Ktl-icon-tai-lieu

Triết học cổ đại

Được đăng lên bởi Sh Chi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nho Gi¸o:
Nho gi¸o vµo ViÖt nam kh«ng cßn gi÷ nguyªn vÑn nh ë Trung quèc, nã ®· "ViÖt nam
ho¸" nh ë NhËt b¶n nã ®· ®îc " NhËt b¶n ho¸", "TriÒu tiªn ho¸" nh ë TriÒu tiªn. C¸c
nhµ Nho ViÖt nam v× c«ng cuéc x©y dùng héi b¶o Tæ quèc ®· tiÕp nhËn
khai th¸c nh÷ng uNho gi¸o cho phï hîp víi x· héi®Êt níc m×nh, ph¶i "b¶n
®Þa ho¸". Nãi c¸ch kh¸c lµ c¸c nhµ Nho ViÖt Nam nÆng vÒ lu©n lý, ®¹o ®øc, c yÕu
hiÕu nghÜa, nÆng Khæng Tö, M¹nh Tö, Tr×nh HiÖu, Tr×nh Di, Chu Hy hÇu
nh kh«ng bµn ®Õn T©m häc cña Lôc Cöu Uyªn V¬ng Thñ Nh©n. §èi víi Tr×nh,
Chu c¸c nhµ Nho ViÖt nam còng Ýt lu ý biÖn gi¶i c¸c ph¹m trï lý vµ khÝ, t©m vµ tÝnh,
thÓ vµ dông ... bµn nhiÒu ®¹o ®øc, vµ ph¸p, qu©n tiÓu nh©n, trÞ vµ
lo¹n. C¸c nhµ Nho ViÖt nam ®· ®¬n gi¶n ho¸, thùc dông ho¸ t tëng cña Khæng
,M¹nh, Tr×nh , Chu, nÆng vÒ Nho gi¸o h¬n Nho häc. C¸c V¬ng triÒu Nho
ViÖt nam ®· tiÕp nhËn Nho häc, Nho gi¸o nh mét c«ng cô t tëng ®Ó chøc x· héi,
tríc hÕtë c¸c ph¬ng diÖn nh : nh©n c¸ch c¸ nh©n, gia ®×nh ®îc cñng cè, x· héi vµ
®Êt níc ®îc æn ®Þnh. C¸c nhµ Nho ViÖt nam kh«ng bµn nhiÒu vÒ lý luËn phøc t¹p
chó träng cñng cè nh©n, lu©n, hiÕu ®Ô cñng cè nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp, cñng cè khèi
céng ®ång gia ®×nh, hä téc, xãm lµng, cñng cè viÖc häc hµnh, khoa cö.
Nho mµ kh«ng ®i tõ gèc th× cha hiÓu Nho.
kinh dÞch
Kinh DÞch ®èi víi häc thuËt Trung hoa qu¶ mét " th" gåm n¾m ®îc tÊt mäi
nguyªn lý sinh thµnh vµ suy h cña v¹n vËt. Cã ngêi ®· b¶o:" DÞch, qu¸n quÇn kinh
chi thñ" ( DÞch quyÓn s¸ch ®Çu n·o, bao qu¸t tÊt mäi kinh s¸ch cña nÒn v¨n
häc, nghÖ thuËt vµ khoa häc cña Trung hoa). Qu¶ lµ ®óng nh vËy.
§äc DÞch rÊt khã.
Khã nhÊt lµ sù quan träng cña DÞch kh«ng ph¶i ë " Lêi" mµ ë "Tîng" vµ "Sè", kh«ng
ph¶i ë "Tîng" vµ "Sè" ë "ý": " ý t¹i ng«n ngo¹i" nh Chu Hy ®· nãi trong DÞch
quyÕt c¬ng lÜnh: Phôc Hy v¹ch ra 8 quÎ, tuy chØ y nÐt bao qu¸t ®îc mäi
huyÒn vi trong trêi ®Êt. KÎ häc hiÓu ®îc ë Lêi th× chØ hiÓu ®îc phÇn thiÓn cËn,
khi nµo hiÓu ®îc phÇn Tîng míi mong ®¹t ®Õn phÇn tinh th©m diÖu nghÜa cu¶ nã mµ
th«i. ThËt vËy, cã ®äc Lêi míi ®¹t ®Õn chç Kh«ng Lêi cña s¸ch DÞch. Tr×nh Di nãi:
"TiÒn nh©n ý truyÒn lêi, kÎ hËu häc l¹i ®äc Lêi quªn ý. DÞch vËy
thÊt truyÒn tõ l©u.
N¾m v÷ng DÞch th× luån tr¸nh an toµn. §oµn ch¼ng biÕt c«ng nhng khi l©m
nguy l¹i di chuyÓn theo DÞch häc theo L¨ng Ba Vi Bé l¹i ®îc an toµn.
Chao «i ! DÞch lµ nh vËy .
Bảo tôi người trí thiển phải luận cao , tôi nhận lời thì cho táo bạo. Không
nhận t không được vì các tác giả cho rằng chỉ có tôi mới người nên đọc và nhận
xét. Tôi từ chối thì nguời ta bỏ mặc đề tài vì lấy ai làm Thúc Tề để Bá Di chơi nhạc.
Thôi đành vậy giới thiệu với đông đảo bạn đọc, biết đâu người hơn mình tính ra
có triệu.
Phải không chư vị ?
Lê Kiều
Chú ý quan trọng của Người phản biện:
Nhân đây, các tác giả lẽ nhầm giữa hai người. Hai người này Trang tử
Dương tử vì nếu phiên âm kiểu phương Tây, đều phiên âm Tcheng Tchu.
Trang tử là triết gia Trung Hoa được xép là nhân vật theo Đạo, người sau Lão tử.
Triết học cổ đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triết học cổ đại - Người đăng: Sh Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Triết học cổ đại 9 10 270