Ktl-icon-tai-lieu

tử vi tướng pháp

Được đăng lên bởi quynhlt-neu-gmail-com
Số trang: 222 trang   |   Lượt xem: 1920 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TÖÛ VI TÖÔÙNG PHAÙP TROÏN ÑÔØI – Böûu Sôn www.tuviglobal.com
1
Böùc thö thay lôøi töïa
Kính thöa quyù vò, quyù baïn, gaàn ñaây coù moät soá quyù vò göûi thö veà hoûi raát nhieàu veà khoa hoïc
huyeàn bí, maø noäi dung gaàn gioáng nhau, caû ngaøn böùc thö cuûa quyù vò chuùng toâi coù traû lôøi chung treân
maët baùo: Soá Maïng, Soá Ñeïp, Tin Maät, maø vaãn chöa heát, nay laïi tieáp tuïc nhaän ñöôïc quaù nhieàu thö,
cho neân coù thieån yù cuûa nhaø xuaát baûn, neân chuùng toâi quyeát ñònh cho in taäp saùch naøy haàu thoûa maõn
taát caû baïn ñoïc ñeå theo doõi khoa huyeàn bí naøy.
Thaät vaäy, ôû khoa hoïc naøy, caùc nöôùc taân tieán ngaøy nay cuõng nghieân cöùu vì nhaän thaáy raát ñuùng,
chæ tröø nhöõng ngöôøi “boùi ra ma, queùt nhaø ra raùc”thì khoâng keå, coøn ngoaøi ra caên cöù theo coå truyeàn
phoái hôïp laïi ñeå nghieân cöùu taäp saùch naøy. Coù hay khoâng, haún baïn ñoïc ñaõ va chaïm nhieàu ôû caùi xaõ hoäi
phöùc taïp naøy thì seõ roõ. Haøng trieäu khuoân maët, coù ai gioáng ai bao giôø. Taïi sao? Laïi chaúng heà gioáng
ai!
Taïo hoùa naøy coù bieät taøi nhö theá! Vì vaäy caù tính cuûa ai cuõng chaúng gioáng ai, nhöng chuùng ta coù
theå ñoaùn bieát ñöôïc taâm tính, öôùc muoán cuûa hoï, bieåu loä treân nhöõng khuoân maët, tieáng noùi tieáng cöôøi,
qua caùi chæ tay, baøn tay (ma y thaàn töôùng, xem töôùng dieän ñeå bieát ngöôøi sang heøn, phuùc haäu, hay saùt
nhôn, aáy laø ñieàu höõu ích ñeå chuùng ta giao dòch haèng ngaøy maø khoâng nhaàm laãn aáy laø ñieàu höõu ích
vaäy. Bôûi theá chuùng toâi haêng say laøm vieäc nghieân cöùu tæ mæ, coâng phu qua caùc saùch Taân, Coå tìm
nhöõng caùi ñuùng caùi thaät maø vieát neân quyeån saùch naøy, tuy chöa ñuû laém, nhöng neáu caàn thì caùc baïn
cuõng coù theå hieåu bieát höõu söï, chaúng haïn nhö muoán cho ngöôøi aáy vay nôï, coù maát khoâng? Hoaëc giao
du huøn haïp hay nhôø baïn xem giuøm coâ gaùi aáy coù theå laøm daâu nhaø kia hay khoâng? Choïn ngöôøi giuùp
vieäc coù trung thaønh khoâng? Thì ôû ñaây giuùp baïn thoûa maõn phaàn naøo qua söï nhìn maët maø “baét hình
dung”ñöôïc ôû moät phaàn veà saéc dieän con ngöôøi, ñeå khoâng phaûi laøm thaày boùi, maø ñeå giao dòch haèng
ngaøy treân cuoäc soáng maø chuùng ta ñang vaät loän tranh ñaáu ñeå nuoâi gia ñình, aáy chaúng phaûi laø ñieàu voâ
boå vaäy.
Kính thö vaø ñeå giuùp baïn theo doõi ôû trang trong.
Kính
G.S BÖÛU SÔN
PHÖÔNG PHAÙP TOÁI TAÂN NHAÁT TRONG VIEÄC NHAÄN XEÙT NOÄI TAÂM NGÖÔØI ÑAØN OÂNG
Nhö chuùng ta ñaõ roõ sau khi ñeä nhò theá chieán nhöõng phong traøo vaän ñoäng tranh thuû quyeàn lôïi
cuûa nöõ giôùi ñaõ töøng vang boùng moät thôøi theo nhöõng ghi nhaän cuûa nhöõng nhaø söû hoïc thì nhöõng
phong traøo ñoù ñaõ töøng lan roäng khaép hoaøn caàu maø keát quaû chuùng ta ñaõ thaáy laø giôùi phuï nöõ treân
nhieàu lónh vöïc haàu heát ñeàu ñoaït ñöôïc nhieàu quyeàn lôïi ngang haøng vôùi nam giôùi, maø quan troïng
nhaát laø nhöõng cheá ñoä phong kieán veà hoân nhaân khoâng coøn nöõa, ngöôøi phuï nöõ hieän nay cuõng coù
quyeàn töï do luyeán aùi, töï do löïa choïn moái tình cuûa mình vaø hoï hoaøn toaøn coù quyeàn töï quyeát ñònh
laáy soá maïng cuûa mình.
Nhöng chuùng ta haõy nhìn nhaän moät ñieàu khaù quan troïng laø trong soá ñoù cuõng coù nhieàu phuï nöõ
vì ngoä nhaän yù nghóa tình yeâu, hoï thöôøng hay bò muø quaùng trong laõnh vöïc naøy, trong xaõ hoäi vaø ñaïo
ñöùc ñaõ maát heát giaù trò cuûa thôøi nay. Phuï nöõ thöôøng ñaùnh laïc höôùng ñi cuûa mình, khoâng phaân bieät
ñöôïc ngöôøi naøo laø keû ñöùng ñaén vaø keû naøo laø keû phuï baïc. Coù keû laïi hieåu laàm nhöõng keû sôû khanh
vaø chòu raát nhieàu thieät thoøi, phaûi hoái haän suoát ñôøi.
tử vi tướng pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tử vi tướng pháp - Người đăng: quynhlt-neu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
222 Vietnamese
tử vi tướng pháp 9 10 239