Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu xây dựng và thay đổi văn hóa doanh nghiệp

Được đăng lên bởi yenpph
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 4029 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Xây dựng và thay đổi văn hoá doanh nghiệp

by Ngo QuangThuat

XÂY DỰNG VÀ THAY ĐỔI
VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

HCM, 01/2006

Version 1.0

1 /109

Xây dựng và thay đổi văn hoá doanh nghiệp

by Ngo QuangThuat

Lời nói đầu

Trong thời gian vừa qua, chúng ta thường nghe nói nhiều đến các khái niệm văn hoá
doanh nghiệp, văn hoá doanh nhân…tuy nhiên, đến nay các khái niệm này hầu như
chưa được thống nhất. Điều này đã dẫn đến những quan niệm, tư tưởng và phương
hướng xây dựng văn hoá doanh nghiệp chưa được đầy đủ.
Với phương thức tiếp cận những đặc trưng văn hoá, nhất là đặc điểm của văn hoá
con người Việt, sau đó là cơ sở đối chiếu, so sánh nhận dạng văn hoá doanh nghiệp.
Phần cuối là hướng dẫn thực hiện văn hoá doanh nghiệp từ khâu hoạch định, thực hiện,
đánh giá và duy trì văn hoá doanh nghiệp. Các phụ lục kèm theo sẽ là công cụ để các
doanh nghiệp có thể tham khảo thực hiện văn hoá doanh nghiệp mình.
Tài liệu lần đầu được biên soạn và tập hợp chắc rằng còn chưa đầy đủ, đặc biệt là
văn hoá doanh nghiệp có mối quan hệ rất lớn với xây dựng và phát triển thương hiệu,
chúng tôi sẽ sớm hoàn thành tài liệu hướng dẫn này. Mọi ý kiến, rất vui lòng gởi theo
hộp thư: nqcenter@gmail.com

Version 1.0

2 /109

Xây dựng và thay đổi văn hoá doanh nghiệp

by Ngo QuangThuat

Mục lục

Stt

Nội dung

Trang

1

Phần I – Tìm hiểu về văn hoá……………………………………..

05

1.1

Khái niệm văn hoá……………………………………………………

05

1.2

Các yếu tố văn hoá…………………………………………………..

06

1.3

Các tính chất của văn hoá……………………………………………

09

1.4

Nhận diện văn hoá:…………………………………………………..

11

1.5

Đặc điểm của văn hoá và con người Việt nam:……………………..

12

1.5.1 Một số yếu tố của lịnh sử ảnh hưởng đế văn hoá Việt nam:…………

12

1.5.2 Ưu và nhược điểm của người Việt nam:……………………………..

13

1.6

So sánh phong cách ứng xử phương đông và phương tây:…………..

19

2

Phần II – Văn hoá doanh nghiệp………………………………….

20

2.1

Khái niệm Văn hoá doanh nghiệp:…………………………………..

20

2.2

Đặc điểm văn hoá doanh nghiệp:…………………………………….

22

2.3

Chủ thể của văn hoá Doanh nghiệp:…………………………………

23

2.4

Văn hoá Doanh nhân:………………………………………………..

29

2.4.1 Doanh nhân là gì…………………………………………………….

30

2.4.2 Văn hóa doanh nhân…………………………………………………

30

2.4.3 Tính cách, đặc điểm của doanh nhân?………………………………

32

2.4.4 Thực trạng doanh nhân Việt nam……………………………………

42

2.4.5 Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nhân…………………………...

51

2.5

Yếu tố cấu thành của văn hoá DN:………………………………….

54

2.6

Văn hoá DN với các kiểu văn hoá khác:…………………………….

72

2.7

Giớ...
Xây dựng và thay đổi văn hoá doanh nghiệp by Ngo QuangThuat
XÂY DỰNG VÀ THAY ĐỔI
VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
HCM, 01/2006
Version 1.0 1 /109
Tài liệu xây dựng và thay đổi văn hóa doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu xây dựng và thay đổi văn hóa doanh nghiệp - Người đăng: yenpph
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Tài liệu xây dựng và thay đổi văn hóa doanh nghiệp 9 10 514