Ktl-icon-tai-lieu

Tài Liệu về các bảng tra Thân sát trong Bát Tự ( Bảng Tra Theo Can Ngày )

Được đăng lên bởi nguyenquocbinh1976
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG TRA THẦN SÁT TRONG TỪ TRỤ (bảng A)
Can Ngày

Giáp

Ất

Bính

Đinh

Mậu

Kỷ

Canh

Tân

Nhâm

Quý

Thiên Ất
Quý Nhân

Mùi

Thân

Dậu

Hợi

Sửu

Tý

Sửu

Dần

Mão

Tị

Ý Nghĩa

Chủ về gặp hung hóa cát, có quý
nhân phù trợ.
Sửu

Tý

Hợi

Dậu

Mùi

Thân

Mùi

Ngọ

Tị

Mão

Văn
Xương

Tị

Ngọ

Thân

Dậu

Thân

Dậu

Hợi

Tý

Dần

Mão

Chủ về văn học, thông minh

Hồng
Diễm

Ngọ

Ngọ

Dần

Mùi

Thìn

Thìn

Tuất

Dậu

Tý

Thân

Cá tính lẳng lơ, hồng nhan nhưng
đa đoan.

Dương
Nhẫn

Mão

Thìn

Ngọ

Mùi

Ngọ

Mùi

Dậu

Tuất

Tý

Sửu

Hung bạo ngang tàng, nóng nẩy,
gấp rút. Võ tinh.

Kim Dư

Thìn

Tị

Mùi

Thân

Mùi

Thân

Tuất

Hợi

Sửu

Dần

Lộc Thần

Dần

Mão

Tỵ

Ngọ

Tỵ

Ngọ

Thân

Dậu

Hợi

Tý

Tam Kỳ
Quý Nhân

Thiên Thượng Giáp Mậu Canh, Địa Hạ Ất Bính, Đinh, Nhân Trung Nhâm Quý Tân

Chủ có được vợ, có tiền tài.

Chủ về sự ôn hòa, gặp hung hóa
cát, nho nhã, ham mê học tập.
Chủ về thông minh, bác học đa
tài, lòng dạ nhân từ

...
BNG TRA THN SÁT TRONG T TR (bng A)
Can Ngày Giáp t Bính Đinh Mu K Canh Tân Nhâm
Quý Ý Nghĩa
Mùi
Thân
Du
Hi Su Su
Dn
Mão T
Thiên t
Quý Nhân
Su Hi
Du
Mùi
Thân
Mùi
Ng
T
Mão
Ch v gp hung hóa cát, có quý
nhân phù tr.
Văn
Xương
T Ng Thân Du Thân Du Hi Dn Mão
Ch v văn hc, thông minh
Hng
Dim
Ng Ng Dn Mùi Thìn Thìn Tut Du Tý Thân
Cá tính lng lơ, hng nhan nhưng
đa đoan.
Dương
Nhn
Mão Thìn Ng Mùi Ng Mùi Du Tut Tý Su
Hung bo ngang tàng, nóng ny,
gp rút. Võ tinh.
Kim Dư Thìn T Mùi Thân Mùi Thân Tut Hi Su Dn
Chđược v, có tin tài.
Lc Thn Dn Mão T Ng T Ng Thân Du Hi Tý
Ch v s ôn hòa, gp hung hóa
cát, nho nhã, ham mê hc tp.
Tam K
Quý Nhân
Thiên Thượng Giáp Mu Canh, Địa H t Bính, Đinh, Nhân Trung Nhâm Quý Tân
Ch v thông minh, bác hc đa
tài, lòng d nhân t
Tài Liệu về các bảng tra Thân sát trong Bát Tự ( Bảng Tra Theo Can Ngày ) - Người đăng: nguyenquocbinh1976
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tài Liệu về các bảng tra Thân sát trong Bát Tự ( Bảng Tra Theo Can Ngày ) 9 10 532