Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa

Được đăng lên bởi Lưu Thanh Huyền
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Văn hóa
là khái niệm mang nội hàm rộng với rất nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người.
"Văn hoá" (chữ Hán: 文化) nghĩa gốc là tổng xưng của "văn trị" (文治) và "giáo hoá" (教化)" [1][2]. "Thuyết uyển" (說苑) của Lưu Hướng (劉向), quyển
15, Chỉ vũ (指武) có đoạn:
Nguyên văn Hán văn:
凡武之興,為不服也。文化不改,然後加誅。
Phiên âm Hán Việt:
Phàm vũ chi hưng, vị bất phục dã. Văn hoá bất cải, nhiên hậu gia tru.
Dịch nghĩa:
Phàm là dùng đến vũ lực thì đều là vì có người không chịu quy phục. Khi mà văn trị giáo hoá không thể thay đổi được họ thì mới tiến
hành trừng phạt.
Theo ngôn ngữ của phương Tây, từ tương ứng với văn hóa của tiếng Việt (culture trong tiếng Anh và tiếng
Pháp, kultur trong tiếng Đức,...) có nguồn gốc từ các dạng của động từ Latin colere là colo, colui, cultus với hai nghĩa: (1) giữ gìn,
chăm sóc, tạo dựng trong trồng trọt; (2) cầu cúng. [3]
Trong cuộc sống hàng ngày, văn hóa thường được hiểu là văn học, nghệ thuật như thơ ca, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh... Các
"trung tâm văn hóa" có ở khắp nơi chính là cách hiểu này. Một cách hiểu thông thường khác: văn hóa là cách sống bao gồm
phong cách ẩm thực, trang phục, cư xử và cả đức tin, tri thức được tiếp nhận... Vì thế chúng ta nói một người nào đó là văn hóa
cao, có văn hóa hoặc văn hóa thấp, vô văn hóa.
Trong nhân loại học và xã hội học, khái niệm văn hóa được đề cập đến theo một nghĩa rộng nhất. Văn hóa bao gồm tất cả mọi
thứ vốn là một bộ phận trong đời sống con người [4]. Văn hóa không chỉ là những gì liên quan đến tinh thần mà bao gồm cả vật
chất.
Văn hóa liên kết với sự tiến hóa sinh học của loài người và nó là sản phẩm của người thông minh (homo sapiens). Trong quá
trình phát triển, tác động sinh học hay bản năngdần dần giảm bớt khi loài người đạt được trí thông minh để định dạng môi
trường tự nhiên cho chính mình. Đến lúc này, bản tính con người không không còn mang tính bản năng mà là văn hóa. Khả
năng sáng tạo của con người trong việc định hình thế giới hơn hẳn bất kỳ loài động vật nào khác và chỉ có con người dựa vào
văn hóa hơn là bản năng để đảm bảo cho sự sống còn của chủng loài mình. Con người có khả năng hình thành văn hóa và với
tư cách là thành viên của một xã hội, con người tiếp thu văn hóa, bảo tồn nó đồng thời truyền đạt nó từ thế hệ này sang thế hệ
khác. Việc cùng có chung một văn hóa giúp xác định nhóm người hay xã hội mà các cá thể là thành viên.

...
Văn hóa
khái niệm mang nội hàm rộng với rất nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người.
"Văn hoá" (chữ Hán: 文化) nghĩa gốc là tổng xưng của "văn trị" (文治) và "giáo hoá" (教化)"
[1][2]
. "Thuyết uyển" (說苑) của Lưu Hướng (劉向), quyển
15, Chỉ vũ (指武) có đoạn:
Nguyên văn Hán văn:
凡武之興,為不服也。文化不改,然後加誅。
Phiên âm Hán Việt:
Phàm vũ chi hưng, vị bất phục dã. Văn hoá bất cải, nhiên hậu gia tru.
Dịch nghĩa:
Phàm là dùng đến vũ lực thì đều là vì có người không chịu quy phục. Khi mà văn trị giáo hoá không thể thay đổi được hthì mới tiến
hành trừng phạt.
Theo ngôn ngữ của phương Tây, từ tương ứng với văn hóa của tiếng Việt (culture trong tiếng Anhtiếng
Pháp, kultur trong tiếng Đức,...) có nguồn gốc từ các dạng của động từ Latin colerecolo, colui, cultus với hai nghĩa: (1) giữ gìn,
chăm sóc, tạo dựng trong trồng trọt; (2) cầu cúng.
[3]
Trong cuộc sống hàng ngày, văn hóa thường được hiểu là văn học, nghệ thuật như thơ ca, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh... Các
"trung tâm văn hóa" có ở khắp nơi chính là cách hiểu này. Một cách hiểu thông thường khác: văn hóa là cách sống bao gồm
phong cách ẩm thực, trang phục, cư xử và cả đức tin, tri thức được tiếp nhận... Vì thế chúng ta nói một người nào đó là văn hóa
cao, có văn hóa hoặc văn hóa thấp, vô văn hóa.
Trong nhân loại họcxã hội học, khái niệm văn hóa được đề cập đến theo một nghĩa rộng nhất. Văn hóa bao gồm tất cả mọi
thứ vốn là một bộ phận trong đời sống con người
[4]
. Văn hóa không chỉ là những gì liên quan đến tinh thần mà bao gồm cả vật
chất.
Văn hóa liên kết với sự tiến hóa sinh học của loài người và nó là sản phẩm của người thông minh (homo sapiens). Trong quá
trình phát triển, tác động sinh học hay bản năngdần dần giảm bớt khi loài người đạt được trí thông minh để định dạng môi
trường tự nhiên cho chính mình. Đến lúc này, bản tính con người không không còn mang tính bản năng mà là văn hóa. Khả
năng sáng tạo của con người trong việc định hình thế giới hơn hẳn bất kỳ loài động vật nào khác và chỉ có con người dựa vào
văn hóa hơn là bản năng để đảm bảo cho sự sống còn của chủng loài mình. Con người có khả năng hình thành văn hóa và với
tư cách là thành viên của một xã hội, con người tiếp thu văn hóa, bảo tồn nó đồng thời truyền đạt nó từ thế hệ này sang thế hệ
khác. Việc cùng có chung một văn hóa giúp xác định nhóm người hay xã hội mà các cá thể là thành viên.
Văn hóa - Người đăng: Lưu Thanh Huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Văn hóa 9 10 679