Ktl-icon-tai-lieu

Thế giới phẳng

Được đăng lên bởi phuthamvong
Số trang: 509 trang   |   Lượt xem: 6653 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Th gi i Ph ng
TÓM T T L CH S
TH K HAI MƯƠI M T
The World Is Flat
A BRIEF HISTORY OF
THE TWENTY-FIRST CENTURY

Thomas L. Friedman

TH GI I LÀ PH NG
Nh ng ngư i d ch:
Nguy n Quang A, Cao Vi t Dũng, Nguy n Tiên Phong

CÙNG TÁC GI
From Beirut to Jerusalem (1989)
The Lexus and the Olive Tree (1999)
[Chi c Lexus và Cây Ôliu (NXB. Khoa h c Xã H i 2005)]
Longtitudes and Attitudes (2002)

THOMAS L. FRIEDMAN

TH GI I LÀ PH NG
Tóm t t L ch s Th k Hai mươi M t

Farrar, Straus and Gioux / New York

T ng Matt
và Kay
và Ron

M cL c

L i gi i thi u
Th gi i Tr thành Ph ng Th nào
M t: Khi Tôi Còn ang Ng / 3
Hai: Mư i L c Làm Ph ng Th gi i / 48
L c làm ph ng # 1. 9/11/89 / 48
L c làm ph ng # 2. 9/8/95 / 56
L c làm ph ng # 3. Ph n m m Work Flow / 71
L c làm ph ng # 4. Open-Sourcing / 81
L c làm ph ng # 5. Outsourcing / 103
L c làm ph ng # 6. Offshoring / 114
L c làm ph ng # 7. Xâu Chu i cung / 128
L c làm ph ng # 8. Insourcing / 141
L c làm ph ng # 9. In-forming / 150
L c làm ph ng # 10. Các Steroid / 159
Ba: Ba s H i t / 173
B n: S S p x p Vĩ i / 201
Mĩ và Th gi i Ph ng
Năm: Mĩ và T do Thương m i / 225
Sáu: Nh ng Ti n dân / 237
B y: Cu c Kh ng ho ng Tr m l ng / 250
Tám: ây Không ph i là m t Th nghi m / 276

Các Nư c ang Phát tri n và Th gi i Ph ng
Chín:
cm
ng trinh Guadalupe / 309
Các Công ti và Th gi i Ph ng
Mư i: Các công ti i phó th nào

/ 339

a Chính tr và Th gi i Ph ng
Mư i m t: Th gi i Không ph ng / 371
Mư i hai: Lí thuy t Dell v Ngăn ng a Xung
K t lu n: S c Tư ng tư ng
Mư i ba: 9/11 i l i 11/9 / 441
L i C m ơn
/ 471
Ch m c / 475

t

/ 414

L I GI I THI U
B n c c m trên tay cu n th mư i ba* c a t sách SOS2,
cu n Th gi i Ph ng c a Thomas L. Freedman. Cu n sách ư c in
và phát hành l n u vào tháng 4-2005. ây là cu n sách th tư c a
Freedman, cu n th hai, Xe Lexus và Cây Ôliu, v a ư c Nhà xu t
b n Khoa H c Xã h i xu t b n b ng ti ng Vi t. T. L. Freedman là
nhà báo n i ti ng c a t New York Times, i nhi u, g p g v i r t
nhi u nhân v t n i ti ng, v i con m t h t s c s c s o, ông trình bày
nh ng v n
toàn c u hoá r t súc tích và sinh ng, ông trình bày
nh ng v n
khô khan, khó hi u m t cách sáng s a, dí d m, dùng
nhi u n d giúp b n c lĩnh h i v n m t cách d dàng.
Tôi nghĩ cu n sách r t b ích cho các nhà chính tr , các nhà
ho ch nh chính sách, vì nó trình bày nh ng thách th c c a th
gi i ph ng i v i Mĩ, v i th gi i ang phát tri n, v i các công ti,
nên các lo i c gi này s có th th y thông tin và ý tư ng c a
Freedman gây kích thích. Các h c gi ch c s h c ư c cách trình
bày ơn...
Thế gii Phng
TÓM TT LCH S
TH K HAI MƯƠI MT
The World Is Flat
A BRIEF HISTORY OF
THE TWENTY-FIRST CENTURY
Thomas L. Friedman
Thế giới phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thế giới phẳng - Người đăng: phuthamvong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
509 Vietnamese
Thế giới phẳng 9 10 906