Ktl-icon-tai-lieu

Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá

Được đăng lên bởi hieuvnonline
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 806 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04 /2009/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2009

THÔNG TƯ
Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá
và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số
103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của
Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá
công cộng;
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy
định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng
ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009
của Chính phủ.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định chi tiết thi hành những nội dung sau đây của
Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành
kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP:
a) Quy định chung;
b) Quy định về lưu hành, kinh doanh băng, đĩa ca nhạc sân khấu;
c) Quy định về tổ chức lễ hội;
d) Quy định về hoạt động vũ trường;
đ) Quy định về hoạt động karaoke;
e) Quy định về hoạt động trò chơi điện tử;
g) Quy định về biểu diễn nghệ thuật quần chúng.

2
2. Các hoạt động sau đây thực hiện theo văn bản của Bộ Văn hóa - Thông
tin (cũ) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết riêng đối với từng
lĩnh vực:
a) Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp;
b) Thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp;
c) Trình diễn thời trang, người mẫu;
d) Triển lãm văn hóa nghệ thuật;
đ) Xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng;
e) Sáng tác và triển lãm tranh cổ động;
g) Sáng tác điêu khắc;
h) Nhiếp ảnh;
i) Dạy nhạc, dạy khiêu vũ ngoài các cơ sở đào tạo công lập;
k) Một số hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa khác.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Một số từ ngữ quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch
vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP (sau
đây gọi là Quy chế) được hiểu như sau:
1. Các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và các hình thức vui chơi giải
trí khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quy chế
a) Các dịch vụ văn hoá khác gồm: Thu âm (phòng thu nhạc và lời); ghi
hình (quay camera); vẽ truyền thần, vẽ tranh, sao chép tranh; làm tượng; sản
xuất hàng mã; dạy khiêu vũ, dạy nhạ...
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số: 04 /2009/TT-BVHTTDL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2009
THÔNG TƯ
Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá
và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số
103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ
Căn cứ Nghị đnh số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ
Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị đnh số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của
Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hvà kinh doanh dịch vụ văn hoá
công cộng;
Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch quy đnh chi tiết thi hành một số quy
định tại Quy chế hoạt động văn hoá kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng
ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009
của Chính phủ.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông này quy định chi tiết thi hành những nội dung sau đây của
Quy chế hoạt động văn hoá kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành
kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP:
a) Quy định chung;
b) Quy định về lưu hành, kinh doanh băng, đĩa ca nhạc sân khấu;
c) Quy định về tổ chức lễ hội;
d) Quy định về hoạt động vũ trường;
đ) Quy định về hoạt động karaoke;
e) Quy định về hoạt động trò chơi điện tử;
g) Quy định về biểu diễn nghệ thuật quần chúng.
Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá - Người đăng: hieuvnonline
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá 9 10 71