Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ

Được đăng lên bởi Thành Minh Cao
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2326 lần   |   Lượt tải: 5 lần
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ

Người trình bày: Nguyễn Thị Cúc
Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam
Web:  Email: HoiTuVanThue@yahoo.com

Kết cấu bài giảng


Phần 1

- Khái niệm, đặc điểm, chức năng, vai
trò của thuế
- Phân loại thuế và yếu tố cấu thành
một sắc thuế

Phần 2:
- Hệ thống thuế Việt Nam


I. Khái niệm, đặc điểm, chức
năng, vai trò của thuế




1. Khái niệm thuế
2. Đặc điểm của thuế
3. Chức năng, vai trò của thuế

1. Khái niệm thuế
Sự ra đời của thuế là một tất yếu khách quan gắn liền với sự ra đời,
tồn tại và PT của NN.
 Về kinh tế học, thuế là một biện pháp đặc biệt, theo đó, NN sử dụng
quyền lực của mình để chuyển một phần nguồn lực từ khu vực tư
sang khu vực công
 Về phân phối TN thì thuế là hình thức phân phối và phân phối lại
TSPXH và TNQD
 Về người nộp thuế, thuế được coi là khoản đóng góp bắt buộc
Vậy: Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc của các pháp nhân, thể
nhân cho Nhà nước theo mức độ và thời hạn được pháp luật quy
định, không mang tính chất hoàn trả trực tiếp, nhằm sử dụng cho
mục đích chung toàn xã hội.


2. Đặc điểm của thuế






1. Thuế luôn gắn liền với quyền lực Nhà nước
-Thuế là nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được quy định trong Hiến Pháp
:
“Các cơ sở SXKD thuộc mọi thành phần KT phải thực hiện đầy đủ các
nghĩa vụ đối với NN, đều bình đẳng trước pháp luật...”, “Công dân có
nghĩa vụ đóng thuế và lao động công ích theo quy định của pháp luật”.
2. Thuế là một phần thu nhập của các tầng lớp dân cư bắt buộc
phải nộp cho Nhà nước
- NN sử dụng quyền lực chính trị buộc người nộp thuế chuyển giao một
phần TN cho NN thông qua quy định PL về thuế
3.Thuế là hình thức chuyển giao thu nhập không mang tính chất
hoàn trả trực tiếp
-Thuế không mang tính chất đối giá, mà nhận được lợi ích do NN cung
cấp cho cộng đồng xã hội ( CSHT, KTTT…)

3. Chức năng, vai trò của
thuế
1. Huy động nguồn lực tài chính cho Nhà nước

Năm

Tỷ lệ thu NSNN/GDP (%)
(không kể tăng thu do giá
dầu thô tăng giá)

2004

24,2

20,2

4,85

2005

23,8

21,1

4,86

2006

25,2

22,6

5

2007

27,5

23,8

6

2008

26,9

23,9

4,58

2009

24,7

24

6,9

Tỷ lệ thuế,
phí/GDP (%)

Tỷ lệ bội chi
NSNN/GDP (%)

3. Chức năng, vai trò của
thuế









2. Điều tiết vĩ mô nền kinh tế
Điều chỉnh chu kỳ nền kinh tế :NN đã sử dụng
thuế để điều chỉnh chu kỳ nền KTnhư miễn
giảm thuế: KCĐTTD năm 2009…
Thuế góp phần hình thành cơ cấu ngành hợp lý:
Điều chỉnh tích luỹ tư bản: Thuế suất giảm dần
Thuế góp phần bảo hộ nền sản xuất trong nước.
Thay đổi thuế suất
Áp d...
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ
Người trình bày:
Nguyễn Thị Cúc
Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam
Web: www.vtca.vn Email: HoiTuVanThue@yahoo.com
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ - Người đăng: Thành Minh Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ 9 10 631