Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận về văn hóa

Được đăng lên bởi minhthuylien
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
1. Lý do chon đề tài:
Nền văn háo Việt Nam được xem là tổng thể giá trị vật chất tinh thân do cộng
đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Nhờ
nền tang và sức mạnh đó nên cho dù bị đô hộ nhiều năm, nhiều thế kr của chế độ phong
kiến phương bắc, thực dân đế quốc nhưng dân taaoj ta vẫn giữ vững và phát huy được
bản sắc riêng của mình, chửng những không bị đồng hóa mà còn quật cường đứng lên đẻ
giành độc lập dân tộc.
Trong đời sống xã hội của con người, ngoài việc thu về vạt chất nhằm thỏa mãn
cuộc sống của mình thì bên cạnh đó nhu cầu để hưởng thụ và sinh hoạt về văn hóa để thư
giãn trong lúc nhàn rỗi sau những giờ lao động mệt nhọc. Đó là nhu cầu thiết thực trong
đòi sống về mặt tinh thần của nhân dân. Và khi đất nước đổi mới, nền kinh tế vận hành
theo thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với việc giao lưu với các nước trong khu
vực và trên thế giới đã tạo điều kiện cho đất nước phát triển nhưng cũng có nhiều thách
thức nguy cơ tiềm ẩn trong việc hưởng thụ nghệ thuật văn hóa của nhân dân. Cụ thể là
dòng văn hóa lai căng sẽ làm băng hoại các giá trị văn hóa, gia đình truyền thống tốt đẹp
của dân tộc, ảnh hưởng tiêu cực của xã hội, môi trường văn hóa xuống cấp. Cho nên việc
nâng cao chất lươgj hoạt động văn hóa là vấn đề cấp bách và lâu dài của Đảng và Nhà
nước, của mặt trận và cả hệ thống chính trị nhằm định hướng cho nhân dân giữa phát huy
nét đẹp văn hóa dân tộc với tiếp thu được những tinh hoa văn hóa nhân loại.
Về ván đề xây dựng đời sống văn hóa đã có từ lâu, nhưng bên cạnh mặt tichs cực
vẫn càn nhiều hạn chế chính vì vậy với hiểu biết và học tập ở trường, bản thân tôi tâm
đắc và lựa chọn đề tài hằm nghiên cứu thực trạng và tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng
đời sống văn hóa ở huyện Thái Thụy hiện nay góp phần nâng cao chất lượng hoạt động
đời sống văn hóa ở cơ sở, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhu cầu sinh hoạt,
hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Trong quá trình nghiên cứu và những giải pháp đề ra không tránh được những hạn
chế, thiếu sót, rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, sự chỉ dẫn ân cần của các thầy
cô giáo để có thêm kiến thức và kinh nghiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình
ngày một tốt hơn.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ:
Tìm hiểu thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của huyện từ năm 2010 đến
nay, trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những hạn chế yếu kém để đề ra những giải
pháp từ từ nay đến năm 2020.
3. Gới hạn của

...
MỞ ĐẦU
1. Lý do chon đề tài:
Nền văn háo Việt Nam được xem là tổng thể giá trị vật chất tinh thân do cộng
đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Nhờ
nền tang và sức mạnh đó nên cho dù bị đô hộ nhiều năm, nhiều thế kr của chế độ phong
kiến phương bắc, thực dân đế quốc nhưng dân taaoj ta vẫn giữ vững và phát huy được
bản sắc riêng của mình, chửng những không bị đồng hóa mà còn quật cường đứng lên đẻ
giành độc lập dân tộc.
Trong đời sống xã hội của con người, ngoài việc thu về vạt chất nhằm thỏa mãn
cuộc sống của mình thì bên cạnh đó nhu cầu để hưởng thụ và sinh hoạt về văn hóa để thư
giãn trong lúc nhàn rỗi sau những giờ lao động mệt nhọc. Đó là nhu cầu thiết thực trong
đòi sống về mặt tinh thần của nhân dân. Và khi đất nước đổi mới, nền kinh tế vận hành
theo thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với việc giao lưu với các nước trong khu
vực và trên thế giới đã tạo điều kiện cho đất nước phát triển nhưng cũng có nhiều thách
thức nguy cơ tiềm ẩn trong việc hưởng thụ nghệ thuật văn hóa của nhân dân. Cụ thể là
dòng văn hóa lai căng sẽ làm băng hoại các giá trị văn hóa, gia đình truyền thống tốt đẹp
của dân tộc, ảnh hưởng tiêu cực của xã hội, môi trường văn hóa xuống cấp. Cho nên việc
nâng cao chất lươgj hoạt động văn hóa là vấn đề cấp bách và lâu dài của Đảng và Nhà
nước, của mặt trận và cả hệ thống chính trị nhằm định hướng cho nhân dân giữa phát huy
nét đẹp văn hóa dân tộc với tiếp thu được những tinh hoa văn hóa nhân loại.
Về ván đề xây dựng đời sống văn hóa đã có từ lâu, nhưng bên cạnh mặt tichs cực
vẫn càn nhiều hạn chế chính vì vậy với hiểu biết và học tập ở trường, bản thân tôi tâm
đắc và lựa chọn đề tài hằm nghiên cứu thực trạng và tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng
đời sống văn hóa ở huyện Thái Thụy hiện nay góp phần nâng cao chất lượng hoạt động
đời sống văn hóa ở cơ sở, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhu cầu sinh hoạt,
hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Trong quá trình nghiên cứu và những giải pháp đề ra không tránh được những hạn
chế, thiếu sót, rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, sự chỉ dẫn ân cần của các thầy
cô giáo để có thêm kiến thức và kinh nghiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình
ngày một tốt hơn.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ:
Tìm hiểu thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của huyện từ năm 2010 đến
nay, trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những hạn chế yếu kém để đề ra những giải
pháp từ từ nay đến năm 2020.
3. Gới hạn của
Tiểu luận về văn hóa - Người đăng: minhthuylien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tiểu luận về văn hóa 9 10 319