Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về Trương Tam Phong

Được đăng lên bởi thhiep-85
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổ Sư Môn Phái Võ Đang Trương Tam Phong1

Tổ Sư Môn Phái Võ Đang Trương Tam Phong
(Theo "Trung Quốc đạo giáo chư thần")
Trong các môn phái võ thuật ở Trung Quốc thì hai phái nổi tiếng nhất là
Võ Đang và Thiếu Lâm. Một phái ở miền Nam, một phái ở miền Bắc. Một
phái thuộc Đạo gia, một phái thuộc Phật giạ Nói đến Thiếu Lâm quyền
không thể không nói đến Đạt Ma tổ sự Nói đến Võ Đang nội gia quyền
không thể không nói đến Trương Tam Phong với hành trạng thần bí. Kỳ
thực địa vị Trương Tam Phong trong lịch sử Đạo giáo còn rực rỡ hơn sự
nghiệp sáng lập phái Võ Đang nữạ Đạo giáo bắt đầu từ đời Kim và Nguyên,
dần dần chia ra làm hai nhánh lớn là Chính Nhất giáo và Toàn Chân giáo,
một ở phương Nam, một ở phương Bắc, đại thể họ lấy vùng nam bắc sông
Giang - sông Hoài làm ranh giớị Chính Nhất giáo là tên gọi tắt các phái sùng
bái quỷ thần, vẽ bùa niệm chú, đuổi ma trừ tà; còn Toàn Chân giáo chú trọng
vào đạo đức tự thân và tu dưỡng hành công. Đến thời cuối Minh đầu Thanh,
hai phái lại có xu thế giao lưu dung hợp với nhau nhờ sự vận động của
Trương Tam Phong. Vị "ẩn tiên" tiêu diêu tự tại Trương Tam Phong là
người hành tung vô định và là một đạo sĩ có phần thần bí.
Đã có đến 20 loại giả thuyết về tên tuổi, tự hiệu, quê quán của ông. So
sánh những giả thiết phổ biến, chúng ta có thể biết ông có các tên Trương
Thông, Trương Toàn Nhất, tên tự là Quân Thực (hay Quân Bảo), hiệu là
Huyền Huyền Tử, ở Ý Châu Liêu Đông1 giữa đời Nguyên, Minh. Trương
Tam Phong có phong tư khôi vĩ, mắt lớn tai to, râu dài tới rốn. Bất cứ thời
tiết nóng hay lạnh, ông chỉ mặc một áo nạp và một nón mê, có khi ăn nhiều
hết mấy đấu cơm, nhưng cũng có khi một ngày chỉ ăn một lần, hoặc mấy
tháng không cần ăn. Vì không chú ý về ăn mặc nên ông được người ta gọi là
"Trương lạp thác"2.
Theo truyền thuyết của Đạo giáo, Trương Tam Phong từng là thuộc viên
của thái thú Hoa Châụ Một lần nọ, ông cùng thái thú đến Hoa Sơn bái yết
đạo sĩ nổi tiếng Trần Đoàn. Trần Đoàn mời họ ngồi, bày trà và đặt một chỗ
ngồi ở chỗ cao quý như có ý chờ đợi ai đó. Một lúc sau, quả nhiên có một vị
đạo sĩ đến với áo bào lam, nón vải, thái độ ngạo nhiên. Trần Đoàn hết sức
cung kính với vị đạo sĩ ấy, hai người nói chuyện một hồi. Thái thú thấy mình
bị đối xử lạnh nhạt có phần không vui. Vị đạo nhân nọ rút từ ống tay áo ra
1
2

nay thuộc Tây Nam Chương Võ, Liêu Ninh
Trương bẩn thỉu, theo Minh sử, Phương Kỹ truyện

Tổ Sư Môn Phái Võ Đang Trương Tam Phong2

ba hột táo, một đỏ, một trắng, một xanh và nó...
T Sư Môn Phái Võ Đang Trương Tam Phong www.vietkiem.com
1
T Sư Môn Phái Võ Đang Trương Tam Phong
(Theo "Trung Quc đạo giáo chư thn")
Trong các môn phái võ thut Trung Quc thì hai phái ni tiếng nht là
Đang và Thiếu Lâm. Mt phái min Nam, mt phái min Bc. Mt
phái thuc Đạo gia, mt phái thuc Pht gi Nói đến Thiếu Lâm quyn
không th không nói đến Đạt Ma t s Nói đến Võ Đang ni gia quyn
không th không nói đến Trương Tam Phong vi hành trng thn bí. K
thc địa v Trương Tam Phong trong lch s Đạo giáo còn rc r hơn s
nghip sáng lp phái Võ Đang nữạ Đạo giáo bt đầu t đời Kim và Nguyên,
dn dn chia ra làm hai nhánh ln là Chính Nht giáo và Toàn Chân giáo,
mt phương Nam, mt phương Bc, đại th h ly vùng nam bc sông
Giang - sông Hoài làm ranh giớị Chính Nht giáo là tên gi tt các phái sùng
bái qu thn, v bùa nim chú, đui ma tr tà; còn Toàn Chân giáo chú trng
vào đạo đức t thân và tu dưỡng hành công. Đến thi cui Minh đầu Thanh,
hai phái li có xu thế giao lưu dung hp vi nhau nh s vn động ca
Trương Tam Phong. V "n tiên" tiêu diêu t ti Trương Tam Phong là
người hành tung vô định và là mt đạo sĩ có phn thn bí.
Đã có đến 20 loi gi thuyết v tên tui, t hiu, quê quán ca ông. So
sánh nhng gi thiết ph biến, chúng ta có th biết ông có các tên Trương
Thông, Trương Toàn Nht, tên t là Quân Thc (hay Quân Bo), hiu là
Huyn Huyn T, Ý Châu Liêu Đông
1
gia đời Nguyên, Minh. Trương
Tam Phong có phong tư khôi vĩ, mt ln tai to, râu dài ti rn. Bt c thi
tiết nóng hay lnh, ông ch mc mt áo np và mt nón mê, có khi ăn nhiu
hết my đấu cơm, nhưng cũng có khi mt ngày ch ăn mt ln, hoc my
tháng không cn ăn. Vì không chú ý v ăn mc nên ông được người ta gi là
"Trương lp thác"
2
.
Theo truyn thuyết ca Đạo giáo, Trương Tam Phong tng là thuc viên
ca thái thú Hoa Châ Mt ln n, ông cùng thái thú đến Hoa Sơn bái yết
đạo sĩ ni tiếng Trn Đoàn. Trn Đoàn mi h ngi, bày trà và đặt mt ch
ngi ch cao quý như có ý ch đợi ai đó. Mt lúc sau, qu nhiên có mt v
đạo sĩ đến vi áo bào lam, nón vi, thái độ ngo nhiên. Trn Đoàn hết sc
cung kính vi v đạo sĩ y, hai người nói chuyn mt hi. Thái thú thy mình
b đối x lnh nht có phn không vui. V đạo nhân n rút t ng tay áo ra
1
nay thuc Tây Nam Chương Võ, Liêu Ninh
2
Trương bn thu, theo Minh s, Phương K truyn
Tìm hiểu về Trương Tam Phong - Trang 2
Tìm hiểu về Trương Tam Phong - Người đăng: thhiep-85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tìm hiểu về Trương Tam Phong 9 10 390