Ktl-icon-tai-lieu

Phong thủy Bát trạch và Huyền không học

Được đăng lên bởi OK Con Dê
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 13536 lần   |   Lượt tải: 95 lần
Kép Nhựt

Phong-thủy Bát-trạch và Huyền-không-học

tuvilyso.com
1

Phong-thủy Bát-trạch và Huyền-không-học

Mục lục
1.
2.
3.

Lời nói đầu ................................................................................................................................ 1-4
Ngũ-hành ................................................................................................................................... 2-5
Phong-thủy Bát-trạch và Huyền-Không-học:............................................................................ 3-7
3.1. Cung và hướng: ................................................................................................................. 3-7
3.2.
Hướng và tọa của một căn nhà .......................................................................................... 3-9
3.3.
Cách đo hướng: ................................................................................................................. 3-9
3.3.1.
Chung cư: ................................................................................................................ 3-10
3.3.2.
Vận sau khi ngăn phòng trở lại: .............................................................................. 3-10
3.3.3.
Xây dựng thêm: ....................................................................................................... 3-10
4. Bát-trạch: ................................................................................................................................. 4-10
4.1.
Hướng cửa chính và cách để bếp để sửa hướng cửa xấu theo Bát-trạch:........................ 4-14
4.2.
Cách đặt bếp theo phái Bát-trạch: ................................................................................... 4-16
4.3.
Ảnh hưởng của 24 sơn dựa theo Bát-trạch:..................................................................... 4-17
4.4.
Ứng dụng Trạch-quái, Mệnh-quái và 24 sơn Bát-trạch cho nhà cửa: ............................. 4-20
4.5.
Nguyên và Vận:............................................................................................................... 4-21
4.6.
Lạc-thư và Lường-Thiên-Xích: ....................................................................................... 4-22
5. Huyền không học..................................................................................................................... 5-23
5.1.
Cách gọi hướng nhà theo phái Huyền-không:................................................................. 5-26
5.2.
Cách lập Tinh bàn: .......................
1
Kép Nht
Phong-thy Bát-trch và Huyn-không-hc
tuvilyso.com
Phong thủy Bát trạch và Huyền không học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phong thủy Bát trạch và Huyền không học - Người đăng: OK Con Dê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Phong thủy Bát trạch và Huyền không học 9 10 347