Ktl-icon-tai-lieu

Những điều cấm kị trong cuộc sống hiện đại

Được đăng lên bởi Nguyen van Chuong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
khuyÕt ®iÓm cña ®µn «ng
trong con m¾t cña ®µn bµ
lo¹i ®µn «ng Suèt ngµy chØ ®µm luËn cao siªu,
ch¼ng quan t©m g× ®Õn vî con.
Quan t©m ®Õn quèc gia ®¹i sù, viÖc nhµ còng ph¶i lo toan. Cã mét sè
®µn «ng chØ thÝch tô tËp víi nhau, bµn luËn nh÷ng chuyÖn trªn trêi díi biÓn,
bµn lªn th× chuyÖn triÒu ®¹i nä, thêi ®¹i kia, bµn xuèng th× chuyÖn chÝnh trÞ
nµy kh¸c, råi chuyÖn qu©n sù thÕ giíi, hµng ngµy chØ toµn xem nh÷ng tin
tøc quèc tÕ, b¶n tin tham kh¶o, h×nh nh mäi chuyÖn lín trªn ®êi ®Òu ph¶i cã
sù tham gia cña anh ta, rêi nh÷ng cuéc ®µm luËn nµy ra, h×nh nh cuéc sèng
ch¼ng cßn ý nghÜa g× c¶, chuyÖn vî con ®Òu lµ c«ng viÖc cña bµ x·. Lo
chuyÖn vî con h×nh nh tæn h¹i ®Ðn phong ®é cña ®µn «ng. KÕt qu¶ nh÷ng
ngêi ®µn «ng ®ã thêng lµ “ ViÖc lín th× lµm kh«ng ®îc, viÖc nhá th× kh«ng
biÕt lµm ”, chØ v× c¸i siªu h×nh mµ hy sinh c¸i thùc tÕ, trong cuéc sèng
ch¼ng cã thµnh tÝch g× c¶ , ®Õn con c¸i còng ch¼ng muèn gÇn.
lo¹i ®µn «ng kh«ng hiÕu kÝnh ngêi giµ,
coi ngêi giµ lµ g¸nh nÆng
Nh÷ng ng¬× ®µn «ng hiÕu kÝnh ngêi giµ lµ nh÷ng ngêi ®µn «ng tèt,
®¸ng ®îc t«n kÝnh. Cã mét sè thanh niªn khi ®· cã gia ®×nh, c«ng t¸c h¬i
bËn mét chót lµ bá ngay cha mÑ ë ®»ng sau lng. Muèn anh ta bá tiÒn ra ,
kh«ng ®îc, mong anh ta ch¨m nom , cµng khã kh¨n. Anh ta c¶m thÊy ngêi
giµ kh«ng cßn gióp g× cho anh ta ®îc n÷a, nªn coi cha mÑ nh mét g¸nh
nÆng, chØ g©y phiÒn hµ, cho nªn anh em ®ïn ®Èy cho nhau, tranh c·i nhau
tõng ®ång bá ra ®Ó nu«i cha mÑ, hoÆc lµ chØ bá ra mÊy ®ång tiÒn, cßn
kh«ng biÕt ®Õn th¨m hái, ch¨m nom vÒ t×nh c¶m. ThËt lµ nh÷ng kÎ l¹nh
lïng tµn khèc võa kh«ng cã l¬ng t©m, võa thiÕu ®¹o ®øc. ThËt uæng c«ng
nu«i dìng cña cha mÑ ®Ó hä sinh thµnh.
lo¹i ®µn «ng vî èm
kh«ng kiªn t©m ch¨m sãc
Cã mét sè ®µn «ng, khi èm ®au th× ®îc vî ch¨m sãc hÕt lßng, nhng khi
vî èm th× l¹i cho lµ phiÒn phøc, lµ sói quÈy. LÊy vî th× muèn hëng thô mäi
®iÒu tèt lµnh ë ngêi vî, giê ®©y ®Õn lóc anh ta ph¶i ®Òn ®¸p th× l¹i tÝnh to¸n
thiÖt h¬n, trong lßng lu«n lu«n suy nghÜ “kh«ng c«ng b»ng”. NÕu vî cã èm
1

11

12

l©u mét chót th× anh ta liÒn thê ¬ l·nh ®¹m. Lo¹i ®µn «ng chØ biÕt cã hëng
thô ë ngêi ®µn bµ chø kh«ng hÒ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, lµ lo¹i ngêi tù t
cao ®é. Lo¹i ®µn «ng nµy, b×nh thêng còng b¾t vî chiÒu chuéng, chØ biÕt
nhËn mµ kh«ng biÕt cho.
lo¹i ®µn «ng kh«ng biÕt
yªu th¬ng con c¸i
Cã ®µn «ng kh«ng yªu con c¸i, thÊy con lµ ghÐt hoÆc thiÕu nhÉn n¹i
®èi víi con. Lo¹i ngêi nµy kÐm nhiÖt t×nh ®èi víi cuéc sèng, tinh thÇn tr¸ch
nhiÖm ®èi víi con c¸i còng kÐm. Cã mét sè ngêi cha ®Æt ra cho con...
khuyÕt ®iÓm cña ®µn «ng
trong con m¾t cña ®µn bµ
lo¹i ®µn «ng Suèt ngµy chØ ®µm luËn cao siªu,
ch¼ng quan t©m g× ®Õn vî con.
Quan t©m ®Õn quèc gia ®¹i sù, viÖc nhµ còng ph¶i lo toan. mét
®µn «ng chØ thÝch tô tËp víi nhau, bµn luËn nh÷ng chuyÖn trªn trêi díi biÓn,
bµn lªn th× chuyÖn triÒu ®¹i nä, thêi ®¹i kia, bµn xuèng th× chuyÖn chÝnh trÞ
nµy kh¸c, råi chuyÖn qu©n thÕ giíi, hµng ngµy chØ toµn xem nh÷ng tin
tøc quèc tÕ, b¶n tin tham kh¶o, h×nh nh mäi chuyÖn lín trªn ®êi ®Òu ph¶i
tham gia cña anh ta, rêi nh÷ng cuéc ®µm luËn nµy ra, h×nh nh cuéc sèng
ch¼ng cßn ý nghÜa c¶, chuyÖn con ®Òu c«ng viÖc cña x·. Lo
chuyÖn con h×nh nh tæn h¹i ®Ðn phong ®é cña ®µn «ng. KÕt qu¶ nh÷ng
ngêi ®µn «ng ®ã thêng ViÖc lín th× lµm kh«ng ®îc, viÖc nhá th× kh«ng
biÕt lµm ”, chØ c¸i siªu h×nh hy sinh c¸i thùc tÕ, trong cuéc sèng
ch¼ng cã thµnh tÝch g× c¶ , ®Õn con c¸i còng ch¼ng muèn gÇn.
lo¹i ®µn «ng kh«ng hiÕu kÝnh ngêi giµ,
coi ngêi giµ lµ g¸nh nÆng
Nh÷ng ng¬× ®µn «ng hiÕu kÝnh ngêi giµ nh÷ng ngêi ®µn «ng tèt,
®¸ng ®îc t«n kÝnh. mét thanh niªn khi ®· gia ®×nh, c«ng t¸c h¬i
bËn mét chót ngay cha ë ®»ng sau lng. Muèn anh ta tiÒn ra ,
kh«ng ®îc, mong anh ta ch¨m nom , cµng khã kh¨n. Anh ta c¶m thÊy ngêi
giµ kh«ng cßn gióp cho anh ta ®îc n÷a, nªn coi cha nh mét g¸nh
nÆng, chØ g©y phiÒn hµ, cho nªn anh em ®ïn ®Èy cho nhau, tranh c·i nhau
tõng ®ång ra ®Ó nu«i cha mÑ, hoÆc chØ ra mÊy ®ång tiÒn, cßn
kh«ng biÕt ®Õn th¨m hái, ch¨m nom t×nh c¶m. ThËt nh÷ng l¹nh
lïng tµn khèc võa kh«ng l¬ng t©m, võa thiÕu ®¹o ®øc. ThËt uæng c«ng
nu«i dìng cña cha mÑ ®Ó hä sinh thµnh.
lo¹i ®µn «ng vî èm
kh«ng kiªn t©m ch¨m sãc
Cã mét sè ®µn «ng, khi èm ®au th× ®îc vî ch¨m sãc hÕt lßng, nhng khi
èm th× l¹i cho phiÒn phøc, sói quÈy. LÊy th× muèn hëng thô mäi
®iÒu tèt lµnh ë ngêi vî, giê ®©y ®Õn lóc anh ta ph¶i ®Òn ®¸p th× l¹i tÝnh to¸n
thiÖt h¬n, trong lßng lu«n lu«n suy nghÜ “kh«ng c«ng b»ng”. NÕuèm
1 11 12
Những điều cấm kị trong cuộc sống hiện đại - Trang 2
Những điều cấm kị trong cuộc sống hiện đại - Người đăng: Nguyen van Chuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Những điều cấm kị trong cuộc sống hiện đại 9 10 923