Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa Châu Âu

Được đăng lên bởi nguyen-ngoc-duong
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1285 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VNH3.TB4.383

SỰ TIẾP BIẾN VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG
NHỮNG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỈ XX

TS. Nguyễn Thị Đảm
Đại học Sư phạm Huế

Sự tiếp xúc, giao thoa giữa các nền văn hoá luôn luôn diễn ra trong quá trình phát triển
của nhân loại. Đó là một nhu cầu tất yếu, một quy luật của phát triển. Trong quá trình giao
thoa văn hóa, có thể xảy ra hiện tượng các yếu tố của nền văn hoá này thâm nhập vào nền văn
hoá kia hoặc nền văn hóa này vay mượn các yếu tố của nền văn hoá kia rồi cải biến điều
chỉnh cho phù hợp dẫn đến sự tiếp biến văn hóa. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Sự tiếp xúc
giao thoa giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa nhân loại, đặc biệt là với văn hóa phương Tây
đã diễn ra mạnh mẽ vào những thập niên đầu thế kỉ XX, trong điều kiện thực dân Pháp xâm
lược thống trị và khai thác thuộc địa Việt Nam. Do đó, nhân dân ta tuỳ nơi tuỳ lúc có thể tiếp
nhận hoặc chống đối. Nhưng cuối cùng là sự lựa chọn những tinh hoa văn hóa nhân loại rồi
cải biến cho phù hợp với tâm thức và mỹ cảm văn hóa của người Việt Nam. Đó chính là quá
trình hội nhập để bổ xung những yếu tố mới tiến bộ, hiện đại vào nền văn hóa truyền thống,
làm giàu đẹp hơn, phong phú hơn, hiện đại hơn nền văn hóa dân tộc trong điều kiện lịch sử
mới. Bài viết này đề cập đến sự tiếp biến văn hóa Việt Nam những thập niên đầu thế kỉ XX
trên ba mặt: về chủ thể văn hóa, về văn hóa vật chất, v ề văn hóa tinh thần.
1. Sự tiếp biến về chủ thể văn hóa
Trước khi tiếp xúc gặp gỡ văn hóa phương Tây, Việt Nam đã tồn tại và phát triển
một nền văn hóa nông nghiệp với những nét đặc trưng của văn hóa phương Đông. Đó là nền
văn hoá lấy gia tộc làm gốc; lấy tình cảm làm trọng; trông vào con cháu duy trì nòi giống và
nối nghiệp tổ tiên; coi trọng tính trường tồn, đời xưa sao đời nay thế; ưa chuộng hoà bình,
an cư lạc nghiệp. Những đặc trưng này toát lên tính chất “trọng tình” của văn hóa truyền
thống, cốt giữ cho tình cảm nồng hậu, trọng đạo đức nhân nghĩa, thích yên lặng hoà bình
cho cuộc sống.
Chủ thể của nền văn hóa đó gồm các thành tố cơ bản là địa chủ, nông dân, quan lại, sĩ
phu, thợ thủ công và người buôn bán. Tất cả hợp thành cấu trúc "tứ dân": sĩ, nông, công, cổ.
Trong đó sĩ gồm các quan lại, sĩ phu, loại có nhiều ruộng đất, tiền của và đặc quyền đặc lợi

1

trong xã hội phong kiến. Nông, công, cổ là những người lao động nghèo khổ. Do đó có thể
nói chủ thể văn hóa "tứ dân" chỉ có hai bậc người: bậc trên là kẻ sĩ, bậc dưới là dân thường1.
Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX thực dân Pháp đã xác lập nền cai tri của chúng trên
đất nước ta...
1
VNH3.TB4.383
S TIP BIN VĂN HÓA VIT NAM TRONG
NHNG THP NIÊN ĐẦU TH K XX
TS. Nguyn Th Đảm
Đại hc Sư phm Huế
S tiếp xúc, giao thoa gia các nn văn hoá luôn luôn din ra trong quá trình phát trin
ca nhân loi. Đó là mt nhu cu tt yếu, mt quy lut ca phát trin. Trong quá trình giao
thoa văn hóa, có th xy ra hin tượng các yếu t ca nn văn hoá này thâm nhp vào nn văn
hoá kia hoc nn văn hóa này vay mượn các yếu t ca nn văn hoá kia ri ci biến điu
chnh cho phù hp d
n đến s tiếp biến văn hóa. Vit Nam cũng không ngoi l. S tiếp xúc
giao thoa gia văn hóa Vit Nam vi văn hóa nhân loi, đặc bit là vi văn hóa phương Tây
đã din ra mnh m vào nhng thp niên đầu thế k XX, trong điu kin thc dân Pháp xâm
lược thng tr và khai thác thuc địa Vit Nam. Do đó, nhân dân ta tu nơi tu lúc có th tiếp
nhn ho
c chng đối. Nhưng cui cùng là s la chn nhng tinh hoa văn hóa nhân loi ri
ci biến cho phù hp vi tâm thc và m cm văn hóa ca người Vit Nam. Đó chính là quá
trình hi nhp để b xung nhng yếu t mi tiến b, hin đại vào nn văn hóa truyn thng,
làm giàu đẹp hơn, phong phú hơn, hin đại hơn nn văn hóa dân tc trong đ
iu kin lch s
mi. Bài viết này đề cp đến s tiếp biến văn hóa Vit Nam nhng thp niên đầu thế k XX
trên ba mt: v ch th văn hóa, v văn hóa vt cht, v văn hóa tinh thn.
1. S tiếp biến v ch th văn hóa
Trước khi tiếp xúc gp g văn hóa phương Tây, Vit Nam đã tn ti và phát tri
n
mt nn văn hóa nông nghip vi nhng nét đặc trưng ca văn hóa phương Đông. Đó là nn
văn hoá ly gia tc làm gc; ly tình cm làm trng; trông vào con cháu duy trì nòi ging và
ni nghip t tiên; coi trng tính trường tn, đời xưa sao đời nay thế; ưa chung hoà bình,
an cư lc nghip. Nhng đặc trưng này toát lên tính cht “trng tình” ca văn hóa truyn
thng, c
t gi cho tình cm nng hu, trng đạo đức nhân nghĩa, thích yên lng hoà bình
cho cuc sng.
Ch th ca nn văn hóa đó gm các thành t cơ bn là địa ch, nông dân, quan li, sĩ
phu, th th công và người buôn bán. Tt c hp thành cu trúc "t dân": sĩ, nông, công, c.
Trong đó sĩ gm các quan li, sĩ phu, loi có nhiu rung đất, tin ca và đặc quyn
đặc li
Văn hóa Châu Âu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa Châu Âu - Người đăng: nguyen-ngoc-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Văn hóa Châu Âu 9 10 516