Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh

Được đăng lên bởi minhnguyen1995
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
*10 reasons why university students should wear uniforms
(10 lý do tại sao sinh viên đại học nên mặc đồng phục)
+Uniform is a symbol of being a student. It differentiates them teachers and other
people.
(Thống nhất là một biểu tượng của một sinh viên . Nó phân biệt chúng giáo viên và
những người khác .)
+Should university students wear uniforms?
(Sinh viên đại học nên mặc đồng phục ?)
+This is a contentious and much debated topic amongst the academia and other
social circles. Be it in Pakistan, or around the world, this idea has been discussed
multiple times and on different forums. However, I feel that university students
should definitely wear uniforms, and here are a few reasons why:
(Đây là một chủ đề gây tranh cãi và nhiều tranh cãi giữa các học viện và vòng tròn
xã hội khác. Có thể là ở Pakistan, hoặc trên toàn thế giới , ý tưởng này đã được thảo
luận nhiều lần và trên các diễn đàn khác nhau. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng sinh
viên đại học chắc chắn nên mặc đồng phục, và đây là một vài lý do tại sao :)
+Saving money(tiết kiệm tiền)
-An average student spends around Rs50,000 a year on clothes for university.
Having a couple of uniforms instead of fashion statement clothes for the university
will not amount to more than Rs10,000 per year. This means that an average of
Rs40,000 can be saved per student. Multiply this by a 1,000 students and we are
saving a huge bundle by simply enforcing uniforms. The students can pool in the
savings and set up other state-of-the-art facilities, like food courts or better labs.
(Một sinh viên trung bình dành khoảng RS50 , 000 một năm trên quần áo cho trường
đại học. Có một vài đồng phục thay vì quần áo thời trang cho các trường đại học sẽ
không lên đến hơn RS10 , 000 mỗi năm. Điều này có nghĩa là trung bình Rs40 , 000
có thể được lưu cho mỗi học sinh . Nhân này bởi một 1.000 sinh viên và chúng tôi
đang tiết kiệm một bó lớn bằng cách thực thi đồng phục. Học sinh có thể bơi trong
các khoản tiết kiệm và thiết lập nhà nước-of - the-nghệ thuật các phương tiện khác ,
như tòa án thực phẩm hoặc phòng thí nghiệm tốt hơn.)
+Less time consuming
-A boy who studies at a university spends about 20 minutes to get ready in the
morning, and most of this time is spent in selecting an outfit. The same goes for the
girls who end up wasting at least 30 minutes in getting dressed. Having a uniform
would mean that each university student would save, on average, at least 15
minutes per day, which now they can consume doing something constructiv...


  !"#
!
$% ượ!&'( )*%
ườ+*!
,-
,-
$ 
!./+00 
#!10"
203
4(%(5%5*%66
75+*!8'%/+0%ế0ưở%5ượ
%*%+*!$09
0%(%%3
,ế+
:;<=0!
1
<0!$
<>0 !? 0
  !$
:::0+  !
? @%+<,=0AB*ườ
!8'%@B**ườ
+9ếơ<,0A!4%'C% @<>0
'ượư!&(% !%)9
ế+ ' *!1'ơ
*+ế+%ế%ướ:::*ươ+*0
ư6*6Dơ!
E
:;  F
02!$
G!1
00=
0
0+B 
 +!
? Hườ%+F)'ượ
%% *0%ế%% 
tiếng anh - Trang 2
tiếng anh - Người đăng: minhnguyen1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tiếng anh 9 10 111