Ktl-icon-tai-lieu

Những câu danh ngôn bất hủ

Được đăng lên bởi bleachsreapers
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2552 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Danh ngôn

FRANKLIN Một tháng ngồi trách móc sao bằng một giờ hoạt động. Giờ ấy
làm cho lòng ta nhẹ và túi ta nặng
TEEWILSON Mười lần thì có chín lần thành công nhờ sự tin và sự tận tâm
làm việc.
Hậu Hán Thơ Nền không chắc mà tường cao, thì sự sụp đổ nằm sẵn nơi đó
rồi.
Châm ngôn Lòng ham muốn không nên quá tự do. vui thú không nên quá
cực độ
Hoài Nam Tử Trong thiên hạ có ba cái nguy: 1) Đức ít mà được ân ủng
nhiều. 2) Tài kém mà ở địa vị cao. 3) Thân không lập được công to mà bổng
lộc nhiều.
STUART MILL. Tôi đã tạo hạnh phúc cho tôi bằng cách hạn chế sự ham
muốn hơn là làm thoả mãn nó
DESCARTES Thiếu phương pháp thì người tài cũng lỗi. Có phương pháp
thì người tầm thường cũng làm được việc phi thường
J.DULLES Sự thành công ở trên đời do tay những người năng dậy sớm.
Khổng Tử gia Ngữ Quân tử đối với người trên không nịnh. Đối với người
dưới thì không khinh
PASTEUR Ngày nào tôi không làm việc, tôi có cảm tưởng như đã phạm
tội ăn cắp
Thích Ca Đánh thắng một vạn quân, không bằng tự thắng lòng mình
J.PAYOT Hành động là phát triển nghị lực của ta.
CORNEILLE Chiến đấu mà không gian nan thì chiến thắng không vinh
hiển.
Tôn Tử Tướng giỏi sau khi thắng trận không cần ai khen, và cũng không
cần ai biết đến công lao.

O.S.MARDEN Đừng đợi cơ hội thuận tiện, phải biết tạo ra nó.
Tôn Tử Biết ý chí của toàn dân, đoàn kết trên dưới một lòng thê là thắng
lợi.
VIGNY ALFRED DE Than khóc, van xin đều hèn nhát. Anh hãy anh dũng
chu toàn nhiệm vụ khó nhọc lâu dài.
OBREGON Ta không nên sợ kẻ thù công kích ta mà nên sợ người bạn nịnh
ta
FOUCAULD LA ROCHE Kẻ thù của ta xét cho đúng hơn là ta tự xét ta.
FOCH Tôi chỉ có một điểm tạm gọi là được : không bao giờ thất vọng
Lử Khôn Làm việc nghĩa chớ kể lợi hại. Luận anh hùng chớ kể hơn thua
Nguyễn Công Trứ Đã mang tiếng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi
sông.
Phương Sơn Hoa là người đẹp. Sách là bạn thân
SAINT DOMINIQUE Đời sống sẽ thối mục nếu ta chỉ lo thâu trữ. Nó sẽ
nẩy nở thêm nếu ta biết gieo rắc
Vân Trung Tử Không nên mưu việc lớn với kẻ nói nhiều
Bồ Đề Hành Kinh. Thà chết bây giờ, còn hơn kéo dài một đời sống vô ích
Khổng tử. Đừng lo cho mình không có chức vị, chỉ lo cho mình không đủ
tài để nhận lãnh chức vị mà thôi.

Khuyết Danh Một bên là quần chúng, một bên là bản thân. hai bên đều
trọng cả. Nếu gặp trường hợp cần thì phải hy sinh bản thân để cứu vớt lấy
quần chúng.
Quan Doãn tử. Đừng khinh việc nhỏ. Lỗ nhỏ làm đắm thuyền
Triệu Ôn Tài trai nên ngang dọc trời đất, không nên quanh quẩn trong xó
nhà
HENRY BORDEAUX Khô...
Danh ngôn
FRANKLIN Một tháng ngồi trách móc sao bằng một giờ hoạt động. Giờ ấy
làm cho lòng ta nhẹ và túi ta nặng
TEEWILSON Mười lần thì có chín lần thành công nhờ sự tin và sự tận tâm
làm việc.
Hậu Hán Thơ Nền không chắc mà tường cao, thì sự sụp đổ nằm sẵn nơi đó
rồi.
Châm ngôn Lòng ham muốn không nên quá tự do. vui thú không nên quá
cực độ
Hoài Nam Tử Trong thiên hạ có ba cái nguy: 1) Đức ít mà được ân ủng
nhiều. 2) Tài kém mà ở địa vị cao. 3) Thân không lập được công to mà bổng
lộc nhiều.
STUART MILL. Tôi đã tạo hạnh phúc cho tôi bằng cách hạn chế sự ham
muốn hơn là làm thoả mãn nó
DESCARTES Thiếu phương pháp thì người tài cũng lỗi. Có phương pháp
thì người tầm thường cũng làm được việc phi thường
J.DULLES Sự thành công ở trên đời do tay những người năng dậy sớm.
Khổng Tử gia Ngữ Quân tử đối với người trên không nịnh. Đối với người
dưới thì không khinh
PASTEUR Ngày nào tôi không làm việc, tôi có cảm tưởng như đã phạm
tội ăn cắp
Thích Ca Đánh thắng một vạn quân, không bằng tự thắng lòng mình
J.PAYOT Hành động là phát triển nghị lực của ta.
CORNEILLE Chiến đấu mà không gian nan thì chiến thắng không vinh
hiển.
Tôn Tử Tướng giỏi sau khi thắng trận không cần ai khen, và cũng không
cần ai biết đến công lao.
Những câu danh ngôn bất hủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những câu danh ngôn bất hủ - Người đăng: bleachsreapers
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Những câu danh ngôn bất hủ 9 10 305