Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận về chính sách văn hóa

Được đăng lên bởi leminhsang87bl
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1375 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA
KHOA VĂN HÓA THÔNG TIN
….  ….

ĐỀ TÀI:

Đánh giá hiệu quả của việc triển khai Nghị quyết Trung ương
5 (khóa VIII) trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Khởi.
Môn: Chính sách văn hóa.
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Bích Thục.

Bạc Liêu, năm 2015
Trang 1

MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................2
PHẤN MỞ ĐẦU.......................................................................................................3
PHẦN NỘI DUNG...................................................................................................4
I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH VĂN HÓA.........4
1. Một số khái niệm............................................................................................4
2. Vai trò của chính sách văn hóa đối với đời sống xã hội................................4
3. Các quan điểm chỉ đạo...................................................................................5
4. Các chính sách văn hóa đang triển khai tại địa phương.................................6
II. TỔNG QUAN VỀ HUYỆN VĨNH LỢI...........................................................8
1. Đặc điểm tình hình.........................................................................................8
2. Khái quát tình hình đời sống văn hóa............................................................9
III. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5
(KHÓA VIII) TẠI HUYỆN VĨNH LỢI..............................................................10
1. Quá trình quán triệt và triển khai Nghị quyết..............................................10
2. Những thành tựu trong việc thực hiện Nghị quyết.......................................11
3. Tồn tại, hạn chế............................................................................................18
4- Nguyên nhân................................................................................................19
5. Những bài học kinh nghiệm từ thực tế triển khai Nghị quyết......................20
6. Những giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết...........................................21
7. Kiến nghị......................................................................................................22
KẾT LUẬN.............................................................................................................23

Trang 2

PHẤN MỞ ĐẦU
Văn hóa Việt ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA
KHOA VĂN HÓA THÔNG TIN
…. ….
ĐỀ TÀI:
Đánh giá hiệu quả của việc triển khai Nghị quyết Trung ương
5 (khóa VIII) trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Khởi.
Môn: Chính sách văn hóa.
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Bích Thục.
Trang 1
Bạc Liêu, năm 2015
Tiểu luận về chính sách văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận về chính sách văn hóa - Người đăng: leminhsang87bl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tiểu luận về chính sách văn hóa 9 10 715