Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Được đăng lên bởi Phạm Ngọc Hòa
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1934 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG
KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
BIÊN SOẠN: GV NGUYỄN TRUNG KIÊN 0988844088
Phần một: Các dạng hệ cơ bản
I . Hệ phương trình ñối xứng.
1.Phương trình ñối xứng loại 1.
a)Định nghĩa
Một hệ phương trình ẩn x, y ñược gọi là hệ phương trình ñối xứng loại 1 nếu mỗi
phương trình ta ñổi vai trò của x, y cho nhau thì phương trình ñó không ñổi
b) Tính chất
Nếu ( x0 , y0 ) là một nghiệm thì hệ ( y0 , x0 ) cũng là nghiệm
S = x + y
c) cách giải 
ñiều kiện S 2 ≥ 4 P
 P = x. y
Ta biến ñổ i ñưa hệ ñã cho (1) về hệ 2 ẩn S, P (2) (x;y) là nghiệm của (1) khi và chỉ khi
(S,P) là 1 nghiệmc của (2) thoải mãn ñiều kiện: S 2 − 4 P ≥ 0 với mỗ i (S;P) tìm ñược ta có
(x;y) là nghiệm của phương trình: X 2 − SX + P = 0 .
Giả sử phương trình có 2 nghiệm là X1, X2.
+ Nếu ∆ > 0 thì X 1 ≠ X 2 nên hệ (1) có 2 nghiệm phân biệt ( X 1 ; X 2 ) ; ( X 2 ; X 1 )
+ Nếu ∆ = 0 thì X 1 = X 2 nên hệ có nghiệm duy nhất ( X 1 ; X 2 ) .
+ Hệ có ít nhất một nghiệm thoả mãn x ≥ 0 khi và chỉ khi hệ (2) có ít nhất 1
nghiệm (S;P) thoả mãn.
∆ = S 2 − 4 P ≥ 0

S ≥ 0
P ≥ 0


VD 1: Giải hệ phương trình
 x 2 + y 2 + xy = 7
Hệ có nghiệm là (1;2), (2;1)

x
+
y
+
xy
=
5

VD2: Định m ñể hệ sau có nghiệm
 x + y + xy = m
ĐS: 0 ≤ m ≤ 8
 2
2
x
+
y
=
m

2) Hệ phương trình ñối xứng loại 2.
-Một hệ phương trình 2 ẩn x, y ñược gọ i là ñố i xứng loại 2 nếu trong hệ phương trình ta
ñổi vai trò x, y cho nhau thì phương trình trở thành phương trình kia.
 x 3 + x 2 y = 10 y
VD:  3
 y + y 2 x = 10 x
b) Tính chất.
- Nếu (x0 ; y0 ) là 1 nghiệm của hệ thì ( y0 ; x0 ) cũng là nghiệm
c) Cách giải

1

- Trừ vế với vế hai phương trình của hệ ta ñược một phương trình có dạng
(x − y )[ f (x; y )] = 0
x − y = 0
 f ( x; y ) = 0

3
2
2
3x = x + 2 y
Ví dụ : Giải hệ phương trình sau:  3
2
2
3 y = y + 2 x
HD: Trừ hai phương trình của hệ ta thu ñược
3( x3 − y 3 ) = −( x 2 − y 2 ) ⇔ ( x − y )[3( x 2 + y 2 + xy ) + x + y ] = 0
Hệ ñã cho tương ñương với
 x − y = 0
(I )
 3
2
2
 3 y = y + 2 x
Giải (I) ta ñược x=y=0 hoặc x=y=1
 2
2
3(
x
+
y
+
xy
)
+
x
+
y
=
0


( II )
 3 y 3 = y 2 + 2 x 2

Xét (II) Từ giả thiết ta suy ra x, y không âm . Nếu x, y dương thì hệ vô nghiệm suy ta hệ
có nghiệm duy nhất
x=y=0
Kết luận: Hệ có 2 nghiệm x=y=0 và x=y=1

3) Hệ phương trình vế trái ñẳng cấp bậc II
a) Các dạng cơ bản.
2
2
ax + bxy + cy = d
. 2
2
a1 x + b1 xy + c1 y = d1
b) Cách giải.
+ Xét trường hợp y=0 xem có phải là nghiệm hay không
+ Đặt x=ty thay vào hệ rồi chia 2 phương trình của hệ...
1
PHƯƠNG PHÁP GII H PHƯƠNG TRÌNH TRONG
K THI TUYN SINH ĐẠI HC
BIÊN SON: GV NGUYN TRUNG KIÊN 0988844088
Phn mt: Các dng h cơ bn
I . H phương trình ñối xng.
1.Phương trình ñối xng loi 1.
a)Đnh nghĩa
Mt h phương trình n x, y ñược gi h phương trình ñối xng loi 1 nếu mi
phương tnh ta ñổi vai tca x, y cho nhau t phương trình ñó không ñổi
b) Tính cht
Nếu
(
)
00
, yx là m
t nghi
m thì h
(
)
00
,xy c
ũ
ng là nghi
m
c) cách gi
i
=
+=
yxP
yxS
.
ñ
i
u ki
n
PS 4
2
Ta bi
ế
n
ñổ
i
ñư
a h
ñ
ã cho (1) v
h
2
n S, P (2) (x;y) là nghi
m c
a (1) khi và ch
khi
(S,P) là 1 nghi
mc c
a (2) tho
i mãn
ñ
i
u ki
n:
04
2
PS
v
i m
i (S;P) tìm
ñượ
c ta có
(x;y) là nghi
m c
a ph
ươ
ng trình:
0
2
=+ PSXX
.
Gi
s
ph
ươ
ng trình2 nghi
m là X
1
, X
2
.
+ N
ế
u
0
>
t
21
XX
nên h
(1)2 nghi
m phân bi
t
(
)
21
; XX
;
(
)
12
; XX
+ N
ế
u
0
=
t
21
XX =
nên h
nghi
m duy nh
t
(
)
21
;
XX
.
+ H
ít nh
t m
t nghi
m tho
mãn
0
x
khi và ch
khi h
(2) có ít nh
t 1
nghi
m (S;P) tho
mãn.
=
0
0
04
2
P
S
PS
VD 1: Gi
i h
ph
ươ
ng trình
=++
=++
5
7
22
xyyx
xyyx
H
có nghi
m là (1;2), (2;1)
VD2:
Đị
nh m
ñể
h
sau có nghi
m
=+
=++
myx
mxyyx
22
Đ
S:
80
m
2) H phương trình ñối xng loi 2
.
-M
t h
ph
ươ
ng trình 2
n x, y
ñượ
c g
i
ñố
i x
ng lo
i 2 n
ế
u trong h
ph
ươ
ng trình ta
ñổ
i vai tx, y cho nhau thì ph
ươ
ng trình tr
thành ph
ươ
ng trình kia.
VD:
=+
=+
xxyy
yyxx
10
10
23
23
b) Tính ch
t.
- N
ế
u
(
)
00
; yx là 1 nghi
m c
a h
thì
(
)
00
;xy c
ũ
ng là nghi
m
c) Cách gi
i
PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - Người đăng: Phạm Ngọc Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRONG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 9 10 584