Ktl-icon-tai-lieu

Trịnh Công Sơn

Được đăng lên bởi Lãn Nhân
Số trang: 390 trang   |   Lượt xem: 1494 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MUÅC LUÅC

Lúâi ngoã

2
1. MÖÅT NGÛÚÂI THÚ CA

Vùn Cao - Trõnh Cöng Sún Ngûúâi Thú Ca

6

Bûãu YÁ - Trõnh Cöng Sún Keã Du Ca

8

Hoaâng Phuã Ngoåc Tûúâng - Haânh Tinh Yïu Thûúng
Cuãa Hoaâng Tûã Beá

15

Hoaâng Phuã Ngoåc Tûúâng - Chuát Thiïn Thu Coân Maäi...

19

Hoaâng Phuã Ngoåc Tûúâng - Haåt Buåi Vaâ Tia Saáng

21

Hoaâng Phuã Ngoåc Tûúâng - Cùn Nhaâ Cuãa Nhûäng Gaä Lang Thang

25

Trêìn Hûäu Luåc - Trõnh Cöng Sún Toã Tònh Vúái Cuöåc Söëng

31

Phan Haång - "Coäi Ài Vïì" Cuãa Trõnh Cöng Sún

35

Khaánh Ly - Bïn Àúâi Hiu Quaånh

38

Khaánh Ly - Xin Cho Möåt Àúâi...

43

Nguyïîn Troång Taåo - Chuyïån Laå Trong Tònh Sûã Trõnh Cöng Sún

44

Phaåm Duy - Àeåp Nhû Tranh Trûâu Tûúång

47

Thaái Baá Vên - Em Coân Nhúá Hay Em Àaä Quïn

51

Thïë Uyïn - Cuöåc Haânh Trònh Laâm Ngûúâi Viïåt Nam
Qua Trõnh Cöng Sún

54

Nguyïîn Thuåy Kha - Trõnh Cöng Sún Vaâ Tûå Khuác Múái

61

Nguyïîn Thuåy Kha - Möåt Coäi Êm Thanh

63

Nguyïîn Duy - Ngaây Sau Soãi Àaá

66

Nguyïîn Thõ Minh Thaái - Trõnh Cöng Sún-Höìng Nhung:
Súám vaâ Muöån, Xanh vaâ Chñn

72

M. Nguyïîn - Ngûúâi Haãi Ngoaåi Noái Vïì Trõnh Cöng Sún

75

Hoaâng Long - “Huyïìn Thoaåi Meå” Cuãa Trõnh Cöng Sún

80

Höì Thõ Haãi Êu - “Àïí Gioá Cuöën Ài...”

83

Nguyïîn Quang Saáng - Paris, Tiïëng Haát Trõnh Cöng Sún

86

Nhêåt Lïå - Trõnh Cöng Sún Vaâ Tiïìm Thûác
"Thên Phêån Mong Manh"

96

Anh Ngoåc - Ngûúâi Haát Rong Cuãa Thïë Kyã Hai Mûúi

108

Nguyïîn Troång Taåo - Diïîm Xûa (Cho Trõnh Cöng Sún)

110

Lêm Thõ Myä Daå - Giêëc Nguã Cuãa Cêy Àaân

111

2. PHAÁC THAÃO CHÊN DUNG TÖI
Phaác Thaão Chên Dung Töi

113

Nhêåt Kyá ÚÃ Tuöíi 30

115

Cuöåc Söëng Khöng Thïí Thiïëu Tònh Yïu

117

Viïët Vaâ Thúã

118

Vùn Tûå

119

Sûå Vêåt, Con Ngûúâi

121

Huyïn Naáo vaâ Tônh Lùång

123

Möåt Coäi Ài Vïì

125

Höìi ÛÁc

127

Giêëc Mú Haå Trùæng

129

Caát Buåi

131

Nhúá Vïì Möåt Baâi Haát

133

Ngaây Vùn Cao Trúã Laåi

136

Trong Êm Nhaåc, Vùn Cao Sang Troång Nhû Möåt Öng Hoaâng

138

Tònh Yïu Vaâ Tiïëng Haát

140

Tin Vaâo Niïìm Tuyïåt Voång

141

Baãn Tònh Ca úã Laåi Vúái Ai?

143

Àïí Bùæt Àêìu Möåt Höìi ÛÁc

145

Kiïëp Sau Töi Vêîn Laâ Ngûúâi Nghïå Sô... (Traã lúâi phoãng vêën)

147

Töi Àaä Têån Hûúãng Nhûäng Tònh Caãm Nhên Loaåi (Traã lúâi phoãng
vêën)

152

Töi Luön Söëng Vúái Hiïån Taåi (Traã lúâi phoãng vêën)

155

Êm Nhaåc Muâa Xuên Tònh Yïu (Traã lúâi phoãng vêën)

157

Chûä Taâi Chûä Mïånh Cuäng Laâ Bïí Dêu

159

Chuá Löå (Truyïån ngùæn)

162

Töi Àaä Mú Thêëy Chuyïën Ài Cuãa Mònh

168

3. BIÏËT ÀÊU NGUÖÌN CÖÅI
Bïn Àú...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trịnh Công Sơn - Người đăng: Lãn Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
390 Vietnamese
Trịnh Công Sơn 9 10 942