Ktl-icon-tai-lieu

Sungha Jung Haru haru

Được đăng lên bởi kimtrihuynh98-hkt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Haru Haru Intro
Sungha Jung
Music by yuji812
Tune down 1/2 step
1 = D♯ 4 = C♯
2 = A♯ 5 = G♯
3 = F♯ 6 = D♯

Moderate

= 130
1

S-Gt

3

0

2

3

0
2

3

3

0

0

2

3

2

3

0

2

3

3

0

2

3

0

4

2

0

0

4

0

4

0

0

0

3

2

3

0

0

6

3

2

0

3

0

2

3

2

3

2

0

0

3

2

3

0
2

0

4

0

4

0

0

9

4
0

0

4
0

<12>

0

4
0

3

2

0

<12>
3

2

0

<12>
3

(<12>)
0

0

<12>

0

2

<12>

0

1/3
Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

12

(<12>)
0

<12>

4

2

<12>

2

0

(<12>)
0

0

4

2

<12>

<12>

16

14

14

<12>
3

0

2

<12>
3

<14.7> (<14.7>)

0

2

2

3

<12>
0

0

2

0

0

<12>

(<12>)

<12>
4

2

0

4

2

0

<12>

17

2

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

0
0 0
2 2

3

0
0
2

0
0
2

0
0
2

0
0
2

0

2
0

0
2
0

0
0

0
0

0
2
0

0
2
0

0
2
0

3
2
0

20

2

0
0 0
2 2

0
0
2

0
0
2

0
0
2

0
0
2

2
2
2

0
2
2

0
2
2

0
2
2

0
2
2

0
0
2

2
2

0
0
0
2
2
0

0

0
0

2
2

2
2

0
2

0

3

2
2

0

1

24

2

0
2

0
0
2

0
0
2

0
0
2

0
0
2

0
0
2

0
2
2

0
2
2

0
2
2

0
2
2

0
2
2

0
0

3

0
2

0
0
2

0
0
2

0
0
2

0
0
2

0
0
2

2/3
Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

27

2
0

2
0

2

0
0

2

0
0

0
0

0
2
2
0

0
0 0
2 2

2

0
0
2

0
0
2

0
0
2

0
0
2

2

2

2

2

2
2
2

0

1
0

0
2

2

0

0
0
2

0
0
2

0
0
2

30

0
0
2

0
0
0
2
2
0

0

0
0

0
2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

3
2

0
0 0
2 2

0
0
2

33

0 0
2 2
2 2

0
2
2

2 2 0

3/3
Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

...
Haru Haru Intro
Sungha Jung
Music by yuji812
1/3
Moderate
= 130
Tune down 1/2 step
1 = D
2 = A
3 = F
4 = C
5 = G
6 = D
1
0
3 2
3 0
3
2
0
0
3 2
3
2
S-Gt
3
0
2
3 0
3 2
3
0
0
2
4
0
0
4
0
0
4
0
0
3 2
3 0
6
3
2
0
0
3 2
3
2
0
2
3 0
3 2
3
0
0
2
4
0
0
4
0
9
0
4
0
0
4
0
0
4
<12>
3
2
0
<12>
3
2
0
3
<12> (<12>)
0
0
<12>
0
0
2 <12>
Downloaded from
MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher
Sungha Jung Haru haru - Trang 2
Sungha Jung Haru haru - Người đăng: kimtrihuynh98-hkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sungha Jung Haru haru 9 10 797