Ktl-icon-tai-lieu

Phật Giáo tại Việt Nam

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phật Giáo tại Việt Nam
Thích Nguyên Tạng
Chùa Pháp Vân, Sàigòn 1996
--o0o--

Mục lục
DẪN NHẬP
PHẦN A : TỔNG QUAN VỀ PHẬT GIÁO VIỆT NAM
I. PHẬT GIÁO DU NHẬP VÀO VIỆT NAM
1. Phật giáo du nhập qua con đường Hồ Tiêu.
2. Phật giáo du nhập qua con đường Đồng cỏ.
II. PHẬT GIÁO VIỆT NAM PHÁT TRIỂN QUA CÁC THỜI ĐẠI
1. Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ thứ II đến thế kỷ thứ V, thời kỳ du nhập và hình thành Phật
giáo Việt Nam.
2. Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ thứ VI đến hết thế kỷ thứ IX, thời kỳ phát triển.
3. Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ X đến hết thế kỷ thứ XIII, thời kỳ cực thịnh.
4. Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ XX, thời kỳ phục hưng.
III. NHỮNG THÀNH QUẢ CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM
- Các con số thống kê mới nhất về tự viện, tăng ni Việt Nam.

PHẦN B : ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI VIỆT

I. ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO VỀ MẶT TƯ TƯỞNG VÀ ĐẠO LÝ
1. Ảnh hưởng Phật giáo về mặt tư tưởng.
2. Ảnh hưởng Phật giáo về mặt đạo lý.
II. ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP VĂN HÓA VIỆT
1. Ảnh hưởng Phật giáo qua sự dung hòa với các tín ngưỡng truyền thống.
2. Ảnh hưởng Phật giáo qua sự dung hòa với các tôn giáo khác.
3. Ảnh hưởng Phật giáo qua sự dung hòa với các tông phái
4. Ảnh hưởng Phật giáo qua sự dung hòa với các quan hệ chính trị xã hội.
5. Ảnh hưởng Phật giáo trong đời sống người bình dân và giới trí thức.
III. ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO QUA GỐC ĐỘ NHÂN VĂN VÀ XÃ HỘI
1. Ảnh hưởng Phật giáo qua ngôn ngữ.
2. Ảnh hưởng Phật giáo qua ca dao và thơ ca
3. Ảnh hưởng Phật giáo qua các tác phẩm văn học.
4. Ảnh hưởng Phật giáo qua phong tục tập quán.
IV. ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO QUA CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT
1. Ảnh hưởng Phật giáo qua nghệ thuật sân khấu.
2. Ảnh hưởng Phật giáo qua nghệ thuật tạo hình.

PHẦN C : NHẬN ĐỊNH VÀ KẾT LUẬN

-----Dẫn Nhập ----Việt Nam, là một quốc gia nằm trong vùng Đông Nam Châu Á, Bắc giáp với Trung
Hoa, Đông và Nam giáp với Biển Nam Hải, phía Tây giáp với Lào và Campuchia; diện
tích: 329.556 km2, dân số 70 triệu ngƣời; mật độ dân cƣ: 224 ngƣời/km2; dân số dƣới
15 tuổi: 39, 2%; tuổi thọ trung bình: 62,7 tuổi; tử suất trẻ em: 59%; học sinh cấp
Trung học : 46,9%; tôn giáo chính: Phật giáo ( những tôn giáo nhỏ khác là Khổng,
Lão, Cao Đài, Hòa Hảo, Ky Tô, Tin Lành…); thể chế chính trị: Cộng Sản; Lao động
(nông & ngƣ nghiệp): 73% dân số; truyền thông đại chúng: 7 triệu máy radio, 3 triệu
máy truyền hình, Nhật báo Nhân Dân phát hành 200.000 tờ mỗi ngày; thu nhập bình
quân đầu ngƣời 113 đô la.
Việt Nam là một quốc gia nằm ở ngã tƣ của lƣu lộ quốc tế thuộc Đông N...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phật Giáo tại Việt Nam - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Phật Giáo tại Việt Nam 9 10 246