Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận quản trị chiến lược và chính sách văn hóa

Được đăng lên bởi leminhsang87bl
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA
KHOA VĂN HÓA THÔNG TIN
….  ….

ĐỀ TÀI:

Chiến lược phát triển phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Khởi.
Môn: Quản trị chiến lược và kế hoạch phát triển.
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Bích Thục.

Bạc Liêu, năm 2015
Trang 1

MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................2
PHẦN MỞ ĐẦU.......................................................................................................3
PHẦN NỘI DUNG...................................................................................................4
I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN VĨNH LỢI HIỆN NAY...........................................................................4
1. Thực trạng:.....................................................................................................4
2. Những yếu kém và nguyên nhân chủ yếu......................................................5
II. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
HUYỆN VĨNH LỢI ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025:.........8
1. Tổng quan về đơn vị:.....................................................................................8
2. Quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển văn hoá đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2025.............................................................................................8
3. Các giải pháp chủ yếu..................................................................................14
4. Tổ chức thực hiện chiến lược phát triển văn hóa – thông tin đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2025....................................................................................19
5. Phân công thực hiện Chiến lược:.................................................................20
III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MỤC TIÊU XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ:
21
1. Mục đích, yêu cầu........................................................................................21
2. Đối tượng, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng......................................................22
3. Hình thức đào tạo và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức được cử
đi đào tạo, bồi dưỡng........................................................................................23
4. Kinh phí thực hiện:.......................................................................................23
5. Tổ chức thực hiện:...........
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA
KHOA VĂN HÓA THÔNG TIN
…. ….
ĐỀ TÀI:
Chiến lược phát triển phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Lợi
giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Khởi.
Môn: Quản trị chiến lược và kế hoạch phát triển.
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Bích Thục.
Trang 1
Bạc Liêu, năm 2015
Tiểu luận quản trị chiến lược và chính sách văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận quản trị chiến lược và chính sách văn hóa - Người đăng: leminhsang87bl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tiểu luận quản trị chiến lược và chính sách văn hóa 9 10 796