Ktl-icon-tai-lieu

Truyện cổ tích Việt Nam 2

Được đăng lên bởi Hoàng Anh
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Truyïån cöí tñch Viïåt Nam

1

MUÅC LUÅC
Muåc Luåc ............................................................................................ 1
Ngheâ hoaá coåp.................................................................................... 2
Ngûúâi thiïëu phuå úã Nam Xûúng...................................................... 5
Öng thêìn sùæt .................................................................................... 7
Soå dûâa ............................................................................................... 8
Sún Tinh - Thuyã Tinh ...................................................................13
Sûå tñch chim cuöëc...........................................................................14
Sûå tñch con caâo caâo ........................................................................17
Sûå tñch con coác ...............................................................................18
Sûå tñch con muöîi ............................................................................20
Sûå tñch àeâo phêåt tûã ........................................................................22
Sûå tñch haåt luáa ...............................................................................24
Sûå tñch hoa höìng............................................................................25
Sûå tñch öng Bònh vöi......................................................................27
Sûå tñch thoã tai daâi àuöi ngùæn........................................................30
Sûå tñch traái dûa hêëu ......................................................................32
Sûå tñch con boå hung.......................................................................35
Têëm Caám........................................................................................36
Thaåch Sanh....................................................................................43
Thaánh Gioáng ..................................................................................47
Tiïëng haát cuãa ngûúâi àaá .................................................................48
Trñ khön cuãa ta àêy.......................................................................52
Trûúng Chi.....................................................................................53
Chuyïån ngûúâi lêëy vúå coác ...............................................................54
Truyïìn thuyïët vïì Höì Gûúm .........................................................58
Truyïìn thuyïët vïì sû tûã...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyện cổ tích Việt Nam 2 - Người đăng: Hoàng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Truyện cổ tích Việt Nam 2 9 10 891