Ktl-icon-tai-lieu

Tài nguyên Nước và Văn minh nhân loại

Được đăng lên bởi Lê Trà
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVGD: TS. Võ Lê Phú
SVTH: Lê Nguyễn Thanh Trà - 90702567

MỤC LỤC
1. Mở Đầu ...................................................................................................2
T
0
3

T
0
3

T
0
3

30T

2. Vai trò của nước ....................................................................................3
T
0
3

T
0
3

T
0
3

30T

Vai trò của nước đối với môi trường, khí hậu....................................3

2.1.
T
0
3

T
0
3

30T

Vai trò của nước đối với sinh vật .......................................................3

2.2.
T
0
3

T
0
3

30T

30T

Vai trò của nước đối với xã hội loài người ........................................4

2.3.
T
0
3

30T

T
0
3

30T

30T

3. Nước và Văn minh nhân loại ................................................................4
T
0
3

T
0
3

T
0
3

30T

3.1.
T
0
3

Các khái niệm ....................................................................................4

T
0
3

30T

Vai trò của nước đối với nền văn minh..............................................5

3.2.
T
0
3

T
0
3

30T

3.2.1.
T
0
3

T
0
3

3.2.2.
T
0
3

30T

T
0
3

30T

Các nền văn minh trước công nguyên............................................. 5
30T

30T

Nền văn minh từ sau công nguyên đến nay .................................... 9
30T

30T

4. Kết luận ................................................................................................10
T
0
3

T
0
3

T
0
3

30T

5. Tài liệu tham khảo ...............................................................................11
T
0
3

T
0
3

T
0
3

30T

Trang 1

GVGD: TS. Võ Lê Phú
SVTH: Lê Nguyễn Thanh Trà - 90702567

1. Mở Đầu
Trái đất của chúng ta được bao phủ bởi một màu xanh tuyệt đẹp, đó chính là màu của
sự sống, màu của biển và cũng là màu sáng tạo của nước khi được mặt trời chiếu sáng.
Có rất nhiều chất hòa tan và phản ứng tốt trong nước, nước có khả năng kết hợp thần
kỳ với nhiều nhân tố khác, và cũng chính trong môi trường nước đã và đang diễn ra sự
tiến hóa trên hành tinh của chúng ta, chính vì vậy nước đóng một vài trò vô cùng quan
trọng. Mọi sự sống đều phụ thuộc vào nước, và không thể tồn tại nếu không có nước.
Nước đã định hình mọi thực thể sống trên Trái đất, nó là loại vật chất duy nhất trong tự
nhiên có thể tồn tại ở ba thể. Trong khí quyển nước ở dạng hơi, sương, hơi nước tụ lại
thành mây, hình thành nên những cơn mưa tưới mát cho vạn vật. Hơi nước bao trùm
các khu rừng nhiệt đới ẩm tạo ra sự bùng nổ sự sống. Ở thể rắn, băng tuyết là dạng
cảnh quan chính của mùa Đông. Băng có...
GVGD: TS. Võ Lê Phú
SVTH: Lê Nguyn Thanh Trà - 90702567
MC LC
30T1.30T 30TM Đầu30T ................................................................................................... 2
30T2.30T 30TVai trò của nước30T .................................................................................... 3
30T2.1.30T 30TVai trò của nước đối vi môi trưng, khí hu30T .................................... 3
30T2.2.30T 30TVai trò của nước đối vi sinh vt30T ....................................................... 3
30T2.3.30T 30TVai trò của nước đối vi xã hội loài người30T ........................................ 4
30T3.30T 30Tớc và Văn minh nhân loại30T ................................................................ 4
30T3.1.30T 30TCác khái nim30T .................................................................................... 4
30T3.2.30T 30TVai trò của nước đối vi nền văn minh30T .............................................. 5
30T3.2.1.30T 30TCác nền văn minh trước công nguyên30T ............................................. 5
30T3.2.2.30T 30TNền văn minh từ sau công nguyên đến nay30T .................................... 9
30T4.30T 30TKết luận30T ................................................................................................ 10
30T5.30T 30TTài liu tham kho30T ............................................................................... 11
Trang 1
Tài nguyên Nước và Văn minh nhân loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài nguyên Nước và Văn minh nhân loại - Người đăng: Lê Trà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tài nguyên Nước và Văn minh nhân loại 9 10 532