Ktl-icon-tai-lieu

oxford yêu thương

Được đăng lên bởi Bích Quảng
Số trang: 176 trang   |   Lượt xem: 5189 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Mục lục
1.

Ngỡ ngàng nhập học...................................................................................................................2

2.

Kẻ gây thù chuốc oán...............................................................................................................10

3.

Mùa đông cô đơn......................................................................................................................21

4.

Thành công bước đầu ..............................................................................................................31

5.

Vượt quá giới hạn thư viện......................................................................................................41

6.

Mùa thi ......................................................................................................................................52

7.

Stress..........................................................................................................................................68

8.

Chia tay .....................................................................................................................................77

9.

Chiếc xe lăn nhân từ ................................................................................................................95

10. Người khách đêm Giáng sinh...............................................................................................104
11. Lisbon đầm ấm ......................................................................................................................116
12. Người đến sau ........................................................................................................................126
13. New York sôi động ................................................................................................................138
14. Lễ đính hôn sũng nước .........................................................................................................148
15. Oxford thương yêu................................................................................................................157
16. Trở về .....................................................................................................................................167
Nguồn: tuổi trẻ + Nutuongcuop – vieteam.com
Copy, paste và edit lại: roka - roka.wordpress.com

1. Ngỡ ngàng nhập học
Cô gái Việt Nam vô cùng rụt rè xuất hiện trước cửa văn phòng giáo sư Baddley
sau tiếng gõ rất khẽ. Anh chàng trợ lý c...
Mclc
1. Ngngàngnhphc...................................................................................................................2
2. Kgâythùchucoán...............................................................................................................10
3. Mùađôngcôđơn......................................................................................................................21
4. Thànhcôngbướcđầu ..............................................................................................................31
5. Vượtquágiihnthưvin......................................................................................................41
6. Mùathi ......................................................................................................................................52
7. Stress..........................................................................................................................................68
8. Chiatay .....................................................................................................................................77
9. Chiếcxelănnhânt ................................................................................................................95
10. NgườikháchđêmGiángsinh...............................................................................................104
11. Lisbonđầmm ......................................................................................................................116
12. Ngườiđếnsau ........................................................................................................................126
13. NewYorksôiđộng ................................................................................................................138
14. Lđínhhônsũngnước .........................................................................................................148
15. Oxfordthươngyêu................................................................................................................157
16. Trv .....................................................................................................................................167
Ngun:tuitr+Nutuongcuop–vieteam.com
Copy,pastevàeditli:roka-roka.wordpress.com
oxford yêu thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
oxford yêu thương - Người đăng: Bích Quảng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
176 Vietnamese
oxford yêu thương 9 10 557