Ktl-icon-tai-lieu

Quà tặng kỳ diệu

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 1302 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH
Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ
hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

Qua tùng
dieu ky

“Moán quaâ quyá giaá vaâ kyâ diïåu
nhêët maâ cuöåc söëng ban tùång cho
möîi chuáng ta”

This translation published by
arrangement with The
Doubleday Broadway
Publishing Group, a division of
Random House, Inc.

THE PRESENT - QUAÂ TÙÅNG DIÏÅU KYÂ
Vietnamese Copyright © 2005 First News - Tri Viet
Publishing Co., Ltd.
Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát
haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín
giao baãn quyïìn vúái Têåp àoaân xuêët baãn Doubleday Broadway,
möåt phên böå cuãa Random House, Inc., Hoa Kyâ.
Bêët cûá sûå sao cheáp, trñch dêîn naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa
First News vaâ Doubleday àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm
Luêåt Xuêët Baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn Quyïìn Quöëc Tïë vaâ Cöng
ûúác Baão Höå Súã Hûäu Baãn Quyïìn Súã Hûäu Trñ Tuïå Berne.

FIRST NEWS - TRI VIET PUBLISHING CO., LTD.
11HNguyen Thi Minh Khai Str. - Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: 84-822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: 84-822 4560; Email: firstnews@hcmc.netnam.vn

HAÅT GIÖËNG TÊM HÖÌN

Qua tùng
dieu ky
The

Present
Töíng húåp vaâ Biïn dõch:
NGUYÏÎN VÙN PHÛÚÁC
NGUYÏÎN THÕ KIM NHUNG

Ban Biïn Dõch First News
(Taái baãn lêìn thûá 3)
NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH

Lúâi giúái thiïåu
“Cuöåc söëng khöng bao giúâ laâ bïë tùæc thûåc sûå
nïëu con ngûúâi daám rúâi boã nhûäng löëi moân
vaâ duäng caãm tòm ra nhûäng giaá trõ múái.”
- Khuyïët danh

“Quaâ tùång diïåu kyâ” laâ möåt cêu chuyïån thuá võ vïì
cuöåc haânh trònh gian nan cuãa möåt chaâng trai, khi
phaãi àöëi diïån vúái nhûäng thûã thaách, thêët baåi trong
cuöåc söëng, àaä cêët cöng ài tòm moán quaâ àùåc biïåt, möåt
moán quaâ bñ êín vaâ khoá tòm.
Taåi sao chaâng trai vaâ sau àoá laâ rêët nhiïìu ngûúâi nûäa
laåi muöën ài tòm moán quaâ àoá? Vò theo lúâi möåt laäo öng
thöng thaái, thò àoá chñnh laâ moán quaâ quyá giaá nhêët maâ
Con Ngûúâi coá thïí coá àûúåc. Noá chûáa àûång bñ quyïët laâm
thay àöíi yá nghôa cuöåc söëng, àem laåi haånh phuác vaâ
thaânh cöng cho con ngûúâi.
Àêy laâ cêu chuyïån rêët thûåc tïë vaâ hûäu ñch cho cuöåc
söëng hiïån taåi cuãa chuáng ta. Khi cuöåc ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quà tặng kỳ diệu - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Quà tặng kỳ diệu 9 10 555