Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận du lịch văn hóa

Được đăng lên bởi Nguyễn Ngân
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Các sản phẩm do con người tạo ra thì vô cùng phong phú đa dạng cho nên người ta có thể chia ra
thành nhiều loại hình sản phẩm khác nhau, thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của con người. Thông
thường, người ta thường hiểu Sản phẩm văn hóa là những sản phẩm mang nặng yếu tố tinh thần của
con người. Văn hóa hay sản phẩm văn hóa trước hết là yếu tố tự thân, nội tại của xã hội loài người; đây
chính là sản phẩm của con người, do con người và vì con người.
Sản phẩm văn hóa là những sản phẩm trong lĩnh vực tinh thần do con người sáng tạo ra trong tiến
trình phát triển của lịch sử để phục vụ cuộc sống, thỏa mãn những mục đích và nhu cầu khác nhau của
các cá nhân, cộng đồng người” Sản phẩm văn hóa có thể do một cá nhân, một tổ chức hay một cộng
đồng sáng tạo ra. Nó ra đời, tồn tại trong một thời gian và không gian nhất định, mang những giá trị
nhất định và khi đưa vào thị trường nó sẽ có những giá cả nhất định. Sản phẩm văn hóa luôn chứa
đựng bản sắc riêng biệt, nó mang dấu ấn cá nhân và cộng đồng nên luôn phản ánh và biểu hiện các yếu
tố mang sắc thái dân tộc, địa phương, vùng miền...
Trong tiến trình hội nhập, toàn cầu hóa sâu rộng hiện nay, du lịch Việt Nam đang phát triển nhanh
chóng, mạnh mẽ. Yếu tố thành công của Du lịch Việt Nam có được là do đã và đang khai thác hiệu quả
các giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc đưa vào trong kinh doanh du lịch. Thông qua hoạt động du lịch;
sự giao lưu, giao thoa giữa các dòng du khách nội địa và quốc tế với cư dân bản địa đã cho ra đời một
loại hình sản phẩm văn hóa đặc trưng đó là những sản phẩm du lịch.
Sản phẩm du lịch là những sản phẩm văn hóa phục vụ các đối tượng du khách khác nhau. Khi đưa
các sản phẩm văn hóa vào trong kinh doanh du lịch sẽ tạo nên các sản phẩm du lịch. Việc nghiên cứu,
khai thác các giá trị văn hóa để phát triển du lịch đã ra đời khoa học Văn hóa Du lịch. Trong hệ thống
các sản phẩm được sinh ra từ văn hóa, “Văn hóa Du lịch” là một khoa học mang tính đặc trưng, nổi
trội của du lịch Việt Nam, của Văn hóa Việt Nam. Từ thực tế hoạt động du lịch ở Việt Nam hiện nay
cho thấy “Văn hóa Du lịch là khoa học nghiên cứu, khai thác các giá trị văn hóa để phát triển du lịch”.
Văn hóa Du lịch là một khoa học mà đối tượng nghiên cứu của nó là văn hóa Việt Nam, mục tiêu của
nó là đáp ứng và thỏa mãn các nhu cầu khác nhau ngày càng cao, càng văn hóa của du khách trong và
ngoài nước. Văn hóa Du lịch chính là phương pháp để giải bài toán cung – cầu của du lịch Việt Nam
trong tiến trình hội nhập. Do vậy, Văn hó...
LỜI NÓI ĐẦU
Các sản phẩm do con người tạo ra thì cùng phong phú đa dạng cho nên người ta thể chia ra
thành nhiều loại hình sản phẩm khác nhau, thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của con người. Thông
thường, người ta thường hiểu Sản phẩm văn hóa những sn phẩm mang nặng yếu tố tinh thần của
con người. Văn hóa hay sản phẩm văn hóa trước hết là yếu tố tự thân, nội tại của xã hội loài người; đây
chính là sản phẩm của con người, do con người và vì con người.
Sản phẩm văn hóa những sản phẩm trong lĩnh vực tinh thần do con người sáng tạo ra trong tiến
trình phát triển của lịch sử để phục vụ cuộc sống, thỏa mãn những mục đích và nhu cầu khác nhau của
các cá nhân, cộng đồng người” Sản phẩm văn hóa thể do một nhân, một tổ chức hay một cộng
đồng sáng tạo ra. ra đời, tồn tại trong một thời gian không gian nhất định, mang những giá trị
nhất định khi đưa vào thị trường sẽ những giá cả nhất định. Sản phẩm văn hóa luôn chứa
đựng bản sắc riêng biệt, nó mang dấu ấn cá nhân và cộng đồng n luôn phản ánh và biểu hiện các yếu
tố mang sắc thái dân tộc, địa phương, vùng miền...
Trong tiến trình hội nhập, toàn cầu hóa sâu rộng hiện nay, du lịch Việt Nam đang phát triển nhanh
chóng, mạnh mẽ. Yếu tố thành công của Du lịch Việt Nam có được là do đã và đang khai thác hiệu quả
các giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc đưa vào trong kinh doanh du lịch. Thông qua hoạt động du lịch;
sự giao lưu, giao thoa giữa các dòng du khách nội địa và quốc tế với cư dân bản địa đã cho ra đời một
loại hình sản phẩm văn hóa đặc trưng đó là những sản phẩm du lịch.
Sản phẩm du lịch là những sản phẩm văn hóa phục vụ các đối tượng du khách khác nhau. Khi đưa
các sản phẩm văn hóa vào trong kinh doanh du lịch sẽ tạo n các sản phẩm du lịch. Việc nghiên cứu,
khai thác các giá trị văn hóa đ phát triển du lịch đã ra đời khoa học Văn hóa Du lịch. Trong hệ thống
các sản phẩm được sinh ra từ văn hóa, “Văn hóa Du lịch” một khoa học mang tính đặc trưng, nổi
trội của du lịch Việt Nam, của Văn hóa Việt Nam. Từ thực tế hoạt động du lịch Việt Nam hiện nay
cho thấy “Văn hóa Du lịch là khoa học nghiên cứu, khai thác các giá trị văn hóa để phát triển du lịch”.
Văn hóa Du lịch là một khoa học mà đối tượng nghiên cứu của nó là văn hóa Việt Nam, mục tiêu của
là đáp ứng và thỏa mãn các nhu cầu khác nhau ngày càng cao, càng văn hóa của du khách trong
ngoài nước. Văn a Du lịch chính phương pháp để giải bài toán cung cầu của du lịch Việt Nam
trong tiến trình hội nhập. Do vậy, Văn hóa Du lịch chính là sản phẩm của văn hóa Việt Nam trong quá
trình hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay.
1
Tiểu luận du lịch văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận du lịch văn hóa - Người đăng: Nguyễn Ngân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tiểu luận du lịch văn hóa 9 10 45