Ktl-icon-tai-lieu

TÀI SẢN KHÔNG BAO GIỜ MẤT

Được đăng lên bởi Hoangha12345
Số trang: 178 trang   |   Lượt xem: 2326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI SẢN KHÔNG BAO GIỜ MẤT

Gia quyến Lê Kim Kha thành tâm ấn tống
Liên hệ: 0903753550
“Nguyện cho công đức Pháp thí này được
hồi hướng đến những người thân quyến
& tất cả chúng sinh”

THÍCH THANH TỪ

TÀI SẢN KHÔNG BAO GIỜ MẤT
Tuyeån taäp moät soá baøi giaûng cuûa
Hoøa Thöôïng Thích Thanh Töø

NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG

BỎ TẤT CẢ ĐƯỢC TẤT CẢ	

5

LỜI ĐẦU SÁCH
Chúng tôi viết quyển sách này cho những
người mới bắt đầu học Phật. Bước đầu tuy tầm
thường song không kém phần quan trọng, nếu
bước đầu đi sai, những bước sau khó mà đúng
được. Người học Phật khi mới vào đạo không
hiểu đúng tinh thần Phật giáo, về sau sẽ hỏng
cả một đời tu. Người có trách nhiệm hướng
dẫn không thể xem thường kẻ mới học, cần
phải xây dựng có một căn bản vững chắc, đi
đúng đường hướng của Phật dạy. Hiểu Phật
giáo một cách đúng đắn, mới mong thành một
Phật tử chân chánh.
Vì muốn chỉ lẽ chánh tà để người mới
vào đạo khỏi lầm lẫn, nên chúng tôi mạnh
dạn chỉ thẳng những điều sai lầm hiện có
trong Phật giáo. Làm như thế, không có
nghĩa chúng tôi muốn vạch lưng chỉ thẹo cho
kẻ khác thấy, mà cốt yếu muốn gây dựng lại

6	

THÍCH THANH TỪ

một nếp sống Phật giáo phù hợp với hiện tại
và mai sau. Chúng ta sống trong thời khoa
học, cần phải truyền bá Phật giáo thích ứng
với chân lý gần với sự thật. Bản chất của
Phật giáo đã là chân lý, là sự thật, chúng ta
đừng làm méo mó khiến kẻ bàng quan hiểu
lầm Phật giáo. Với nhiệt tình, chúng tôi một
bề đả phá những mê tín đang ẩn náu trong
Phật giáo, để cho bộ mặt Phật giáo trắng
sạch hơn, không còn những thứ lọ nhơ làm
lem luốc. Tinh thần tồi tà phụ chánh, chúng
tôi chịu trách nhiệm những gì chúng tôi đã
nói và hoàn toàn chịu trách nhiệm với những
ai không hài lòng phiền trách chúng tôi.
Kính ghi
Thích Thanh Từ

TÀI SẢN KHÔNG BAO GIỜ MẤT	

TÀI SẢN
KHÔNG BAO GIỜ MẤT

7

8	

THÍCH THANH TỪ

TÀI SẢN KHÔNG BAO GIỜ MẤT	

9

TÀI SẢN
KHÔNG BAO GIỜ MẤT
(Giảng tại chùa Lưỡng Xuyên
– Trà Vinh 2001)

Hôm nay chúng tôi trở về Lưỡng Xuyên
tại Trà Vinh, dự lễ khánh thành ngôi chùa
cũng là Phật học đường năm xưa. Lần này
về thấy chùa khang trang chúng tôi rất
vui mừng.
Chúng ta là người sau kế thừa những bậc
tôn túc trước, các Ngài đã gầy dựng, lập nên
những gì tốt đẹp, bổn phận chúng ta là con
cháu phải tiếp nối, gìn giữ. Những gì các vị
lập ra bị hư hoại, chúng ta phải sửa sang trang
nghiêm như buổi đầu. Hay nữa là làm đẹp hơn
trước, như thế mới tròn bổn phận của hàng
con cháu đi sau.

THÍCH THANH TỪ

TÀI SẢN KHÔNG BAO GIỜ MẤT	11

Hôm nay nhân ngày lễ Khánh thành
ch...
TÀI SẢN KHÔNG BAO GIỜ MẤT
Gia quyến Lê Kim Kha thành tâm ấn tống
Liên hệ: 0903753550
“Nguyện cho công đức Pháp thí này được
hồi hướng đến những người thân quyến
& tất cả chúng sinh”
TÀI SẢN KHÔNG BAO GIỜ MẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI SẢN KHÔNG BAO GIỜ MẤT - Người đăng: Hoangha12345
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
178 Vietnamese
TÀI SẢN KHÔNG BAO GIỜ MẤT 9 10 40