Ktl-icon-tai-lieu

văn hóa gia đình việt namđại cương văn hóa

Được đăng lên bởi binhbe1703
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mục lục
Mục
Trang
I. ĐỊNH NGHĨA VÀ MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ ĐỀ TÀI GIA ĐÌNH...........3
1. Định nghĩa..........................................................................................................3
2.Một số tên gọi khác của gia đình.......................................................................3
3.Thuật ngữ liên quan đến gia đình.....................................................................4
II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIA ĐÌNH VIỆT NAM.................................5
1. Quá trình hình thành........................................................................................5
1.1 Quá trình hình thành gia đình nhìn theo sự phát triển văn hoá, tư tưởng. 5
1.2. Quá trình hình thành gia đình nhìn theo sự phát triển xã hội loài người. .6
2.Đặc trưng các mối quan hệ cơ bản của gia đình.............................................6
3.Các yếu tố cơ bản cần thiết đối thiết lập gia đình............................................9
III.MỘT SỐ HÌNH THÁI GIA ĐÌNH VIỆT NAM............................................10
1.Gia đình Việt Nam thời phong kiến..................................................................10
2.Gia đình Việt Nam sau 1945..............................................................................11
3.Gia đình Việt Nam theo qui mô.........................................................................11
4. Gia đình Việt Nam dưới khía cạnh xã hội học................................................12
5.Gia đình Việt Nam xét theo hôn nhân gia đình...............................................12
IV.HỆ THỐNG THÂN TỘC VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ CƠ BẢN TRONG GIA
ĐÌNH VIỆT NAM.................................................................................................13
1.Thân tộc..............................................................................................................13
2. Gia trưởng và tộc trưởng..................................................................................13
3. Địa vị đàn bà......................................................................................................14
4.Địa vị con cái.......................................................................................................15
5.Các mối quan hệ cơ bản trong gia đình............................................................15
V.VÀI NÉT ĐẶC TRƯNG VĂN HOÁ CỦA GIA ĐÌNH VIỆT NAM.............16
1.Sơ lược vài nét văn hoá gia đình Việt Nam..............................................

 

 !!"
#$%&'%()*+!,-*./!
!01%2*(30.4*./!5
6789:
60,%/!!/!%!;!:
60,%/!!/!%!;!*./!!/%!<=&>?!,%%*@AB!=,C%D%DE :
#60,%/!!/!%!;!*./!!/%!<=&>?!,%%*@FG!$*=;*DH* I
#J%D,K'*30!LMNO-* ./!I
P,Q40%'MNOR%!*4%.'*%!*4%1?*./!S
79T
*./!*L%K%!H*?!=+*4T
#*./!*L%K&0S5:
*./!*L%K%!<=30*KU
5*./!*L%KVDW*+!XY!FG!$*!)#
:*./!*L%KFZ%%!<=!U![*./!#
9\PP7P69P]^_8`
9
![%$
#*%DEA;%$%DE
 A .;N;5
5 A =,*:
:P,K'*30!LMNO%=*./!:
abP8cd`7Pe9I
MDfA;*Z%AB!=,*./!*L%KI
#!H?!%g%*(h
#^;%!H*%*(h
##!;%!H!)i!;%!Hgj%k.DHlm
!k%>C!DM!=Om
5$%&'?!=%AB!=,*L%K#T
5n;?!DH#T
5#*=%!*L?#T
5*o4%C%4p#
554%0Q(,#
5:p.R0F0[##
5Inp!$*.R0F0[#
Pqr^sPe9#5
**.=Y%DWS5:#5
#**.=Y&0S5:#:
8tCPuPdPe#I
 %X-*./!%=FG!$*#I
1
văn hóa gia đình việt namđại cương văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
văn hóa gia đình việt namđại cương văn hóa - Người đăng: binhbe1703
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
văn hóa gia đình việt namđại cương văn hóa 9 10 554