Ktl-icon-tai-lieu

The 24 carrot manager

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 1489 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

Biïn dõch: VÛÚNG BAÃO LONG

First News
NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ

LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU

B aån àang cêìm trïn tay quyïín saách àaä àûúåc
dõch ra 15 thûá tiïëng vaâ baán ra hún 200.000 baãn trong
thúâi gian gêìn àêy cuãa hai taác giaã Adrian Gostick vaâ
Chester Elton, nhûäng ngûúâi àaä vaâ àang laâ nhûäng nhaâ
quaãn lyá vaâ tû vêën thaânh cöng taåi Myä nhúâ triïët lyá quaãn
trõ àang trúã thaânh thûúng hiïåu àöåc quyïìn cuãa hoå: “Bñ
quyïët cuã caâ-röët”.
Caâ-röët, loaåi rau cuã hêìu nhû khöng thïí thiïëu trong
bûäa ùn cuãa caác gia àònh Êu – Myä. Súã dô caâ-röët chiïëm
võ trñ quan troång nhû thïë trïn baân ùn cuãa hoå laâ vò, nhû
àa söë chuáng ta àïìu biïët, noá laâ loaåi thûác ùn vûâa böí
dûúäng vûâa chûáa nhiïìu loaåi vitamin thiïët yïëu coá thïí
giuáp cú thïí duy trò sûác khoãe vaâ sûå thöng minh.
Nïëu caâ-röët cêìn thiïët cho moåi ngûúâi, moåi giúái, moåi
luác, moåi núi thò tuyïn dûúng – khen thûúãng, theo
Gostick vaâ Elton, cuäng thïë. Thêåt vêåy, möåt lúâi khen
chên thaânh, àuáng luác coá thïí biïën möåt ngûúâi bònh
thûúâng thaânh bêåc kyâ taâi. Möåt phêìn thûúãng thoãa àaáng,
5

àuáng ngûúâi khöng nhûäng giuáp baån giûä àûúåc nhên
viïn gioãi maâ coân laâ möåt àoân bêíy hûäu hiïåu àïí tùng
nùng suêët lao àöång vaâ duy trò sûå phaát triïín bïìn vûäng
cuãa cöng ty, töí chûác cuãa baån.
Bùçng möåt cêu chuyïån nguå ngön hiïån àaåi vaâ nhûäng
diïîn dõch hïët sûác gêìn guäi, sinh àöång, Gostick vaâ
Elton seä cho chuáng ta thêëy têìm quan troång thûåc sûå
cuãa “caâ-röët” trong viïåc khúi dêåy nhûäng tiïìm nùng to
lúán àang nguã yïn trong àöåi nguä nhên viïn cuãa mònh.
Hy voång rùçng, têåp saách nhoã naây seä àem àïën cho
baån möåt caái nhòn múái meã vaâ thêåt sûå àöåt phaá trong
cöng taác hoaåch àõnh chiïën lûúåc phaát triïín trûúác xu
thïë toaân cêìu hoáa hiïån nay.

- First News

6

VÏÌ CAÁC TAÁC GIAÃ

Adrian Gostick vaâ Chester Elton, hai
chaâng “Hiïåp sô Caâ-röët” àöìng súã hûäu bñ quyïët
khen thûúãng nhên viïn àún giaãn nhûng hiïåu
quaã àaä truyïìn cho chuáng ta möåt thöng àiïåp coá
thïí laâm thay àöíi cùn baãn quan niïåm kinh doanh
vaâ phûúng thûác quaãn lyá nguöìn taâi nguyïn quyá
baáu nhêët trong ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
The 24 carrot manager - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
The 24 carrot manager 9 10 987