Ktl-icon-tai-lieu

Phật giáo

Được đăng lên bởi stlove
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

2

3

4

5

6

7

8

Phật giáo
LỊCH SỬ VÀ NGỒN GỐC
Phật giáo khởi sự ở vùng Ấn Độ, khoảng giữa thế kỉ VI TCN. Đức Phật sinh khoảng năm
563 TCN. Khi Đức Phật chào đời, cha ngài đã tham vấn các chuyên viên tôn giáo để xem
xác thân đứa trẻ thông truyền điều gì. Các vị đã cho ông biết đứa trẻ được định mệnh định là
sẽ trở thành một người từ bỏ thế gian hoặc trở thành một chuyển luân. Shuddhodana muốn
con mình theo con đường quyền thế, vì thế ông tìm mọi cách để đưa con xa lánh bất cứ cảm
nghiệm nào khiến cậu nghiêng theo con đường khác. Cồ Đàm sống trong nhung lụa của phụ
vương, vây quanh là sự giàu sang, mỹ nhân và những cạm bẩy của quyền thế. Năm 16 tuổi
ông kết hôn và sinh hạ một người con trai. Sau cùng Cồ Đàm rời cung điện.
Tứ ngẫu cảnh là gì? Trong những cuộc du ngoạn, chàng thấy một người lưng còng khó
nhọc lê bước. Đó là một khốn khổ mà rốt cục nhiều người phải gặp. Cồ Đàm phát hiện một
người phong cùi đang quằn quại bên đường. Đó là bệnh tật là nhiều người gặp phải. Cồ Đàm
tình cờ gặp một đám tang. Đó là cái chết mà chẳng ai tránh được. Sau cùng, Cồ Đàm trông
thấy một người bên về đường rõ ràng là tay trắng lại có vẻ hài lòng.
Gautama ngồi thiền dưới một gốc cây tới khi đạt được giác ngộ. Suốt bảy tuần lễ ngồi ở
đó, Tất Đạt Đa đã trải qua bốn giai đoạn xuất thần, chàng đã hoàn thành cái mà phật giáo gọi
là chân lý cơ bản nhất của cỏi nhân sinh. Lúc này Tất Đạt Đa đã xưng danh Đức Phật.
Những bản văn của phật giáo tiên khởi là là Luật Tạng, gồm tóm tất cả các luật tu viện.
Các bài diễn thuyết của Đức Phật, Kinh Tạng và bảy bài diễn giải thật dài về giáo huấn của
Đức Phật, Luật Tạng (Abhidharma Pitaka). Trường phái quan trong nhất trong đó là Thượng
Tọa Bộ, một nhóm chủ yếu chịu trách nhiệm về Kinh sách Pali… Đại Chúng Bộ, Nhất Thiết
Hữu Bộ, Đại Thừa… họ sử dụng cuốn kinh tiếng phạn……..
Triều đại Maurya tên là Ashoka (khoảng 270 – 230 TCN), nhà vua đã công bố Đạo Phật là
quốc giáo. Đức vua của triều đại Kushan tên là kanishihka (khoảng 120-162 CN) phát động
làn sóng truyền giáo. Đạo Phật đã phát triển sang Đông Nam Á khi Nhà truyền giáo của
Ashoka đã mang đức tin tới Thái Lan ngay từ thế kỷ thứ III TCN. Tại Cam Bốt (Kampuchia)
một sự h...


1  !"#$%&'()* +,#-.
/01)*2 +,,345",%346%.7,,,89::;4<=>.
=,4+%?@;?89A4A8B*,C46,;D&4+%?@4EF,4C.G4CH3
I?3.!E5JDK&%L,?3.!,89<H8*8MMM%%.8N
,.B>,4E5O89A&"B&;B..P,,4<4E%,=%HD7,+,#.
G.3&,8:>,4E5,*Q 3.N?8HR%,S%TR
EU"9O8%H338%".V3$,W.DX9,S%O89A&*-.Y08Z
;&;3W.!E5,?%*%8,Q 3.?5,84G*
2 )+[8,#H3B\)?$,8!,M8W",379.!E5HE,]^
P,H:DE_,* ^H3.!NZ.3?N,R,A8E5T#LT*Q 3.TG.!
E5T,4%O8`O8WD:4E5* ^H3DGH3A8E5LTT#*Q 3.
B,5LT.!4.%* ^H3,,&.3,a%?4EF,*%8,"Q 3.?;
79.!E5D:A4E5?b?3H3%9?cHW,^@3H]*
3 %8%.%QAME_.!N,,9_4W4EF,,!*8ND#98dHeQ
4^")7 W %46?#O8%DN%4W=87d",34633,.3TP
H3,Hf,UD#7,S%,K*g,39)7 W %46=EM% +,*
4 $D#-,S%T:H3H38)W"Q.^.7,#,,H88G*
,D3Me89&,S% +,"2)W3D#9D3Me#M3A87,S%
+,"8)WhiDM%?.%%%j*)?E5TO8%?7?4^H3)EF
)P%k!".!^.,S9&8,C8?,G.A2,%Hl Wgk!"7)&
$8k!" W)J%lPmMR,8N&TWll**
5 )?A84Wn%8?9%:H3i%h#opqro1q)j"38%46,;DN WH3
O8N,* +,8%,S%?A84W28%:H3%%h#YoqsY0ojT4!
H3^?89A* W46T?<% ;%.t3?89A,S%
i%46.%4+,_)%%9J&u+((()*)W%.kNh2%.T8,%j
.!]%?!,S%T W)J%346NH6cT,,O8d<3%
i?,.6_::u+7*89&,S%)EF)P%k!$4C%CH6
4W#%8-.Yoqq*G%.,v_.,C8#E,S%89&)EF)P%
k!"E,,3?89A)?8%463,;?G,&HT89& W
)J%4^3#$%-.Yqqq3Ywqq*46?3O8%?P)?8
%")?A8):"3k#J$ZH,?89A46)?8%Q&u
+7;89:*$8xMC,8?:DBMG?!46&3,:8.!y
4Q)?8%* W3)?A8):#)&u+(*)_$%&u+"
4EF,38%D#?F346H%?!cTD4#)?A8):*-.//o"O8N,EU
)?A8):mL34&k#.!D+,# +,33D#* +,._
46_.4EF,,34^*
6 g%,^<T,%HC,mH3.DN5z{Y*3HTro?89ADr1
M8T-^%3T?<:.rw,Sx%,M3,'Hf-^%*
t(|n)()}(t~
7 )8$:#gTB?G,B.<8?89AN\):#A
#4C?`$,HfN8EFO8d.<8,S%,E5,_8QL,
C,%$.8NK,g?%*89&H3.!,;,R".!Gy,W.5",+^
;T#H3.!,+8,*
8 +,46Me#HW89&E&3\
GTD%3.8O8#,S%,,H%,P,S%J,*37.W8,d8%
H89G,,f4CO896,S%D#*),G$3,'B^H3•TT€,S%DW"
,+,aT#BDW9P34WA.LD#*8Q;,',^x%H3
]A.L<Hf"E,]H33D!.!,8Z$%4W!.L,
1
Phật giáo - Trang 2
Phật giáo - Người đăng: stlove
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phật giáo 9 10 712