Ktl-icon-tai-lieu

văn hoá doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Tuấn Việt
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2699 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
Môn: Văn hóa kinh doanh

Bài Tập Nhóm
Đề tài: Xây dựng văn hóa kinh của của Viettel

GVHD: TS. Vũ Quang
SVTH: Nhóm 2

MSSV

Đặng Thị Liễu
20114106
Ngô Thị Thanh Huyền
20114093
Nguyễn Thị Hà
20114228
Vũ Thị Thu
20114366
Nguyễn Thị Kiều Oanh
20114141
Phan Quang Hưng
20114255
Nguyễn Đức Duy
20114215
Lường Văn Hơn
20114423
Đinh Thị Trang
20124585

Mục Lục
Chương 1 : Cơ sở lý luận
1.1

Khái niệm văn hóa doanh nghiệp

1.2

Các nhân tố cấu thành văn hóa kinh doanh

1.3

Vai trò của văn hóa doanh nghiệp

1.4

Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp

Chương 2: Văn hóa kinh doanh của Viettel
2.1Giới thiệu tổng quan về tập đoàn Viettel
2.2 Văn hóa kinh doanh của viettel
2.3 Phân tích văn hóa kinh doanh của Viettel

Chương 3: Nhận xét và đánh giá văn hóa kinh doanh của
Viettel

Chương 1: Cơ sở lý luận
1.1Khái niệm văn hóa doanh nghiệp
Theo Edgar H.Schein - Nhà xã hội học người Mỹ đưa ra định nghĩa: "Văn
hóa doanh nghiệp là tổng thể những thủ pháp và quy tắc giải quyết vấn đề
thích ứng bên ngoài và thống nhất bên trong các nhân viên, những quy tắc đã
tỏ ra hữu hiệu trong quá khứ và vấn đề cấp thiết trong hiện tại. Những quy
tắc và những thủ pháp này là yếu tố khởi nguồn trong việc các nhân viên lựa

chọn phương thức hành động, phân tích và ra quyết định thích hợp. Văn hóa
doanh nghiệp là một hệ thống những ý nghĩa, giá trị, niềm tin chủ đạo, nhận
thức và phương pháp tư duy được mọi thành viên của một tổ chức đồng
thuận và có ảnh hưởng ở phạm vi rộng đến cách thức hành động của các
thành viên, đó là tổng hợp những quan niệm chung mà các thành viên trong
công ty học được trong quá trình giải quyết các vấn đề nội bộ và xử lý các
vấn đề với môi trường xung quanh. Điều đó có nghĩa là trong doanh nghiệp
tất cả các thành viên đều gắn bó với nhau bởi những tiêu chí chung trong
hoạt động kinh doanh.
Chức năng chủ yếu của Văn Hóa doanh nghiệp là tạo nên sự thống nhất
của mọi thành viên, trong doanh nghiệp. Ngoài ra, Văn hóa doanh nghiệp
còn đảm bảo sự hài hoà giữa lợi ích tập thể với lợi ích cá nhân và giúp cho
mỗi cá nhân thực hiện vai trò của mình theo đúng định hướng chung của
doanh nghiệp. Nhìn chung, Văn hóa doanh nghiệp động viên nghị lực và ý
chí của các thành viên trong doanh nghiệp và hướng tinh thần đó vào việc
phấn đấu cho mục đích của doanh nghiệp.
1.1 Các nhân tố cấu thành văn hóa kinh doanh
Văn hóa kinh doanh được cấu thành bởi các yếu tố chính là triết lý kinh
doanh, đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
Môn: Văn hóa kinh doanh
Bài Tập Nhóm
Đề tài: Xây dựng văn hóa kinh của của Viettel
GVHD: TS. Vũ Quang
SVTH: Nhóm 2 MSSV
Đặng Thị Liễu 20114106
Ngô Thị Thanh Huyền 20114093
Nguyễn Thị Hà 20114228
Thị Thu 20114366
Nguyễn Thị Kiều Oanh 20114141
Phan Quang Hưng 20114255
Nguyễn Đức Duy 20114215
Lường Văn Hơn 20114423
Đinh Thị Trang 20124585
văn hoá doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
văn hoá doanh nghiệp - Người đăng: Tuấn Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
văn hoá doanh nghiệp 9 10 704