Ktl-icon-tai-lieu

TRIẾT HỌC ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO

Được đăng lên bởi bourdinnguyen
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3528 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRIẾT HỌC ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO
Giảng viên Thích Lệ Thọ
I. Định nghĩa:
Đại chúng bộ (zh. 大眾部, sa. mahāsā ghika) là thuật ngữ
chỉ phái “đại chúng”, phần lớn, đa số của Tăng-già, là một trong
hai trường phái Tiểu thừa, được tách ra trong Đại hội kiết tập kinh
điển Phật giáo lần thứ hai tại Tỳ-xá-ly. Trong hội nghị này, Đại
chúng bộ có năm quan điểm riêng về tính chất của một A-la-hán
và mười điều bị coi là trái với giới luật. Theo một thuyết khác thì
Đại hội kiết tập kinh điển Phật giáo lần thứ ba tại Hoa Thị thành
(sa. pā aliputra) mới là lần đánh dấu sự xuất hiện của Đại chúng
bộ.
Các vị thuộc Đại chúng bộ xem đức Phật là con người siêu
thế, với thân tâm hoàn toàn thanh tịnh. Đó là khái niệm đầu tiên
dẫn đến quan điểm “Phật siêu việt” sau này của Đại thừa Phật
giáo1. Đại chúng bộ xem đức Phật là sống vô tận, đã đạt Nhất thiết
trí, toàn năng, thể nhập đại định vĩnh cửu. Và đoàn thể tăng già là
ứng hóa thân của chư Phật nhằm đưa tất cả chúng sinh đến giác
ngộ.
II. Phát triển bộ phái:
Một trăm năm sau ngày Đức Phật Nhập Niết Bàn, kiết tập
kinh điển lần thứ 2 được diễn ra để thảo luận về giới luật vì có
những thay đổi về môi trường truyền giáo lúc này đã mở rộng ra và
phụ thuộc vào tập quán nơi các tỳ kheo trú ngụ và tu tập. Số các vị
tỳ kheo có uy tín và cao tuổi2 cương quyết giữ lại mọi giới luật như
cũ, trong khi các vị tỳ kheo ít tuổi hơn lại yêu cầu thay đổi một số
1

Đại thừa (大乘, sa. mahāyāna), tức là “cỗ xe lớn”. Tư tưởng của Đại thừa mong muốn được giải thoát để
cứu độ tất cả chúng sinh (sa. sarvasattva). Hình tượng tiêu biểu của Đại thừa là Bồ Tát (sa. bodhisattva)
với đặc tính vượt trội là lòng Từ bi. Sau cùng là đạt quả vị chánh đẳng chánh giác.
2

Trưởng Lão Thuyết Bộ.

1

giới luật. Thuyết phục nhau không thành, các vị tỳ kheo trẻ tuổi bỏ
đại hội và thành lập một nhóm riêng là Đại Chúng Bộ.
Trong 2 tác phẩm “A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa luận” và
“Dị Bộ Tông Luân luận” ghi rằng: “trong một kỳ Bố tát, Đại
Thiên công khai đưa ra 5 quan điểm của mình tạo thành sự tranh
cãi trong chúng tăng, dẫn đến một cuộc hội nghị rộng rãi để quyết
nghị 5 việc mà Đại Thiên đưa ra đúng hay sai. Kết quả hội nghị
bất thành, không thống nhất ý kiến, cuối cùng đã phân chia Phật
giáo thành hai bộ phái Thượng tọa bộ (Sthāvira) và Đại chúng bộ
(Mahāsamghika)3.
Đề cập đến sự kiện rạn nứt, phân chia Phật giáo thành hai hệ
phái Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ, trên thực tế có hai nguồn sử
liệu khác nhau cùng đề cập đến vấn đề này. Nguồn sử liệu của Phật
giáo Nam truyền thì cho rằng “...
1
TRIT HC ĐẠI THA PHT GIÁO
Ging viên Thích L Th
I. Định nghĩa:
Đại chúng b (zh. 大眾部, sa. mahāsā
ghika) thut ng
ch phái đại chúng”, phn ln, đa s ca Tăng-già, mt trong
hai trường phái Tiu tha, được tách ra trong Đại hi kiết tp kinh
đin Pht giáo ln th hai ti T--ly. Trong hi ngh này, Đại
chúng b năm quan đim riêng v tính cht ca mt A-la-hán
mười điu b coi là trái vi gii lut. Theo mt thuyết khác thì
Đại hi kiết tp kinh đin Pht giáo ln th ba ti Hoa Th thành
(sa. pā
aliputra) mi ln đánh du s xut hin ca Đại chúng
b.
Các v thuc Đại chúng b xem đức Pht con người siêu
thế, vi thân tâm hoàn toàn thanh tnh. Đó khái nim đầu tiên
dn đến quan đim Pht siêu vit sau này ca Đại tha Pht
giáo
1
. Đại chúng b xem đức Pht sng tn, đã đạt Nht thiết
trí, toàn năng, th nhp đại đnh vĩnh cu. đoàn th tăng già
ng hóa thân ca chư Pht nhm đưa tt c chúng sinh đến giác
ng.
II. Phát trin b phái:
Mt trăm năm sau ngày Đức Pht Nhp Niết Bàn, kiết tp
kinh đin ln th 2 được din ra để tho lun v gii lut
nhng thay đổi v môi trường truyn giáo lúc này đã m rng ra và
ph thuc vào tp quán nơi các t kheo trú ng tu tp. S các v
t kheo có uy tín và cao tui
2
cương quyết gi li mi gii lut như
cũ, trong khi các v t kheo ít tui hơn li yêu cu thay đổi mt s
1
Đại tha (大乘, sa. mahāyāna), tc là “c xe ln”. Tư tưởng ca Đại tha mong mun được gii thoát để
cu độ tt c chúng sinh (sa. sarvasattva). Hình tượng tiêu biu ca Đại tha B Tát (sa. bodhisattva)
vi đặc tính vượt tri là lòng T bi. Sau cùng là đạt qu v chánh đng chánh giác.
2
Trưởng Lão Thuyết B.
TRIẾT HỌC ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRIẾT HỌC ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO - Người đăng: bourdinnguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TRIẾT HỌC ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO 9 10 629