Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình, đặc điểm tôn giáo Việt Nam

Được đăng lên bởi Bo TaeNy
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2422 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Phân tích tình hình, đặc điểm tôn giáo Việt Nam. Liên hệ việc thực
hiện chính sách tôn giáo ở nước ta hiện nay.
Việt Nam là một quốc gia gồm nhiều thành phần dân tộc cũng là quốc gia
đa tôn giáo. Mỗi tôn giáo có lịch sử hình thành, du nhập, số lượng tín đồ, chức
sắc, cơ sở thờ tự, vị trí, vai trò xã hội và đặc điểm khác nhau, đó là do nước ta
nằ giữa ngã ba Đông Nam Châu á, là nơi giao lưu giữa các luồng tư tưởng, văn
hoá khác nhau, có địa hình phong phú đa dạng, lại ở vùng nhiệt đới gió mùa,
thiên nhiên vừa ưu đãi vừa đe doạ cộng đồng người sống ở đây. Do đó thường
nãy sinh tâm lý sợ hãi, nhờ cậy vào lực lượng tự nhiên.
Việt Nam có lịch sử lâu đời và nền văn minh hình thành sớm, lại kề bên
hai nền văn minh lớn của loài người là Trung Hoa và Aán Độ, nên tín ngưỡng,
tôn giáo có ảnh hưởng sâu đậm từ hai nền văn minh này.
Lịch sử Việt Nam là lịch sử chống ngoại xâm, nhưng người có cộng lớn
trong việc giúp dân, cứu nước được cả cộng đồng tôn sùng và đời đời thờ
phụng. Trong tâm thức của người Việt luôn tiềm ẩn, chứa đựng đạo lý “uống
nước, nhớ nguồn”. Điều đó thể hiện rất rõ trong đời sống, sinh hoạt tín ngưỡng,
tôn giáo của họ.
Từ đặc điểm tự nhiên, lịch sử và văn hoá đó đã tác động sâu sắc đến tín
ngưỡng, tôn giáo Việt Nam, làm cho tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam có những
đặc điểm sau:
-Một là, Việt Nam là một quóc gia có nhiều hình thức tín ngưỡng, tôn giáo
khác nhau đang tồn tại.
Đó là do điều kiện địa lý nước ta thuận lợi cho việc giao lưu của nhiều
luồng tư tưởng, văn hoá khu vực và thế giới, lại chịu ảnh hưởng của hai nền văn
minh lớn của thế giới là Trung Hoa và Aán Độ.
Nước ta có nhiều dân tộc cư trú(54 dân tộc) ở nhiều khu vực khác nhau,
với điều kiện tự nhiên, khí hậu, lối sống, phong tục, tín ngưỡng, tôn giáo khác
nhau. Hơn nữa, bản tính người Việt luôn cởi mở, khoan dung nên cùng một lúc
họ có thể tiếp nhận nhiều hình thức tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Từ những
hình thức tôn giáotín ngưỡng sơ khai đến hiện đại, từ tôn giáo phương Đong cổ
đại đến phương Tây cận, hiện đại, tất cả đã và đang cùng tồn tại bên cạnh tín
ngưỡng dân gian, bản địa của nhiều dân tộc, bộ tộc khác nhau.
-Hai là, Tính đan xen, hoà đồng, khoan dung của tín ngưỡng, tôn giáo
Việt Nam. Điều đó được biểu hiện:
Trên điện thờ của một số tôn giáo có sự hiện diện của một số vị thần,
thánh, tiên ,phật… của nhiều tôn giáo.
Đối với người Việt Nam, rất khó xác định tiêu chuẩn tôn giáo của họ.
Người ta không chỉ thờ phụng ở đình, chùa, am, miếu, ma còn khấn vái “tứ
phương”, kể cả những gốc ...
Phân tích tình hình, đặc điểm tôn giáo Việt Nam. Liên hệ việc thực
hiện chính sách tôn giáo ở nước ta hiện nay.
Việt Nam là một quốc gia gồm nhiều thành phần dân tộc cũng quốc gia
đa tôn giáo. Mỗi tôn giáo lịch sử hình thành, du nhập, số lượng tín đồ, chức
sắc, cơ s th tự, vị trí, vai trò hội đặc điểm khác nhau, đó do nước ta
nằ giữa ngã ba Đông Nam Châu á, nơi giao lưu giữa các luồng tưởng, văn
hoá khác nhau, địa hình phong phú đa dạng, lại vùng nhiệt đới gió mùa,
thiên nhiên vừa ưu đãi vừa đe doạ cộng đồng người sống đây. Do đó thường
nãy sinh tâm lý sợ hãi, nhờ cậy vào lực lượng tự nhiên.
Việt Nam lịch sử lâu đời nền văn minh hình thành sớm, lại kề bên
hai nền văn minh lớn của loài người Trung Hoa Aán Độ, nên tín ngưỡng,
tôn giáo có ảnh hưởng sâu đậm từ hai nền văn minh này.
Lịch sử Việt Nam lịch sử chống ngoại xâm, nhưng người cộng lớn
trong việc giúp dân, cứu nước được cả cộng đồng tôn sùng đời đời thờ
phụng. Trong tâm thức của người Việt luôn tiềm ẩn, chứa đựng đạo “uống
nước, nhớ nguồn”. Điều đó thể hiện rất trong đời sống, sinh hoạt tín ngưỡng,
tôn giáo của họ.
Từ đặc điểm tự nhiên, lịch sử văn hoá đó đã tác động sâu sắc đến tín
ngưỡng, tôn giáo Việt Nam, làm cho tín ngưỡng, n giáo Việt Nam những
đặc điểm sau:
-Một là, Việt Nam là một quóc gia có nhiều hình thức tín ngưỡng, tôn giáo
khác nhau đang tồn tại.
Đó do điều kiện địa ớc ta thuận lợi cho việc giao lưu của nhiều
luồng tư tưởng, văn hoá khu vực và thế giới, lại chịu ảnh hưởng của hai nền văn
minh lớn của thế giới là Trung Hoa và Aán Độ.
Nước ta nhiều n tộc trú(54 n tộc) nhiều khu vực khác nhau,
với điều kiện tự nhiên, khí hậu, lối sống, phong tục, tín ngưỡng, tôn giáo khác
nhau. Hơn nữa, bản tính người Việt luôn cởi mở, khoan dung nên cùng một lúc
họ thể tiếp nhận nhiều hình thức n ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Từ những
hình thức tôn giáotín ngưỡng khai đến hiện đại, từ tôn giáo phương Đong cổ
đại đến phương Tây cận, hiện đại, tất cả đã đang cùng tồn tại bên cạnh tín
ngưỡng dân gian, bản địa của nhiều dân tộc, bộ tộc khác nhau.
-Hai , Tính đan xen, hoà đồng, khoan dung của tín ngưỡng, tôn giáo
Việt Nam. Điều đó được biểu hiện:
Trên điện thờ của một số tôn giáo sự hiện diện của một số vị thần,
thánh, tiên ,phật… của nhiều tôn giáo.
Đối với người Việt Nam, rất khó xác định tiêu chuẩn tôn giáo của họ.
Người ta không chỉ thờ phụng đình, chùa, am, miếu, ma còn khấn vái “tứ
phương”, kể cả những gốc cây, mô đất, khúc sông …
Về phía giáo : Việt Nam nhiều tăng ni, phật t thông thạo giáo
Phật giáo, đồng thời cũng triết thuyết Khổng Mạnh và nghiên cứu cả đạo giáo.
Giáo cùa các tôn giáo lớn Việt Nam không ít những điều khác biệt
trong lịch sử đã xuất hiện những mâu thuẩn nhất định, nhưng nhìn chung,
chưa có sự đối đầu dẫn đến chiến tranh tôn giáo.
Tín ngưỡng tôn giáo VN hòa đồng, đan xen, hỗ trợ lẫn nhau.Truyền
thống “Tam giáo đồng nguyên”, “Ngũ chi hợp nhất” được kết tinh trong đạo Cao
Phân tích tình hình, đặc điểm tôn giáo Việt Nam - Trang 2
Phân tích tình hình, đặc điểm tôn giáo Việt Nam - Người đăng: Bo TaeNy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phân tích tình hình, đặc điểm tôn giáo Việt Nam 9 10 347