Ktl-icon-tai-lieu

Niệm Phật Thập Yếu

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 398 trang   |   Lượt xem: 3958 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phật Lịch 2546 -2002

NIỆM PHẬT
PHÁP YẾU

????
Cư sĩ Dịch Viên Mao Lăng Vân
cung kính sưu tập

(???????)

Chuyển ngữ:
Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Niệm Phật Pháp Yếu, trang 2

(theo bản in năm 2002 của Tịnh Tông Học Hội
Dallas, TX)

Niệm Phật Pháp Yếu, trang 3

Niệm Phật Pháp Yếu, trang 4

Lời Tựa
Con người có cùng một tâm, nhưng ai nấy ưa thích khác
nhau. Do ưa thích khác nhau nên tạo nghiệp sai khác, nhưng đều
bận rộn tạo nghiệp như nhau. Kẻ thích giết chóc, tà dâm, trộm
cướp, dối trá thuần là ác nghiệp. Kẻ ham công danh, học thuật thì
hoặc là tạo ác hay làm lành. Chỉ có kẻ ưa làm điều lành ham bố
thí là thuần thiện nghiệp. Tùy lòng ưa thích, ai nấy niệm niệm
bận rộn tạo tác chẳng ngơi cho đến chết mới thôi, nhưng tâm với
nghiệp vẫn chưa dứt.
Cổ đức nói: “Muôn thứ đều bỏ hết, chỉ mỗi nghiệp theo
thân”. Theo nghiệp thọ báo: kẻ thiện sanh trong các đường lành
trời, người, hết phước lại đọa xuống, khó được mà dễ mất; kẻ ác
đọa trong các đường ác: ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục… trong thời
gian lâu dài, chịu khổ nặng nề, dễ vào, khó ra. Luân hồi sáu nẻo
chẳng lúc nào ngơi!
Ðấy đều là vì nhất niệm bất giác, mê chơn đuổi theo vọng,
phát khởi mê hoặc, tạo nghiệp chịu khổ vô cùng.
Nếu một niệm mà giác ngộ thì sẽ niệm Phật, tâm ấy tương
hợp tâm Phật, chuyển nghiệp đoạn hoặc, phản vọng quy chơn,
viên thành Phật đạo, chứ chẳng phải chỉ nhanh chóng sanh về
Cực Lạc, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi mà thôi đâu! Nếu có ai đã
hiểu được lý này mà chẳng chịu niệm Phật thì thật là không bao
giờ có!
Có ba cách niệm Phật:
1. Một là chuyên niệm Tự Phật, tức là Thật Tướng Niệm
Phật như trong các kinh dạy: Dùng trí Bát Nhã chiếu soi Uẩn,
Nhập, Xứ, Giới, các pháp đều là không, chứng đắc tánh Chơn
Như mầu nhiệm mình sẵn có; cũng giống như phép Chỉ Quán
của tông Thiên Thai, cách tham cứu hướng thượng của Thiền
tông v.v… Ðó là niệm đức Phật mình sẵn có nơi tự tánh vậy.
Chơn lý ấy quá sâu, thật chẳng dễ tu hành vì chỉ cậy vào Tự
Lực, hoàn toàn không có Tha Lực giúp đỡ. Nếu chẳng phải là
hạng túc căn thành thục thì chỉ giải ngộ không thôi đã cực khó,
huống hồ là thực chứng nổi!

Niệm Phật Pháp Yếu, trang 5

2. Hai là chuyên niệm Tha Phật. Cần phải có lòng tin sâu
dày, tâm nguyện thiết tha thì mới cảm ứng đạo giao với Phật,
mới được Phật tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc, một đời thành Phật.
Cách tu này lại gồm có ba phương pháp:
a. Một là Quán Tưởng Niệm Phật, tức là quán tưởng theo
như Quán kinh đã dạy: hoặc là chuyên quán tướng bạch hào,
hoặc chỉ quán thân Phật cao một trượng sáu, hoặc quán...
Phật Lịch 2546 -2002
NIỆM PHẬT
PHÁP YẾU
????
Cư sĩ Dịch Viên Mao Lăng Vân
cung kính sưu tập
(???????)
Chuyển ngữ:
Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Niệm Phật Thập Yếu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Niệm Phật Thập Yếu - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
398 Vietnamese
Niệm Phật Thập Yếu 9 10 11