Ktl-icon-tai-lieu

Quốc Triều chánh biên toát yếu

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 224 trang   |   Lượt xem: 4364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quốc Sử Quán Triều Nguyễn

Quốc Triều Chánh Biên
Toát Yếu

Chủ biên: Cao Xuân Dục

Thế Kỷ 20
(1908)

2

Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu - Tựa

Tựa sách:

Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu

Năm

Soạn giả:

Tổng tài Quốc Sử Quán Cao Xuân Dục

1908

Dịch giả:

Quốc Sử Quán Triều Nguyễn

1925

Nhóm Nghiên Cứu Sử Địa Việt Nam

1972

Nhà xuất bản:
Chuyển sang ấn bản điện tử bởi:

Lê Bắc, Doãn Vượng, Công Đệ

2001

Điều hợp:

Lê Bắc - bacle@hotmail.com

2001

3

Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu - Miếu Hiệu Liệt Thánh

QUỐC TRIỀU CHÍNH BIÊN TOÁT YẾU
Miếu Hiệu Liệt Thánh

Hưng Tổ Hiếu Khương Hoàng Đế
(phụ chép)
Khi Ngài 28 tuổi, chiếu thứ tự được lập, sau bị quyền thần Trương phúc Loan hiếp chế, Ngài
phiền lo mà băng, thọ 33 tuổi.

I. Thế Tổ Cao Hoàng Đế (1778-1820)
Năm Mậu Tuất (năm thứ 39 hiệu Cảnh Hưng nhà Lê : năm thứ 43 hiệu Càn Long nhà Thanh bên
Tàu : 1778), Ngài mới 17 tuổi, đóng ở Sài gòn, các quan tôn Ngài làm Nguyên Soái, quyền coi việc nước.
Năm Canh Tí (năm thứ 41 hiệu Cảnh Hưng nhà Lê : năm thứ 45 hiệu Càn Long nhà Thanh :
1780), Ngài 19 tuổi, lên ngôi Vương.
Năm Nhâm Tuất (năm thứ 7 hiệu Gia Khánh nhà Thanh : 1802) Ngài 41 tuổi mới lên ngôi Hoàng
Đế, kỷ nguyên Gia Long, ở ngôi 18 năm, thọ 58 tuổi.

II. Thánh Tổ Nhơn Hoàng Đế (1820-1841)
Năm Canh Thìn (năm thứ 25 hiệu Gia Khánh nhà Thanh : 1820), Ngài 30 tuổi, nối ngôi, kỷ
nguyên Minh Mạng, ở ngôi 21 năm, thọ 50 tuổi.

III. Hiến Tổ Chương Hoàng Đế (1841-1848)
Năm Tân Sửu (năm thứ 21 hiệu Đạo Quang nhà Thanh : 1841), Ngài 35 tuổi, nối ngôi, kỷ
nguyên Thiệu Trị, ở ngôi 7 năm, thọ 41 tuổi.

IV. Dực Tôn Anh Hoàng Đế (1848-1884)
Năm Mậu Thân (năm thứ 28 hiệu Đạo Quang nhà Thanh : 1848), Ngài 18 tuổi, nối ngôi, kỷ
nguyên Tự Đức, ở ngôi 36 năm, thọ 55 tuổi.

Cung Tôn Huệ Hoàng Đế (1884)
(Phụ chép)
Khi Ngài 32 tuổi, Đình thần phụng di chiếu lập lên, cư tang mới được 3 ngày, bị bỏ, đến triều
Thành Thái mới truy tôn.

Phế Đế (1884)
(Phụ chép)

4

Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu - Miếu Hiệu Liệt Thánh

Nguyên phong Lãng Quốc Công ; khi Ngài 37 tuổi thời Tự Quân là Đức Cung Huệ bị bỏ, Đình
thần rước Ngài nối ngôi, nghị định năm sau sẽ đặt niên hiệu Hiệp Hòa, nhưng nối ngôi mới được 4 tháng
10 ngày, bị thí, việc ấy cũng đương trong năm Tự Đức thứ 36.

V. Giản Tôn Nghị Hoàng Đế (1884-1885)
Năm Giáp Thân (năm thứ 10 hiệu Quang Tự nhà Thanh : 1884) , Ngài 15 tuổi, nối ngôi, kỷ
nguyên Kiến Phúc, ở ngôi 1 năm, thọ 16 tuổi.

Xuất Đế (1885)
(Phụ chép)
Năm Ất Dậu (năm thứ 11 hiệu Quang Tự nhà Thanh : 1885), Ngài 14 tuổi, nối ...
Qu c S Quán Tri u Nguy n
Quc Triu Chánh Biên
Toát Yếu
Ch biên: Cao Xuân Dc
Thế K 20
(1908)
Quốc Triều chánh biên toát yếu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quốc Triều chánh biên toát yếu - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
224 Vietnamese
Quốc Triều chánh biên toát yếu 9 10 775