»
»
»
»
J
thaáy
naéng
Am
a
œ
»
»
»
»
rôi
voâ
rôi
£
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œœ
trong
beân
œ
˙
«
«
«
«
.
ñôøi
theàm
Em
7
´
Ngöôøi
Baøi
vaãn
haùt
£
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
œ
œ
ñaâu
baâng
œ
ll ll ll
=========================&
œ
»
»
»
»
.
khuaâng
ñaây
Am
a
ngöôøi
baøi
G
7
Ì
haùt
cuõng
ˆ
«
«
«
«
j
œ
»
»
»
»
ñaõ
mang
nhö
bao
œ
»
»
»
»
J
xa
kyû
œ
»
»
»
»
J
£
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ_
«
«
«
«
.
roài
nieäm
C
C
chæ
nhöõng
ˆ
«
«
«
«
j
œ
_
_
»
»
»
»
J
laø
ngaøy
D
7
Î
ˆ
«
«
«
«
.
ñaõ
theá
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
w
G
G
thoâi
qua
ll ll ll
=========================&
ˆ
«
«
«
«
G
7
Ì
Laâu
Khi thaáy
laém
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ_
«
«
«
«
buoàn
roài
C
C
em
em
£
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
cöù
khoâng
NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP
Copyright ©2001 TaäpNhaïc.Net
ˆ
ñeán
ñeán
ˆ
ˆ«
«
«
«
.
chôi
chôi
Em
7
´
Chim
Caây
vaãn
sen
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
hoùt
ñaõ
œ»
»
»
»
sau
laù
ˆ«
«
«
«
j
vöôøn
baïc
œ
»
»
»
»
J
ñaáy
nhö
ˆ
«
«
«
«
j
£
œ
»
»
»
»
J
£
ˆ
«
«
«
«
j
œ
»
»
»
»
J
ll ll
Nhạc và lời Giọt nắng bên thềm - Trang 2
Nhạc và lời Giọt nắng bên thềm - Người đăng: phuocnhannv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nhạc và lời Giọt nắng bên thềm 9 10 282