Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa trong trường đại học ts phan đình quyền

Được đăng lên bởi Dinh Cuong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2499 lần   |   Lượt tải: 17 lần
BÀN VỀ  XÂY DỰNG  VĂN HÓA  CHO TRƯỜNG  ĐẠI HỌC.
 TS.  PHAN ĐÌNH QUYỀN.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ­LUẬT, 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Có thể nói xây dựng văn hóa cho trường đại học là đề tài khá nóng bỏng  hiện nay  
xuất phát từ nhu cầu khách quan phải xây dựng bản sắc cho chính từng trường đại 
học và để  nâng cao vị thế, hình  ảnh và lợi thế  cạnh tranh cho toàn hệ  thống giáo 
dục đại học nói chung trong xu thế hội nhập hiện nay.
Vì  xây dựng văn hóa  cho trường đại học là đề  tài khá mới mẻ   dường như chưa  
có tiền lệ   ở  Việt Nam  nên loạt bài viết này sẽ  cung cấp một số nhận thức tổng  
quát nhằm góp phần giúp cho các trường đại học tham khảo.
Trước hết, cần thiết phải tránh những  cách hiểu lệch lạc  sau đây về  văn hóa tổ 
chức.
-

Xây dựng văn hóa tổ chức là xây dựng các hoạt động văn hóa, văn thể mỹ, các  
hoạt động cộng đồng, các cơ  sở  vật chất về  văn hóa để  sinh viên và thầy cô 
không chỉ có biết dạy, học mà còn có “sinh hoạt văn hóa”.

-

Đồng nhất xây dựng văn hóa tổ chức với văn hóa công sở, xem đó chỉ là  những  
chuẩn mực liên quan đến giao tiếp, chào hỏi, chào cờ, khẩu hiệu, biểu tượng,  
đồng phục, bảng tên, nền nếp và giờ giấc làm việc..

-

Xem xây dựng văn hóa tổ  chức là xây dựng môi trường văn hóa,  là điều kiện  
hoặc là chất xúc tác để văn hóa đại học ra đời.

-

 Để  có văn hóa tổ chức nhanh chóng  chỉ cần  thuê một công ty tư vấn văn hóa 
doanh nghiệp đến sáng tạo ra tầm nhìn, sứ  mạng, biểu tượng, khẩu hiệu, các 
quy chế làm việc, bài hát, đồng phục…

Để có thể hiểu rõ văn hóa tổ chức, những khái niệm đầu tiên cần phải nắm  là 
khái niệm giá trị (values) chuẩn mực hành vi (norms) và hành vi hay chính xác 
hơn là hành xử,  xử sự  (behaviors)

Giá trị là những  đối tượng, điều được xem là  đúng,  phù hợp, hữu ích, đẹp, là  
quan trọng, đáng được mong ước, cần phải được đề cao, được giữ gìn, và được 
thừa nhận hoặc chia sẻ  bởi một cộng đồng người. Ví dụ, các cộng đồng tôn 
giáo khác nhau sẽ có các giáo lý,  nguyên tắc đạo đức khác nhau.

Giá trị mang tính tương đối về  thời gian và không gian, theo cộng đồng người 
và tổ chức.

Giá trị có vai trò  quy định ra các chuẩn mực hành xử (norms) (điều gì được xem 
là cho phép, điều gì là không nên hoặc cấm kỵ) và các chuẩn mực này trên thực  
tế  điều chỉnh hành xử của con người (behaviors).

Hành xử, cư  xử  của con người  bị  quy định, bị  điều chỉnh  bôûi các giá trị  đạo 
đức đã được cài đặt hay lập trình vào tâm thức (mind programming) của cá nhân 
từ lúc nhò đến trưởng thành qua...
BÀN V XÂY D NG VĂN HÓA CHO TR NG Đ I H C. ƯỜ
TS. PHAN ĐÌNH QUY N.
TR NG Đ I H C KINH T -LU T, ƯỜ
Đ I H C QU C GIA TP.HCM
Có th nói xây d ng văn hóa cho tr ng đ i h c là đ tài khá nóng b ng hi n nay ườ
xu t phát t nhu c u khách quan ph i xây d ng b n s c cho chính t ng tr ng đ i ườ
h c và đ nâng cao v th , hình nh và l i th c nh tranh cho toàn h th ng giáo ế ế
d c đ i h c nói chung trong xu th h i nh p hi n nay. ế
Vì xây d ng văn hóa cho tr ng đ i h c là đ tài khá m i m d ng nh ch a ườ ườ ư ư
có ti n l Vi t Nam nên lo t bài vi t này s cung c p m t s nh n th c t ng ế
quát nh m góp ph n giúp cho các tr ng đ i h c tham kh o. ườ
Tr c h t, c n thi t ph i tránh nh ng ướ ế ế cách hi u l ch l c sau đây v văn hóa t
ch c.
- Xây d ng văn hóa t ch c là xây d ng các ho t đ ng văn hóa, văn th m , các
ho t đ ng c ng đ ng, các c s v t ch t v vă n hóa đ sinh viên và th y cô ơ
không ch có bi t d y, h c mà còn có “sinh ho t văn hóa”. ế
- Đ ng nh t xây d ng văn hóa t ch c v i văn hóa công s , xem đó ch là nh ng
chu n m c liên quan đ n giao ti p, chào h i, chào c , kh u hi u, bi u t ng,ế ế ượ
đ ng ph c, b ng tên, n n n p và gi gi c làm vi c.. ế
- Xem xây d ng văn hóa t ch c là xây d ng môi tr ng văn hóa, là đi u ki n ườ
ho c là ch t xúc tác đ văn hóa đ i h c ra đ i.
- Đ có văn hóa t ch c nhanh chóng ch c n thuê m t công ty t v n văn hóa ư
doanh nghi p đ n sáng t o ra t m nhìn, s m ng, bi u t ng, kh u hi u, các ế ượ
quy ch làm vi c, bài hát, đ ng ph cế
Văn hóa trong trường đại học ts phan đình quyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa trong trường đại học ts phan đình quyền - Người đăng: Dinh Cuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Văn hóa trong trường đại học ts phan đình quyền 9 10 203