Ktl-icon-tai-lieu

Tài Liệu về các bảng tra Thân sát trong Bát Tự ( Bảng Tra Theo Chi Tháng )

Được đăng lên bởi nguyenquocbinh1976
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG TRA THẦN SÁT THEO CHI THÁNG (BẢNG B)
Chi
Tháng

Tý

Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tỵ

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Hàm nghĩa

Thiên
Đức

Tỵ

Canh

Đinh

Thân

Nhâm

Tân

Hợi

Giáp

Quý

Dần

Bính

Ất

Nhân từ, quý hiển,
gặp hung hóa cát.

Nguyệt
Nhâm Canh
Đức

Bính

Giáp

Nhâm

Canh

Bính

Giáp

Nhâm

Canh

Bính

Giáp

Gắp cát tinh càng
cát, gặp hung tinh
hóa xấu.

Thiên
Y

Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tỵ

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Chủ về: khoa y, có
thiên duyên với y

Hợi

Tý

...
BNG TRA THN SÁT THEO CHI THÁNG (BNG B)
Chi
Tháng
Su Dn Mão Thìn T Ng Mùi Thân Du Tut Hi Hàm nghĩa
Thiên
Đức
T Canh Đinh Thân Nhâm
Tân Hi Giáp Quý Dn Bính t
Nhân t, quý hin,
gp hung hóa cát.
Nguyt
Đức
Nhâm
Canh Bính Giáp Nhâm
Canh Bính Giáp Nhâm
Canh Bính Giáp
Gp cát tinh càng
cát, gp hung tinh
hóa xu.
Thiên
Y
Hi Su Dn Mão Thìn T Ng Mùi Thân Du Tut
Ch v: khoa y, có
thiên duyên vi y
Tài Liệu về các bảng tra Thân sát trong Bát Tự ( Bảng Tra Theo Chi Tháng ) - Người đăng: nguyenquocbinh1976
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tài Liệu về các bảng tra Thân sát trong Bát Tự ( Bảng Tra Theo Chi Tháng ) 9 10 315