Ktl-icon-tai-lieu

Tranh Chăn Trâu Đại Thừa và Thiền Tông

Được đăng lên bởi bourdinnguyen
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tranh Chăn Trâu Đại Thừa và Thiền Tông - Thích Tuệ Sĩ

MỤC NGƯU ĐỔ là tranh chăn trâu. Tranh ra đời tự triều đại nào, dưới ngọn bút lông
nào, khó mà tra cứu cho đích xác được. Điều chắc chắn là tranh có từ xa xưa lắm, ban
đầu chỉ có sáu bức, sau thất lạc luôn. Mãi đến từ đời nhà Tống, thế kỷ XII, nhiều bộ
tranh mới bắt đầu xuất hiện từ các tòng lâm, thiền viện, phản ảnh nhiều khuynh
hướng khác nhau trong sự tu tập. Như vậy là không phải chỉ có một bộ, mà nhiều bộ
"mục ngưu đồ" khác nhau, tất cả đều đượm nhuần tinh thần Phật giáo Bắc Tông.
Trong số ấy hiện nay được truyền tụng nhất là tranh của hai họa sĩ áo nâu THANH
CƯ và QUÁCH AM.
Tuy có nhiều bộ tranh, nhưng bộ nào cũng như bộ nào, đều có 10 bức, mỗi bức có
một bài tụng bằng thơ tứ tuyệt, và một bài chú giải bằng văn xuôi. Đó là về hình thức.
Còn về tinh thần thì tranh tuy có nhiều, nhưng có thể xếp thành hai loại : loại tranh
theo khuynh hướng Đại Thừa, và loại tranh theo khuynh hướng Thiền Tông. Trong
hai loại, tranh vẽ sai khác nhau hết, nhưng bài tụng và chú riêng cho mỗi loại vẫn
không thay đổi.
A. TRANH ĐẠI THỪA
I. TRANH

Tranh Đại Thừa vẽ con trâu đen. Lần lượt qua từng bước họa, trâu đen trổ trắng lần
lần, trắng từ trên đỉnh đầu, lan dần xuống mình, rồi chót đuôi.
Đó là tượng trưng cho phép tu TIỆM. Theo phép tu tiệm thì phải rất nhiều công phu
mới tiến lên được từng nấc thang giác ngộ ; nhờ công phu, cái tâm vọng lần hồi gạn
lọc được trần cấu mà sáng lần lên, cũng như nhờ được dìu dắt mà con trâu hoang lâu
ngày chầy tháng thuần thục lần, và trắng lần lớp da đen dơ dáy :
Nhật cửu công thâm thỉ chuyển đầuĐiên cuồng tâm lực TIỆM điều nhu(Công phu
chầy tháng mới quay đầuTâm loạn lần hồi chịu thuận nhu)
Còn về thứ lớp thì bộ tranh Đại Thừa nào cũng mở đầu bằng bức họa vi mục (chưa
chăn) vẽ con trâu hoang, và khép lại bằng bức họa song dẫn, vẽ một vòng tròn tượng
trưng cho Viên Giác. "Song dẫn" là dứt hết cả hai : trâu và mục đồng, tâm và cảnh,
dứt được hết là hiển hiện ánh Chơn Như lung linh trong màu cỏ nội hoa ngàn:
Nhân ngưu bất kiến yểu vô tungMinh nguyệt quang hàn vạn tượng khôngNhược vấn
kỳ trung đoan đích ý
Dã hoa phương thảo tự tùng tùng
nghĩa :
Người trâu chẳng thấy biệt mù tămTrăng sáng soi trùm muôn tượng khôngVí hỏi vì
sao đoan đích ấyUm tùm cỏ nội với hoa đồng
Chúng ta có thể thưởng thức vài bộ tranh chăn trâu loại Đại Thừa nầy trong cuốn
Judo International của Liên Đoàn Nhu Đạo Pháp quốc, do Jagarin sao lục lại và có
dịch luôn các bài tụng và chú; trong Phật Học Tinh Hoa của giáo sư N...
Tranh Chăn Trâu Đại Thừa và Thiền Tông - Thích Tuệ Sĩ
 !"#$%&'#
()*+,-.!/00)1--!0*%
23)4.%+45'6718#7(9:;;%<
*"%02-5=1.>#*?=@AA(B
!"#(.#4C@!?CB('#@A3)*<%<*%<
D*E#!FD(.5A!/*22GC#.H0'#
#485B=B!/BE#5I$4J.KLK
?MNKL
B)%<!#%<O#!%<)PQ%+*R%+)
*<%E#%S#T+B=?*<%&#A%S#?-')?U+
>?2UB)!#)V-7@W
X(B!"#1?X(B!"#'##
?Y4(.7!#%E#?&Z#*R?[
('#B\
L]LK^;K_L
;]LK
Tranh Chăn Trâu Đại Thừa và Thiền Tông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tranh Chăn Trâu Đại Thừa và Thiền Tông - Người đăng: bourdinnguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tranh Chăn Trâu Đại Thừa và Thiền Tông 9 10 970